marți, 3 aprilie 2012

PEDAGOGIE. Concepte, metode si tehnici esentiale


Autor :Petru Lisievici (coord.),Mihaela Ţăranu,Roxana Tudorică Editura Fundatiei Romania de Maine 
An aparitie :2005
ISBN 973-725-347-7
Nr pagini : 160
Format 16/61x86
Anticariat.
Cuprins:

I. INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE ... 13

DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) ... 13
EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR DESPRE EDUCAŢIE Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)..15
FORMELE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) ……17
   Educaţia formală .…17

   Educaţia nonformală.…17

   Educaţia informală .…18
PEDAGOGIA ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) .…18
PROBLEMATICA EDUCAŢIEI CONTEMPORANE(Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 20
   Presiuni şi provocări …20
      Creşterea rapidă a nevoii de educaţie .…20
      Restricţii financiare .…21
      Evoluţii pe piaţa forţei de muncă …21
      Modificarea structurilor şi persistenţa inegalităţilor .…22
      Mutaţii în planificarea şi politicile educaţionale .…22
      Cooperarea internaţională .… 22
      Rapiditatea evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice …23
   Răspunsuri ale educaţiei la provocările lumii contemporane .…24
      Educaţia permanentă .….24
      Autoeducaţia ...25
      Asumarea responsabilităţii pentru succesul educaţional .……26
      Utilizarea concepţiei curriculare .…29
DOMENIILE EDUCAŢIEI .…30
Educaţia intelectuală (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)…..30
Educaţia morală (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI).…32
Matricea valorilor …34
Ierarhizarea valorilor …35
Educaţia tehnologică (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)… 36
Alte domenii ale educaţiei (Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ)38
Educaţia profesională .…38
Educaţia estetică 39
Educaţia fizică 40
Educaţia civică 40
Educaţia religioasă 40
Noile educaţii  (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 41
Educaţia pentru pace şi cooperare 42
Educaţia pentru participare şi democraţie 42
Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului 43
Educaţia ecologică 44
Educaţia economică şi casnică modernă 44
Educaţia pentru comunicare şi mass-media 45
Educaţia interculturală 45
Educaţia globală 46

INSTITUŢIILE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)... 47
Şcoala48
Familia49
Societatea comercială52

II.TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI56

CURRICULUM: COMCEPŢII ŞI DEFINIŢII (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 56
Viziunea curriculară contemporană57
Curriculum central 58
Conţinut şi curriculum59

CURRICULUM-PERSPECTIVE DE ANALIZĂ (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 64
Concepte-cheie în analiza curriculară65
Delimitări conceptuale 65
Tipuri de curriculum 66

COMPONENTELE NODALE ALE CURRICULUM-ULUI (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 67
Finalităţile67
Conţinutul învăţământului 69
Selecţia conţinuturi lor: sursele şi criteriile de pertinenţă 70
Timpul de învăţare72

PRODUSELE CURRICULARE (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 74
Planul-cadru de învăţământ 74
Programele şcolare75
Manualele şcolare76
Materialele suport (curriculum de suport)76

TENDINŢE IN ORGANIZAREA CONŢINUTURILOR  (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 77
Monodisciplinaritatea77
Multidisciplinaritatea77
Pluridisciplinaritatea77
Transdisciplinaritatea77
lnterdisciplinaritatea78
Organizarea modulară78
Abordarea integrată a disciplinelor 78

EVALUAREA CURRICULUM-ULUI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 79
Rezultate de învăţare semnificative pentru curriculum79
Calităţi ale unui bun curriculum81
Extensie 81
Echilibru 82
Relevanţă 82
Diferenţiere 82
Progresie şi continuitate 82
Criterii de evaluare curriculară 83

III. TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII 85

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE INSTRUIRII (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 85
Proces de învăţământ 85
Instruire85
Predare 85
învăţare 86
Evaluare 87

MODELE ALE INSTRUIRII.Lecţia tradiţională (Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ) 89
Demersuri de optimizare a modelului lecţiei tradiţionale 93

MODELUL MODULAR (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 94

METODE DE INSTRUIRE (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)... 101
Metoda expunerii 101
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării expunerii 101
Pregătirea expunerii 102
Tehnici caracteristice pentru expunere 103
Metoda discuţiei dirijate106
Avantajele utilizării metodei discuţiei dirijate 107
Pregătirea unei discuţii dirijate 107
Tehnici caracteristice pentru metoda discuţiei dirijate 108
Metoda dialogului 109
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării metodei dialogului 109
Tehnici caracteristice pentru metoda dialogului 109
Metoda problematizării 111
Avantajele utilizării metodei problematizării 111
Tehnici caracteristice pentru metoda problematizării 111
Metoda demonstrării 113
Tipologia demonstrării 113
Tehnici ale demonstrării 114

STILURI DE COMUNICARE DIDACTICĂ ŞI COMPETENŢE EDUCAŢIONALE ALE CADRULUI DIDACTIC (Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ) 115
Competenţele educaţionale ale cadrului didactic119

IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 120

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII 120
Măsurarea120
Aprecierea120
Judecata expertă120
Teste educaţionale121

TIPOLOGIA TESTELOR DE CUNOŞTINŢE 121
Criteriul specificitate: teste integrative şi punctuale121
Criteriul obiectivitate: teste obiective şi subiective122
Criteriul utilitate: diagnostic, succes educaţional, plasament,capacitate123
Testul diagnostic (formativ) 123
Testul de succes educaţional (sumativ) 123
Testul de plasament 124
Testul de capacitate (proficiency)124

CALITĂŢI METROLOGICE ALE TESTELOR DE CUNOŞTINŢE... 125
Validitatea125
Validitatea de construct 125
Validitatea de conţinut 125
Validitatea concurentă 126
Validitatea predictivă 126
Validitatea de faţadă (face validity)126
Factori care pot afecta validitatea unui test 127
Fidelitatea130
Factori care influenţează fidelitatea 130

TEHNICI DE TESTARE 133
Consideraţii generale133
Tehnica răspunsului scurt 134
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 135
Utilizare 135
Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica răspunsului scurt 136
Tehnica alegerii duale138
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 138
Utilizare 139
Tehnica perechilor 142
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 143
Utilizare 143
Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica perechilor 144
Tehnica alegerii multiple144
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 145
Utilizare 146
Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica alegerii multiple 147
Tehnica răspunsului deschis150
Varietăţi ale tehnicii 150
Utilizare 151
Avantaje şi limite ale utilizării tehncii 151
Recomandări pentru construirea unor itemi utilizând tehnica
răspunsului deschis 152
Recomandări privind cotarea răspunsurilor 153

EVALUAREA UNUI TEST DE CUNOŞTINŢE 155
Check-list pentru evaluarea unui test de cunoştinţe155
Secţiunea 1. Repere conceptuale ale testului 155
Secţiunea 2. Calitatea tehnică a testului 155

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE …158
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ …160.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu