luni, 16 aprilie 2012

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA


Autor :  Nicolae Lungu
Editura Fundaţiei România de Mâine
An aparitie : 2003
ISBN  973 - 582 - 702 - 6
Nr pagini : 264
Format ? x 205
Anticariat. De incercat pe okazii
Cuprins:
Prefaţă ....................................................................................................... 11
I. BAZELE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE EXPERIMENTULUI
1. Raportul dintre obiect și metodă în știinţă ....................................... 13
2. Metoda experimentală în psihologie ............................................... 14
3. Modelarea experimentală ................................................................ 18
3.1. Variabile implicate în experiment ............................................. 19
3.2. Controlul variabilelor ................................................................ 23
4. Componentele cercetării experimentale (proiectul experimental) ... 25
4.1. Stabilirea ipotezei ...................................................................... 25
4.2. Organizarea experimentului: selecţia subiecţilor și tipurile de experiment ............ 26
4.3. Tipuri de experiment ................................................................. 28
4.4. Prelucrarea și interpretarea datelor ........................................... 29
5. Test și experiment ............................................................................ 30
5.1. Validarea testului ......................................................................... 31
II. TEHNICI PSIHOFIZIOLOGICE ÎN PSIHOLOGIE
1. Componentele neurofiziologice ale activităţii psihice .................... 34
1.1. Electroencefalografia (EEG) ..................................................... 36
1.1.2. Model experimental de utilizare a EEG în psihologie ........ 39
1.2. Pneumografia ............................................................................. 40
1.3. Modificările circulatorii ............................................................. 41
1.4. Cronaximetria ............................................................................. 43
1.5. Electromiografia (EMG) ............................................................ 44
1.6. Reacţia electrodermală (RED) .................................................. 44
1.7. Tehnici poligraf ....................................................................... 46
1.7.1. Tehnicile poligraf în cercetarea judiciară ........................... 47
1.7.2. Tehnicile poligraf în studiul personalităţii .......................... 50
2. Timpul de reacţie (TR) .................................................................... 54
2.1. Valoarea teoretică și practică a timpului de reacţie ................... 54
2.2. Tehnici de măsurare a timpului de reacţie ................................ 56
2.3. Clasificarea timpului de reacţie ................................................ 59
2.4. Factori care influenţează timpul de reacţie ................................ 61
III. ELEMENTE DE PSIHOFIZICĂ
1. Psihofizica obiectivă ........................................................................ 64
2. Psihofizica subiectivă ....................................................................... 65
3. Praguri senzoriale ............................................................................. 66
3.1. Pragul absolut ............................................................................ 66
3.2. Pragul diferenţial ..................................................................... 6 l
3.3. Pragul superior ........................................................................... 67
4. Principalele metode ale psihofizicii obiective ................................ 67
4.1. Metoda reproducerii sau erorii medii ....................................... 67
4.2. Metoda limitelor sau variaţiilor minime ................................... 68
4.3. Metoda constanţei (stimulilor constanţi sau cazurilor adevărate și false) ........ 70
4.4. Funcţia psihometrică .................................................................... 70
IV. INTEROCEPŢIA
1. Senzaţii interne .............................................................................. 72
1.1. Senzaţiile de foame .................................................................. 73
1.2. Senzaţia de sete ........................................................................ 75
1.3. Senzaţia de greaţă ...................................................................... 75
1.4. Senzaţia de durere viscerală ...................................................... 75
1.4.1. Clasificarea durerii interne ................................................. 76
1.4.2. Factori care pot provoca durerea ....................................... 76
1.4.3. Psihologia durerii interne .................................................. 77
2. Senzaţiile kinestezice (de mișcare) .................................................. 78
3. Senzaţiile statice (sau de echilibru) ................................................ 78
V. RECEPŢIA GUSTATIVĂ ȘI OLFACTIVĂ
1. Gustul ............................................................... 80
1.1. Structura analizatorului gustativ ............................................... 80
1.2. Tipurile de senzaţii gustative .................................................... 81
1.3. Procedee pentru determinarea sensibilităţii gustative .............. 82
2. Mirosul ..................................................................... 83
2.1. Structura receptorilor olfactivi ................................................ 83
2.2. Stimularea olfactivă ................................................................. 84
2.3. Structura chimică a substanţelor olfactogene ........................... 85
2.4. Teorii asupra mecanismului olfacţiei ........................................ 87
2.5. Clasificarea mirosurilor ............................................................ 88
2.6. Senzaţii care însoţesc mirosul .................................................. 90
2.7. Metode pentru determinarea pragurilor olfactive ..................... 90
2.8. Adaptarea olfactivă ................................................................... 93
2.9. Antrenamentul gusto-olfactiv ...................................................... 93
VI. RECEPŢIA CUTANATĂ
1. Consideraţii generale ..................................................................... 94
2. Mecanismul fiziologic al recepţiei cutanate ................................... 95
3. Tipuri de senzaţii cutanate .............................................................. 95
3.1. Senzaţiile tactile (atingere, presiune și vibratile) ..................... 95
3.1.2. Posibilităţi de determinare a sensibilităţii senzoriale tactile .................. 96
3.2. Senzaţiile de temperatură ......................................................... 99
3.2.1. Măsurarea sensibilităţii termice .......................................... 101
3.3. Senzaţiile de durere superficială (cutanată) .............................. 102
3.3.1. Posibilităţi de măsurare a sensibilităţii dureroase ................ 103
4. Localizarea (topognozia) senzaţiilor cutanate .................................. 104
VII. RECEPŢIA VIZUALĂ
1. Sensibilitatea vizuală ...................................................... 105
1.1. Elementele constitutive ale ochiului ......................................... 105
1.2. Elemente de psihofiziologie a vederii ...................................... 106
1.2.1. Formarea imaginii pe retină ................................................ 106
1.2.2. Conducerea influxului nervos ............................................. 108
1.2.3. Proiecţia corticală ............................................................... 109
1.2.4. Baza fotochimică a vederii ................................................. 110
1.2.5. Fenomenele bioelectrice din ochi ....................................... 111
1.3. Posibilităţi de determinare a sensibilităţii vizuale .................... 111
1.3.1. Suportul teoretic al măsurătorilor ....................................... 111
1.3.2. Elemente de fizică a luminii ............................................... 112
1.3.3. Determinarea pragurilor vizuale ......................................... 114
1.4. Acuitatea vizuală ........................................................................ 115
1.4.1. Procedee experimentale pentru determinarea acuităţii vizuale .............. 117
1.5. Adaptarea vizuală ....................................................................... 118
2. Sensibilitatea cromatică .................................................................. 120
2.1. Spectrul cromatic: caracteristici ............................................... 120
2.2. Sensibilitatea cromatică a ochiului ........................................... 122
2.3. Teoriile privind natura și mecanismul sensibilităţii cromatice . 123
2.4. Amestecul culorilor .................................................................... 125
2.5. Procedee experimentale pentru investigarea sensibilităţii cromatice ......... 127
2.5.1. Studiul tonalităţii cromatice ................................................ 127
2.5.2. Studiul saturaţiei .................................................................. 127
2.5.3. Determinarea tulburărilor sensibilităţii cromatice ............... 127
2.6. Câmpul vizual și vederea binoculară ....................................... 131
2.6.1. Câmpul vizual și determinarea lui ...................................... 131
2.6.2. Vederea stereoscopică (binoculară) și demonstrarea ei .... 133
2.7. Adaptarea sensibilităţii cromatice ............................................ 133
2.8. Imagini consecutive .................................................................. 134
2.8.1. Imaginea consecutiv-pozitivă .............................................. 134
2.8.2. Imaginea consecutiv-negativă ............................................. 134
2.9. Contrastul cromatic ................................................................... 135
2.10. Aplicaţiile cromosensibilităţii în activitatea practică .............. 136
2.10.1. Efectele culorilor asupra personalităţii ............................. 136
2.10.2. Caracteristicile culorilor primare și rezonanţa lor afectivă 137
2.10.3. Vârsta, sexul și efectul termic al culorilor ...................... 137
2.10.4. Culoare și muncă .............................................................. 139
2.10.5. Recomandări pentru utilizarea culorilor în activitatea industrială ........... 140
VIII. RECEPŢIA AUDITIVĂ
1. Structura morfofuncţională a urechii .............................................. 141
2. Elemente de acustică ...................................................................... 143
2.1. Oscilaţii acustice ........................................................................ 143
2.2. Frecvenţa oscilaţiilor acustice .................................................. 144
2.3. Intensitatea oscilaţiilor acustice și nivelul de tărie a sunetelor . 145
2.4. Reflexia oscilaţiilor ..................................................................... 148
2.5. Defazajul, rezonanţa și bătaia oscilaţiilor ................................. 149
3. Conducerea oscilaţiilor acustice ..................................................... 152
3.1. Teoria rezonanţei auzului .......................................................... 154
3.2. Conducerea osoasă și teoria lui Wever și Bray ....................... 155
4. Metode de determinare a sensibilităţii auditive ............................. 156
4.1. Acumetria fonică și acumetria instrumentală ........................... 156
4.2. Examenul cu dispozitive speciale ............................................. 157
4.3. Audiometria ................................................................................ 158
4.4. Diferenţierea sunetelor în raport cu înălţimea ......................... 160
4.5. Diferenţierea sunetelor în raport cu timbrul ............................. 161
4.6. Diferenţierea sunetelor în raport cu durata .............................. 162
5. Tipuri de surditate ........................................................................... 162
6. Determinarea localizării spaţiale a sunetelor .................................. 163
6.1. Localizarea auditivă .................................................................. 163
6.2. Modele experimentale pentru localizarea sonospaţială ............. 165
7. Adaptarea auditivă și aplicaţii practice ........................................... 168
7.1. Dinamica sensibilităţii auditive ca efect al adaptării ................ 168
7.2. Efectele zgomotului asupra sensibilităţii auditive ................. 169
7.3. Modalităţi de atenuare a zgomotului ...................................... 171
IX. PERCEPŢIA ÎNSUȘIRILOR SPAŢIALE ALE OBIECTELOR
1. Percepţia mărimii .......................................................................... 172
2. Percepţia formei ............................................................................. 174
3. Desprinderea figurii de fond .......................................................... 178
3.1. Figurile duble ............................................................................ 179
3.2. Camuflajul ............................................................................. 181
4. Percepţia de adâncime..................................................................... 182
5. Orientarea în spaţiu ...................................................................... 184
6. Percepţia timpului ........................................................................ 186
6.1.Timp biologic și timp psihologic ............................................. 186
6.2. Orientarea temporală .............................................................. 187
6.3. Perceperea succesiunii .............................................................. 187
6.4. Perceperea și aprecierea duratelor ............................................ 188
6.5. Metode de cercetare a percepţiei timpului ............................. 189
6.5.1. Timp vid și timp plin ....................................................... 189
6.5.2. Evaluarea verbală ............................................................. 189
6.5.3. Evaluarea prin reproducere ............................................... 189
6.5.4. Evaluarea prin producere ................................................. 189
6.6. Influenţa farmacodinamică a unor droguri asupra percepţiei timpului ..... 190
7. Percepţia mișcării .................................................... 191
8. Iluziile perceptive ............................................................. 193
8.1. Teoria montajului ................................................................... 194
8.2. Tipuri de iluzii perceptive ...................................................... 194
8.3. Iluzii optico-geometrice ......................................................... 196
8.4. Iluzia de mișcare .................................................................... 198
8.4.1. Mișcarea aparentă ............................................................ 198
8.4.2. Modelul lui Wertheimer ................................................... 199
8.4.3. Iluzia care afectează forma mișcării (fenomenul Pulfrich) ........ 200
8.4.4. Iluzia care afectează forma mobilului (efectul Auersperg-Buhrmester) .... 200
8.4.5. Iluzia de amplitudine a mișcării ....................................... 200
X. ATENŢIA
1. Complexitatea fenomenologică a atenţiei .................................... 201
1.1. Motivaţie și prosexigenie ...................................................... 202
1.2. Reacţia de orientare ................................................................ 203
2. Modelarea experimentală a particularităţilor atenţiei .................. 204
2.1. Stabilitatea atenţiei ................................................................. 204
2.2. Volumul atenţiei ..................................................................... 205
2.3. Distribuţia atenţiei .................................................................. 205
2.4. Deplasarea atenţiei .................................................................. 205
2.5. Distragerea atenţiei ................................................................... 206
2.6. Probe speciale de atenţie .......................................................... 206
3. Supravegherea tablourilor de comandă; vigilenţă și atenţie .......... 213
3.1. Fluctuaţiile atenţiei ................................................................... 213
3.2. Fluctuaţiile performanţelor ...................................................... 214
3.3.Modele experimentale pentru studiul detecţiei și urmăririi semnalelor ................ 215
3.4. Condiţii experimentale în sarcinile de detecţie ..................... 215
3.5. Măsurarea performanţelor în probele de vigilenţă ................. 216
XI . GÂNDIREA ȘI LIMBAJUL
1. Gândirea ............................................................. 217
1.1. Școli psihologice și modele experimentale preferate ............. 217
1.2. Cercetări experimentale privind studiul noţiunilor ............... 219
1.2.1. Metode privind însușirea noţiunilor ................................ 219
1.2.2. Condiţii care pot favoriza sau frâna formarea noţiunilor .. 222
1.3. Modele experimentale pentru cercetarea proceselor și operaţiilor gândirii ...... 223
1.3.1. Rezolvarea de probleme .................................................. 231
1.3.2. Dificultăţi în rezolvarea de probleme: fixitatea funcţională și fixitatea metodei ..... 233
1.3.3. Modele de probleme pentru cercetarea experimentală a perspicacităţii și raţionamentului
         logico-matematic ..... 233
2. Limbajul ........................................................ 235
2.1. Consideraţii teoretice și metodologice .................................. 235
2.2. Elemente de morfofiziologie a fonaţiei .................................. 238
2.3. Componentele sonore și semantice ale vorbirii ..................... 239
2.3.1. Componenta sonoră (acustică) ........................................ 240
2.3.2. Componenta semantică .................................................... 242
2.3.3. Direcţiile de cercetare experimentală a limbajului .......... 242
XII. MEMORIA
1. Consideraţii teoretice și metodologice .......................... ............. 248
2. Bazele neurofiziologice și biochimice ale memoriei ................... 248
3. Cercetarea experimentală a memoriei ......................................... 252
3.1. Metode de investigare a memoriei ......................................... 252
3.2. Aparate utilizate în studiul memoriei (mnemometrele) ......... 257
Bibliografie ......................................................................................... 259

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu