sâmbătă, 28 aprilie 2012

PSIHOLOGIE JUDICIARA (curs universitar)Autor : Ioana-Teodora Butoi, Tudorel Butoi                 
Editura Fundatia Romania de Maine
An aparitie : 2004 
ISBN  973-725-152-0
Nr pagini : 440 
Format ? x 205
Anticariat.
Cuprins:
CAPITOLUL I
PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI
(Noţiuni introductive - Deschiderea în materie)
1.1. Exigenţele psihologiei judiciare faţă de actul de justiţie. Definiţia psihologiei judiciare Premise …15
1.2. Argumente privind necesitatea studiului psihologiei judiciare în contextul problematicii dreptului 18
1.3. Obiectul psihologiei judiciare şi conexiunile interdisciplinare … 21
1.3.1. Conexiunile psihologiei judiciare cu psihologia generală, cu psihologia socială şi cu alte ramuri ale psihologiei …24
1.3.2. Conexiunile psihologiei judiciare cu diferite ramuri ale ştiinţelor juridice …27
CAPITOLUL II
ACTUL INFRACŢIONAL DIN PERSPECTIVĂ EXPLORATORIE
(Cazuistică specifică infracţiunilor de omor cu mobil sexual)
2.1. Actul infracţional din perspectivă exploratorie („scena crimei” - perspectiva psihologică asupra
interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogenă - personalitatea făptuitorului şi amprenta psihocomporta-mentală - profiler crime - Serial killers …29
2.2. Componenta psihologică: motivul şi raţiunea de a ucide (perspectiva psihologiei judiciare) …33
2.3. Determinarea motivaţiei …35
2.4. Infractorii organizaţi (cei care îşi premeditează acţiunea - predilect finalizată de psihopatul sexual)35
2.5. Infractorii dezorganizaţi (cei care nu-şi premeditează acţiunea - predilect finalizată de psihotici)…36
2.6. Clasificări …39
2.7. Violenţa interpersonală …39
2.8. Atacul cu viol şi/sau sodomia …40
2.9. Devianţa orientată către atac …41
2.10. Crima în serie …41
CAPITOLUL III
PERSONALITATEA INFRACTORULUI.ALGORITMUL INFRACŢIONAL
Personalitate - Ecuaţie conjuncturală (situaţie) - Element declanşator - Trecerea la act - Cuplul penal victimă-agresor
3.1. Conceptul de personalitate în psihologia judiciară. Jean Pinatel - ,,nucleul personalităţii criminale”45
3.2. Concepte, tipologii, particularităţi …50
3.3. Componentele personalităţii …56
3.4. Trăsăturile personalităţii …58
3.5. Tipuri de personalitate …59
3.5.1. Tipologia lui C.G.Jung - extravert-introvert …60
3.5.2. Valoarea tipologiilor …60
3.6. Personalitatea infractorului recidivist - ,,paradoxul criminal” - Eysenck – Mawrer …61
3.7. Particularităţile psihologice ale diferitelor categorii de infractori …64
3.8. Cuplul penal victimă-agresor (identificarea agresorilor şi autoprotecţia victimală) …69
3.8.1. Psihologia victimei - sursă orientativă în conturarea de versiuni, ipoteze şi cerc de bănuiţi …69
3.8.2. Strategii preventive şi de contracarare a victimizării …72
CAPITOLUL IV
PSIHOLOGIA MARTORULUI ŞI MĂRTURIEI
(De la evenimentul judiciar la elementul testimonial)
4.1. Recepţia senzorială a evenimentului judiciar …76
4.2. Decodificarea evenimentului judiciar. Interpretare. Atribuire de sens …91
4.3. Memorarea evenimentului judiciar. Stocarea informaţiei în raport cu dinamica uitării …93
4.4. Redarea - reactualizarea evenimentului judiciar.
Evenimentul testimonial …98
4.5. Perspectiva magistratului asupra aprecierii forţei probante a mărturiei …108
4.5.1. Izvorul mărturiei din punct de vedere al sursei ……108
4.5.2. Mărturia din perspectiva legăturii martorului cu pricina şi cu părţile în proces …110
4.6. Repere particulare vizând mărturia şi martorul …117
4.6.1. Martorul persoană minoră. Aspecte psihologice ale etiologiei minciunii în comportamentul juvenil ….117
4.6.2. Psihologia martorului minor …118
4.6.3. Probleme tactice cu privire la ascultarea minorilor ….121
4.6.4. Mărturia între bună şi rea-credinţă …134
4.6.4.1. Martorul de bună credinţă. Consecinţele disfuncţionale din perspectiva factorilor psihologici (Iluziile. Martorul în eroare. Martorul mincinos) …134
4.7. Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului şi a mediului de provenienţă. Mentalităţi. Cutume. Obiceiuri …144
4.8. Mărturia şi concordanţa conţinuturilor …149
4.9. Mărturia şi contradictorialitatea conţinuturilor …154
4.10. Reguli şi procedee tactice aplicate în ascultarea martorilor. Strategii şi atitudini în identificarea şi contracararea martorului de rea-credinţă …160
4.11. Raţionamente (deducţii/inducţii). Analogii. Interpretări asupra conţinutului mărturiei 165
CAPITOLUL V
INTEROGATORIUL JUDICIAR (ANCHETA) DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ (Strategii psihotactice)
5.1. Noţiuni introductive - distincţii şi conotaţii asupra interogatoriului judiciar din perspectiva adunării dovezilor (urmărirea penală din perspectivă psihologică) …172
5.2. Investigarea personalităţii din unghiul observaţiei comportamentului expresiv …181
5.3. Problematica psihologică a relaţiei anchetator – anchetat …192
5.3.1. Contactul interpersonal în biroul de anchetă judiciară…192
5.3.2. Comunicarea non-verbală - reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare …198
5.3.3. Reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare …199
5.4. Etape şi strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului …201
5.4.1. Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului…201
5.4.2. Strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului (bănuitului) …204
5.5. Aspecte psihologice privind exigenţele formulate faţă de persoana anchetatorului …216
5.5.1. Calităţile psiho-intelectuale şi moral-afective ale anchetatorului …217
5.6. Intima convingere …225
5.7. Modele de conduită şi tipuri de anchetatori …227
CAPITOLUL VI
PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT- VINOVĂŢIA CA TRĂIRE PSIHICĂ ŞI REALITATE JUDICIARĂ
Secţiunea I - COMPORTAMENTUL INFRACŢIONAL DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ …230
6.1.1. Consideraţii de psihologie judiciară asupra vinovăţiei ca atitudine psihică şi realitate juridică …230
6.1.2. Matricea infracţională (culpabilizatoare). Matricea morală din perspectiva contradictorialităţii 232
6.1.3. Comportamentul infracţional din perspectiva reperelor sale psihologice …232
6.1.3.1. Dinamica secvenţelor comportamentale …232
6.1.3.2. Etiologia suportului psihologic (mobilul, trebuinţa, motivul, idealul, concepţia, scopul etc.) …235
6.1.4. Matricea morală …239
Secţiunea a II -a - COMPORTAMENTUL SIMULAT…240
6.2.1. Noţiuni şi definiţii asupra comportamentului simulat …...240
6.2.2. Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul simulat …242
6.2.3. Indicatori verbali, motori şi fiziologici ai conduitei simulate în expresia aparentă (semnificaţia şi sensul stimulilor declanşatori de emoţie) …243
6.2.3.1. Indicatorii fiziologici, semnificaţia şi sensul stimulilor declanşatori de emoţie în simulare…244
6.2.3.2. Mijloace psihologice de detectare a tensiunii psihice cuprinse în chestionare şi teste de personalitate …246
Secţiunea III - DETECTAREA ŞTIINŢIFICĂ A CONDUITELOR DUPLICITARE (SIMULATE - MINCINOASE).
UTILIZAREA TEHNICII LIE DETECTOR POLIGRAPH …247
6.3.1. Scurt istoric şi evoluţie în materie …247
6.3.2. Fundamentul ştiinţific al constatării stresului psihologic..250
6.3.3. Detecţia comportamentelor simulate privită din pers-pectiva legistalaţiei române în vigoare …258
CAPITOLUL VII
JUDECATA (Coordonate psihologice)
Secţiunea I PSIHOLOGIA MAGISTRATULUI
(Repere psihologice, exigenţe psihointelectuale şi moral-afective)…265
7.1.1. Comentarii juridice şi socio-psihologice asupra actelor normative care reglează implicarea judecătorului ca personalitate în actul de justiţie …265
7.1.2. Consideraţii socio-juridice cu privire la implicaţia judecătorului în stadiul actual al societăţii româneşti …266
7.1.3. Exigenţe morale, juridice şi social-etice impuse de ,,Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii” …269
7.1.4. Profilul psiho-intelectual şi moral-afectiv al magistratului…269
7.1.4.1. Integritatea funcţiilor senzoriale …269
7.1.4.2. Gândirea …270
7.1.4.3. Memoria …270
7.1.4.4. Capacitatea înţelegerii psihologice (empatia) …...271
7.1.4.5. Clarviziunea …272
7.1.4.6. Echilibrul. Toleranţa …273
7.1.4.7. Lipsa prejudecăţilor, a anticipaţiei sau simpatiei pentru justiţiabili …273
7.1.4.8. Buna-credinţă …274
7.1.5. Conotaţii psihologice asupra deliberării în pronunţarea sentinţei …274
Secţiunea II - AVOCATUL - PERSONALITATE ÎN TEMPLUL JUSTIŢIEI …282
A - Consideraţii generale …282
7.2.1. Talent şi vocaţie în arta avocatului …282
7.2.2. Inteligenţa în arta avocatului. Avocatul ca om de ştiinţă …284
7.2.3. Avocatul artist …285
7.2.4. Avocatul - profesionist al vocaţiei …287
7.2.5. Moral şi imoral pe terenul apărării …288
7.2.6. Personalitatea avocatului - profesionist şi strateg …..289
B - Psihologia apărării - Metode psihologice utilizate de avocat…291
7.2.7. Persuasiune – Sugestie – Transparenţă …294
7.2.8. Comunicarea în raporturile interpersonale (manipulare mentală) …295
7.2.9. Influenţarea convingerii intime. Procedee: argumen-tarea şi persuasiunea …296
7.2.10. Pledoaria. Comentarii psihologice. Talent, inspiraţie, improvizaţie…300
Secţiunea III - DUELUL JUDICIAR …310
7.3.1. Instituţia judecăţii din perspectiva duelului judiciar …310
7.3.1.1. Instituţia judecăţii …310
7.3.1.2. Implicaţiile psihologice ale duelului judiciar …316
7.3.1.3. Consideraţii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul contradic-torialităţii în judecarea pricinii …316
7.3.1.4. Consideraţii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul nemijlocirii în judecarea pricinii …318
7.3.1.5. Implicaţii psihologice privind imparţialitatea şi echilibrul pe care-l dă judecătorul aprecierii probelor …319
7.3.2. Problematica raportului apărare-acuzare. (Psihologia acuzatorului public. Psihologia avocatului) ….321
7.3.3. Testarea intersubiectivă, expresie a raţionamentului juridic
al judecătorului …327
7.3.4. Prevenţiunea specială şi prevenţiunea generală ca efect
al duelului judiciar …329
Secţiunea IV - PSIHOLOGIA INTIMEI CONVINGERI (De la interogatoriu la luarea hotărârii) …333
7.4.1. Intima convingere - realitate mentală, cognitiv-afectivă, energizată volitiv ….333
7.4.1.1. Definiţii. Consideraţii …333
7.4.2. Evaluarea şi coroborarea probelor în procesul formării convingerii intime ca trăire psihică de nezdruncinat …336
7.4.2.1. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului ….337
7.4.2.2. Declaraţiile părţii vătămate …338
7.4.2.3. Declaraţiile martorului …339
7.4.2.4. Înscrisurile …339
7.4.2.5. Înregistrările audio sau video …339
7.4.2.6. Fotografiile …340
7.4.2.7. Constatările tehnico-ştiinţifice …340
7.4.2.8. Constatările medico-legale …341
7.4.2.9. Expertizele …341
7.4.2.10. Mijloacele materiale de probă …342
7.4.3. Garanţii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri. (Exigenţe morale, exigenţe profesionale, exigenţe legale) …342
7.4.4. Problematica psihologică a deliberării şi opiniei separate…343
7.4.4.1. Deliberarea …343
7.4.4.2. Opinia separată (profesionalism, curaj, echilibru psihic) …345
CAPITOLUL VIII
EROAREA JUDICIARĂ. MECANISME ŞI IMPLICAŢII PSIHOLOGICE
8.1. Punerea problemei …347
8.2. Erori judiciare - scurt istoric …348
8.3. Problematica erorii judiciare în drept. Problematica psihologică a intimei convingeri …353
8.4. Surse de distorsiune psihologică implicate în erorile judiciare…360
8.5. Izvoare şi surse de eroare în demersul judiciar …366
8.5.1. Motivul probaţiunii ca sursă de eroare. Expertiza criminalistică (posibilităţi, limite, surse de eroare) …366
8.5.2. Motivul cercetării judecătoreşti ca sursă de eroare. (Instanţa vis-à-vis de eroarea judiciară) …376
CAPITOLUL IX
PSIHOLOGIA PRIVĂRII DE LIBERTATE
(Detenţia penitenciară)
Secţiunea I - FĂPTUITORUL DIN PERSPECTIVA MEDIULUI PRIVATIV …378
9.1.1. Noţiuni generale. Puncte de vedere şi accepţiuni asupra pedepsei prin privarea de libertate …378
9.1.2. Reglementări internaţionale privind tratamentul infractorilor …379
9.1.3. Consecinţele sociopsihologice ale privării de libertate …..380
9.1.4. Mediul închis (închisoarea) …382
9.1.5. Problematica deţinutului …382
9.1.6. Potenţialul patogen al mediului privativ …383
9.1.7. Principiul deschiderii mediului privativ …384
9.1.8. Tratamentul diferenţiat în mediul privativ …384
9.1.9. Etichetarea socială …384
9.1.10. Paradoxul penitenciar …385
9.1.11. Psihologia individului care a săvârşit infracţiunea …385
9.1.12. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului infractorului …386
9.1.13. Personalitatea infractorului …387
9.1.14. Caracteristici ale personalităţii şi modificările sale pe parcursul executării pedepsei cu închisoarea ….387
9.1.15. Tipologia infractorului …388
9.1.16. Problematica recidivei şi factorii care influenţează recidiva…389
9.1.17. Personalitatea infractorului recidivist …390
Secţiunea II - FENOMENE PSIHOSOCIOLOGICE ALE MEDIULUI PRIVATIV DE LIBERTATE …391
9.2.1. Şocul depunerii (încarcerării) …391
9.2.2. Percepţia deţinutului asupra pedepsei şi a mediului privativ…392
9.2.3. Fenomenul de prizonizare şi deprizonizare …393
9.2.4. Ierarhia şi statutul …393
9.2.5. Agresivitatea şi violenţa …395
9.2.6. Frustrarea …395
9.2.7. Problema frustrare-agresiune …396
9.2.8. Teritorialitatea ……398
9.2.9. Stresul …399
9.2.10. Violenţa colectivă …400
9.2.11. Panica …401
9.2.12. Automutilările. Refuzuri de hrană. Tatuajele …403
9.2.13. Tulburări psihice …403
9.2.14. Suicidul …405
9.2.15. Homosexualitatea …407
9.2.16 Zvonul …408
9.2.17. Grup. Relaţii interumane …410
CAPITOLUL X
PSIHOLOGIA ACTULUI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(Responsabilităţi profesionale şi implicaţii conjuncturale vizând relaţia funcţionar public - cetăţean)
10.1. Justiţia administraţiei publice din perspectivă psihologică…414
10.1.1. Consideraţii psihologice asupra implicaţiei funcţionarului public în înfăptuirea actului de justiţie ……414
10.1.2. Reglementări juridice şi psihologice privind conduita profesională a organelor de urmărire şi cercetare penală …415
10.2. Perspectiva psihologică asupra comportamentului reprezentanţilor autorităţilor de stat …420
10.2.1. Laturi structurale ale personalităţii umane …420
10.2.2. Personalitatea şi comportamentul uman …423
10.2.3. Metode utilizate în investigarea fenomenelor psihice …425
10.3. Factori psihologici implicaţi în relaţia interpersonală cetăţean - funcţionar public …430
10.3.1. Timiditate. Afectivitate. Agresivitate …430
10.3.2. Determinanţi psihologici ţinând de temperament ..432
10.3.3. Determinanţi psihologici ţinând de caracter ……..433
10.3.4. Aspecte psihologice particulare ale contactului dintre funcţionarul public şi public (grupuri sau mulţimi) …434
10.4. Concluzii …435

ANEXĂ.SUBIECTE EXEMPLIFICATIVE PENTRU EXAMEN ….438

BIBLIOGRAFIE STRICTĂ …440


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu