marți, 12 iunie 2012

SCOALA : AGENT DE SOCIALIZARE .Teorii, particularităţi practici


Autor : Adriana Rasnoveanu            
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie :2010 
ISBN  978-606-591-024-9
Nr pagini :293 

Pret : 18 leiDescrierea editurii:

        Lucrarea de faţă oferă o imagine comprehensivă şi exhaustivă asupra procesului socializării, în general, şi asupra specificului acestui proces în cadrul şcolii, în special. Aspectul ce merită subliniat, din punct de vedere teoretic, este abordarea acestui proces din perspectivă formativ – educativă, din poziţial unui pedagog ce-şi pune întrebări şi propune soluţii cu privire la modul în care socializarea în spaţiul şcolii poate deveni într-o mai mare măsură explicită, predominant voluntară, sistematică, coerentă, orientată către finalităţi determinate, cu privire la modul în care rezultatele şi efectele socializării pot fi optimizate, orientate pozitiv spre beneficiul atât al indivizilor (elevilor), cât şi a socialului (fie că se cheamă clasa de elevi sau societatea în ansamblu).
      Prin aducerea în prim plan a rolului şcolii în socializarea indivizilor dar şi a specificului proceselor socializante ce au loc în şcoală, abordarea pe care o propunem se înscrie în paradigma
postmodernistă de interpretare a educaţiei. Noua paradigmă proclamă libertatea sensurilor, promovarea diversităţii, a detaliilor şi nuanţelor în explicarea realităţii sociale şi individuale, evitarea formulărilor rigide, raţionaliste, refuzând perspectiva epistemologică conform căreia ştiinţa stă pe o bază fermă de fapte observabilePerspectiva noastră de abordare doreşte să conştientizeze cadrele didactice, managerii şcolari, elevii, părinţii că atât pregătirea în plan intelectual cât şi formarea în plan social reprezintă faţete ale aceluiaşi proces: formarea elevilor pentru viitor. A desfăşura activităţi cu rol socializator sau a-ţi proiecta activitatea la clasă, promovând într-o mai mare măsură interacţiunile sociale şi formarea la elevi a abilităţilor sociale, nu poate avea decât efect pozitiv pentru toţi beneficiarii: elevi, profesori, clasa de elevi, şcoală, comunitate, societate.

        Fără a avea pretenţia că am epuizat repertoriul domeniilor de analiză care ar fi fost interesant de investigat în problematica socializării prin intermediul şcolii, considerăm că prin concluziile la care am ajuns şi propunerile făcute am contribuit la o mai bună cunoaştere a practicii socializării elevilor.

Cuprins:

CUVÂNT ÎNAINTE ................................................................. 9
PREFAŢĂ ................................................................................ 11
INTRODUCERE ..................................................................... 13

CAPITOLUL 1
PROBLEMATICA SOCIALIZĂRII ......................................... 21
1.1. Omul – fiinţă socială .................................................... 21
1.2. Definirea conceptului de SOCIALIZARE .................... 22
1.3. Concepte corelative: socializare, aculturaţie, enculturaţie .............. 34
1.4. Diferenţieri conceptuale: socializare – educaţie ........... 36
1.5. Socializare – manipulare – îndoctrinare ....................... 44
1.6. Stadiul cercetărilor actuale în România privind socializarea în spaţiul şcolii...... 49
1.7. Concluzii ...................................................................... 53

CAPITOLUL 2
TEORII ŞI PARADIGME ÎN ABORDAREA SOCIALIZĂRII…….55
2.1. Principalele opţiuni teoretice în abordarea socializării ............ 55
2.2. Teorii de inspiraţie sociologică ..................................... 60
2.2.1. Paradigma deterministă .......................................... 60
2.2.2. Paradigma interpretativă ........................................ 81
2.3. Teorii de inspiraţie psihologică .................................... 94
2.3.1. Paradigma cognitiv-constructivististă .................... 94
2.3.2. Paradigma dinamico-afectivă ................................ 104
2.4. Concluzii ..................................................................... 111

CAPITOLUL 3
ETAPELE ŞI AGENŢII SOCIALIZĂRII ................................ 114
3.1. Etapele socializării ...................................................... 114
3.1.1. Etapa micro-socializării ........................................ 117
3.1.2. Etapa mezo-socializării ......................................... 119
3.1.3. Etapa macro-socializării ........................................ 120
3.1.4. Articularea etapelor socializării ............................. 121
3.2. Agenţii socializării ...................................................... 123
3.2.1. Familia .................................................................. 124
3.2.2. Şcoala ................................................................... 136
3.2.3. Grupul de egali ...................................................... 141
3.2.4. Mass-media ........................................................... 144
3.2.5. Alţi agenţi implicaţi în socializare ......................... 148
3.3. Concluzii ..................................................................... 151

CAPITOLUL 4
SPECIFICUL PROCESULUI DE SOCIALIZARE ÎN ŞCOALĂ............ 153
4.1. Şcoala – o instituţie în schimbare ................................ 153
4.2. Particularităţi ale rolului socializator al şcolii ............. 162
4.3. Cum se învaţă în şcoală „meseria de elev”? ................ 172
4.4. Socializarea în clasa de elevi ....................................... 176
4.4.1. Resursele socializării ............................................. 176
4.4.2. Interacţiuni profesori - elevi .................................. 180
4.4.3. Interacţiuni elevi - elevi ......................................... 189
4.5. Alţi factori specifici şcolii implicaţi în socializare ...... 196
4.5.1. Conţinuturile ......................................................... 196
4.5.2. Strategiile didactice ............................................... 199
4.5.3. Evaluarea .............................................................. 201
4.6. Practici de socializare în şcoală ................................... 204
4.7. Autonomia – scop şi mijloc al socializării în şcoală. Modelul pedagogic al dobândirii
autonomiei ............... 210
4.8. Obstacole în socializarea pe timpul şcolarităţii. Implicaţii practice ........... 220

CAPITOLUL 5
REZULTATELE UNUI DEMERS DE CERCETARE PRIVIND ASPECTE ALE SOCIALIZĂRII LA NIVELUL LICEULUI ……. 225
5.1. Prezentarea generală a cercetării ................................. 225
5.2. Obiectivele cercetării ................................................... 227
5.3. Ipotezele cercetării ...................................................... 228
5.4. Rezultate şi concluzii în urma cercetării ...................... 229

CAPITOLUL 6
CONCLUZII FINALE, IMPLICAŢII ŞI PROPUNERI ........... 255

ANEXE .................................................................................... 260
BIBLIOGRAFIE ..................................................................... 284

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu