joi, 28 martie 2013

NOOPOLITICA. Sociologie noologica.Teoria fenomenelor asincroneAutor :  Ilie Badescu               
Editura Mica Valahie
Colectia Sociologie
An aparitie :2011
Editia a II-a    

ISBN  978-606-8304-04-5

Pret :  14 lei ebook-ul la elefant

Descrierea editurii:
            Noopolitica sta sub semnul unor încercari de reconstructie crestina în sociologie si în geopolitica.
Ideea centrala a cartii este nevoia si urgenta unei recompuneri launtrice, curatiri de pacate, înnoirea inimii oamenilor si popoarelor, fara de care este cu neputinta renovarea si deci salvarea lumii întregi.

Cuprins:
Noopolitica, o carte şi un program 11

CARTEA I  
Teoria fenomenelor asincrone . Fundamentele noopoliticii 15

Partea I
Factorii asincroni şi fenomenele asincrone în lumina ştiinţelor moderne 15
I. Factorii asincroni în lumina geneticii şi a cosmologiei 15
Fenomenele asincrone 15
Factorii asincroni: circumscrierea unei categorii 21
Factorii asincroni în lumina istoriologiei 26
Factorii asincroni: perspectiva geneticii 30
Factorii asincroni: perspectiva cosmologiei 34
II Factorii asincroni în lumina sociobiologiei 36
Genele protosistemice 36
Variaţii adaptative: o altă interpretare 37
Protofuncţiile 39
Trăsăturile generice sau de specie: factori asincroni 42
III Factorii asincroni: perspectiva psihologiei noologice 46
Arhetipuri, unităţi genice, reziduuri, latenţe sufleteşti 46
Inconştientul genealogic, biografia şi istoria. L. Szondi 49
Reciprocităţile asimetrice şi omul fără de trecut 56
Genotropism şi egotropism: configuraţii destinale asincrone 60
Asincronia destinului în psihologia analitică a lui C.G. Jung 61
O nouă teorie ştiinţifică a destinului: neo-anancologia 64
IV Factorii asincroni în lumina filosofiei 68
Participarea inepuizabilă. Plotin 68
Relaţia lucrului cu persoana la Max Scheller 71
Semi-actualizările. Husserl 73
Eul pur 74
Martorul interior 75

Partea a Il-a
Fundamente epistemologice ale teoriei factorilor asincroni 79
I Factorii asincroni în lumina teologiei arătării lui Dumnezeu 79
Teofaniile 79
Cunoaşterea lui Dumnezeu şi mediocritatea intelectualului modern 80
Imaginaţia şi patologiile ei 85
Produsele halucinatorii şi vedeniile sfinte 87
II Ştiinţa între cultura nihilismului şi cultura credinţei 89
O ipoteză tragică: cultura nihilistă 89
Vătămarea cortexului prefrontal 90
Amputarea memoriei sacre 93
Deformarea tiparelor experienţei colective. Desbisericirea lumii 95
Cultura nihilismului, fenomen global 99
III Statul magic, omul grefat şi pseudoştiinţa 100
Omul grefat 100
Sondajul pneumatologic 107
IV Noologia chipului - fundament al noii ştiinţe 119
Noologia chipului 119
Sentimentul lumii 120
Lucrurile ca sumă de virtualităţi 128
Asincronii structurale 132
Ordinea dualistă 136
Taina răului şi subiectele colective 140
V Către o metodologie a cunoaşterii asincrone 142
Noologia, fundament al cunoaşterii asincrone 142
Substructuri asincrone ale cunoaşterii în structura limbajului 145
Preamintirea - mecanism al cunoaşterii asincrone 147
Stocul de contra-informaţie - dimensiune a cunoaşterii asincrone 149
Metoda nooscopiei 154

CARTEA A II-A
Scenariul lumii în Sfânta Scriptură . Ştiinţa lumii şi învăţăturile Revelaţiei 159

Partea 1
Iconomia lui Dumnezeu 159
I Iov sau taina intervenţiei divine. Iconomia lui Dumnezeu 159
Iov şi cunoaşterea asincronă 159
Elihu sau despre fenomenul asincron al „dării pe faţă” 161
Iconomia lui Dumnezeu ca atestat al fenomenului asincron 163
Evanghelia lui Ioan despre sensul asincron al suferinţei 164
II Noologia psaltică şi factorii asincroni 165
Factorii asincroni în lumina psaltirii. Dumnezeul popoarelor 165
Dumnezeul vegherii: iubire însă şi potop 169
Medicina psaltică 170

Partea a II-a
Profeţii . Lumea a şasea 174
I Proorociri asupra neamurilor 174
O zonă de maximă densitate asincronă 174
Cele şase culturi axiale ale omenirii 176
Profeţiile asupra neamurilor 178
II Istoria ca teofanie 179
Cântarul păcatelor colective 179
Poporul cuviincios: asincronia modelului etnospiritual 184
Ziua Mâniei Domnului. Fenomenul asincron al mâniei divine 185
Profeţii mincinoşi 186
III Apocalipsa lui Iezechiel şi vedeniile lui Zaharia 187
Popoare şi elite în profeţiile lui Iezechiel. Cădere şi restaurare 187
Apocalipsa lui Iezechiel 189
Vedeniile lui Zaharia 192
IV Proporţia, îndepărtarea şi ritmul în lumina învăţăturilor profetice 195
Factorii asincroni în viziunea profetului Isaia. Cântarul divin 195
Istoria ca proces de îndepărtare 198
Ritmul spiritual 200
V Învăţăturile lui Daniel 203
Istoria ca „vânzoleală a răului din lume” 203
Apocalipsa lui Daniel. Vedenia celor patru fiare 205
Puterea tălmăcirii şi darul vedeniei. Despre cunoaşterea noologică 208
Profetul lui Dumnezeu şi Împăratul lumii acesteea 210

Partea a III-a 215
Înomenirea lui Dumnezeu:fenomen asincron universal . Lumea recreată şi „omul restaurat” 215
I Lecţiile Pustiei 215
Agenţii antilucrării vs elevii lui Iisus. „Generaţiile dreptăţii” 215
Pustia Carantaniei. Cristoforii 218
Triumful timpului vindecării. Energiile necreate 220
II Învăţătură nouă şi cu putere 221
Omul liturgic şi omul făţarnic: structuri asincrone 221
Puterea asincronă şi adâncurile cetăţii 223
Purificarea (curăţirea): fenomen asincron 225
III Cosmopolis şi Biserică 228
Cosmopolis şi Biserică: structuri asincrone. Apostol în Europa primară ....228
Înnoirea lumii prin creştinism 232
Teandrio-geneza 246
Cetatea ca trup colectiv omorât de păcate 250
„Vremurile cele de apoi” şi „duhurile cele înşelătoare” 251
IV Părinţii pustiei 252
Noologia evagriană 252
Biserica şi spitalul: structuri asincrone 254
Despre acedie 257
Acedia carpatică 258
„Trupul subtil” 262
„Lucrările Duhului Sfânt” (după Pr. Cleopa) 264

CARTEA A III-A
Sociologie noologică 270

Partea 1
Adâncurile sufletului anonim . „Sociologia profundă” şi categoriile ei 270
I Cadre noologice, latenţe sufleteşti, învăţături, trăiri 270
Cadre noologice, latenţe sufleteşti 270
Învăţături, harisme, grija divină 275
Scara trăirilor 277
Latenţa şi dualismul nuclear al unităţilor sociale 279
Prototiparele sau trăirile pure 283
Protofuncţii şi protorealităţi 284
II Sociabilitatea 287
Noologia scopului. Popoarele şi slujirea adevărului 287
Virtualismul semitainic al sociabilităţii 292
Asincronia motivului modal. Protosocialitatea 294
Întâlnirea ca fenomen de cunoaştere. Planul sfinţit al realităţii sociale 297

Partea a II-a
Comunitate, relaţie, grupuri 301
I Comunitatea fondatoare şi elitele 301
De la noologia psaltică la sociologia factorilor asincroni 301
Comunitatea primordială: fenomen asincron total 302
Elitele harismatice, cadru de actualizare a factorilor asincroni 304
Comunitatea spirituală şi societatea economică: structuri asincrone 305
II Relaţia socială: triumful asupra fiziologiei singurătăţii 306
Elementele asincrone ale relaţiei sociale. Tema „cetăţilor nepocăite” 306
Relaţia socială şi cel de-al treilea câmp (asincron) 309
Dezactualizările relaţiei şi depotenţarea spirituală a lumii 313
III Grupul social ca grup spiritual 316
Învăţătura lui Iisus şi datina omenească. Demofilia 316
Comuniunea. Comunitatea de propovăduire 317
Cetatea cerească şi căile dobândirii ei 319
Arhitectura sociabilităţii: suprafaţa şi adâncul. Despre chip şi în-chipuire: făţărnicia 321

Partea a III-a
Familia şi structurile genealogice 323
I Familia ca taină 323
Taina cununiei şi familia senzualistă: structuri asincrone 332
Genealogie pământească şi genealogie celestă. Naşterea duhovnicească ...337 „Păcatul - conspiraţie a minţii omului cu diavolul împotriva legii lui Dumnezeu” 339
II Stocurile genealogice 343
Stocurile genealogice, o constantă a istoriei? 343
Genealogia ca fenomen spiritual 345
Persoana morală concretă 346
Cum cunoaştem „persoanele colective”? 348
Ascendenţa şi etnometodele construcţiei europene 349
Etnosociologie şi etnoistorie 350
Despre sălăşluirea care aduce ordinea, curăţenia şi vieţuirea veşnică 351

CARTEA a IV-a
Noopolitica .Spaţiile dense 354
Partea 1
Noopolitica şi lumile istorice 354
Spaţiile dense în istoria lumii 354
I Geopolitica în lumina teoriei factorilor asincroni 354
Ipoteza factorilor asincroni şi a zonelor de densitate noologică 354
America în lumina geopoliticii factorilor asincroni 356
Globalizarea în lumina teoriei factorilor asincroni 358
Istoria subsocială şi „războiul subnaţional” 361
Geopolitica noosurilor 363
II Noopolitica zonelor de densitate asincronă 363
Geopolitica noosferei 363
Noologie geoistorică: Franţa asincronă 367
Teandriile, câmpuri de manifestări asincrone 370
Înoire şi falsă înoire. Revoluţie şi religie 377
Ce este un eveniment în lumina noologiei? 380
III Noopolitica spaţiului segmentat. Permanenţa iconoclasmului 386
Iconoclasmul: deconstrucţie păgână a Europei creştine 386
Venerarea sfinţilor: manifestare asincronă 387
Iconoclasmul: suprimarea protovederii 389
Statul din lume contra « imperiului » din cer 390
Iconoclasmul şi „ciocnirea civilizaţiilor” 392
Iconoclasmul bolşevic şi rădăcinile sale 394

Partea a II-a
Lumea derealizată . Noopolitica sistemelor mondiale 398
I Noopolitica celor patru monarhate 398
De la profeţia lui Daniel la viziunea lui D. Cantemir 398
Teoria cvadriliniară a imperiului. Cele şase legităţi ale imperiului 400
Zonele de mare deficit spiritual 401
II Noopolitica civilizaţiilor 403
Noopolitica şi capitalismul 403
Noopolitica lumilor care-şi pierd realitatea 403
Hărţile mentale 406
Globalizarea şi Hollyhood-ul 407
Criza vizionarismului 408
Crizele sistemismului 412

Partea a III-a
Lumea nevertebrată . Noopolitica crizelor 413
I Noopolitica crizei sistemismului european 413
Modelul reacţionar 413
Cele trei constrângeri multiseculare 415
Conglomeratul pozitivismului 418
O epocă de creaţie religioasă 419
Rolul geopolitic al formaţiunilor noologice 420
II Noopolitica ideologiilor. Parareligiile şi idolatria ideologiilor 423
Preliminarii la ideea insurecţiei euxiniene 423
Scurt istoric al parareligiilor occidentale 425
Războiul împotriva Tradiţiei. “Bisericile Saint-simoniene” 425
Teologia secularizată. Biserica descendenţei noologice a lui Fourriere 427
Parareligiile antichristice ale comunismului 428
Critica criticii membrilor Clubului Orologiului 429
“Religia maimuţărită”. Omul areligios: o ipoteză mai eficientă 429
III Noopolitica insurecţiilor. Insurecţiile religioase 431
Profilul celor cinci insurecţii ale secolului al XX-lea 431
Patrulaterul marilor insurecţii religioase. Regiunea schimbărilor axiale 432
De-realizarea lumii prin elite false 435

Partea a IV-a
Lumea globalizată . Globalizare şi identitate . Noospaţiile şi dinamica lumii 439
I Noosul noii lumi şi devierile lui 439
Naşterea lumii destinate globalizării. Semnele devierii 439
De la milenarismul pionierilor la milenarismul globaliştilor 444
Eshatologie şi globalizare. Globalizare sau globalizări? 448
Globalizarea ca externalitate pură. Abstractismul global 450
Noosurile bolnave 453
Paradoxul globalizării 456
Statul şi globalizarea 457
Puterea credinţei şi spaimele omului. Grija lui Dumnezeu 459
II. Globalizare şi identitate. Naţiuni, internaţionale, integrare 461
Naţiune şi globalizare 461
„Etniile laterale şi verticale” 471
Inegala propagare a etnoistoriei. “Etnoistoria inegală” 475
“Re-împroprierea culturii proprii” 477
Intelectualii, religia şi miturile etnice 489
III Globalizarea, naţiunea şi statul naţional 491
Teorii ale naţiunii şi naţionalismului 491
Poziţia teoriilor moderniste (“invenţioniste”) 492
Stat, naţiune, naţionalism şi globalizare 494
«Cultură globală », imperialism, naţionalism 501
Criza Statului naţional 505
„Problemele naţionalismelor civic şi etnic” 509
Reîntărirea şi redefinirea statului naţional 511
IV Panideile: geopolitica noo-spaţiilor 514
Panideile, fenomen asincron? 514
Geopolitica panideilor şi agresarea identităţilor naţionale 519
Hărţile mentale. Subversiunea geopolitică a spaţiului identitar 521
De la imperiul de substituţie la miturile subversive 525
Legea efectelor asimetrice şi legea bifurcaţiilor 527
Noologiile degradate 529
Purtătorii de har 532
Scena şi culisele 532
V Televiziunea şi noospaţiile degradate 533
Idolatrie şi promiscuitate în spaţiul televizual la pragul dintre ani 533
Televiziunea - armă logistică. Războiul împotriva sufletului şi a minţii ....535
Somnambulismul televizual. Legătura hipnotică 536

Addenda: câteva excerpte 542
Gearoid o Tuathail 542
Geoeconomie, anarhie, război. „The Coming Anarchy” şi „războiul periferial” 543
Robert D. Kaplan: “The Coming Anarchy” (din „The Atlantic Monthly”, 1994, în ibidem) 543
Războiul crizei mediului 545


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu