joi, 18 aprilie 2013

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZATIEIAutor : Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu                
Editura Universitara

An aparitie :2008
ISBN  978-973-749-448-1
Nr pagini :415
Format 130 x 200
Pret : 50 lei la Editura, 41 lei la elefant , 59,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Prezenta lucrare, FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI, reuneşte fondul esenţial de cunoştinţe teoretice referitoare la managementul organizaţiei, absolut necesar înţelegerii şi parcticării unui management profesionist în toate tipurile de organizaţii. Volumul furnizează organizaţiilor, în special celor economice, suportul ştiinţific managerial pentru dezvoltarea unei funcţionale şi performante economii de piaţă în România, în concordanţă cu abordările şi practicile din Uniunea Europeană şi cu cerinţele trecerii la economia bazată pe cunoştinţe. Prin elaborarea sa, autorii au avut în vedere realizarea următoarelor obiective principale: - prezentarea fondului principal de cunoştinţe ce constituie conţinutul managementului profesionist al organizaţiei; - reliefarea principalelor elemente teoretice aplicabile cu prioritate în managementul organizaţiei din România în condiţiile economiei moderne; - punerea la dispoziţia managerilor, întreprinzătorilor, specialiştilor şi studenţilor a unui set de studii de caz, referitoare la componente majore ale managementului organizaţiei; - facilitarea formării unei concepţii manageriale moderne la nivelul managerilor, întreprinzătorilor şi specialiştilor, necesară funcţionării şi dezvoltării de companii performante şi sustenabile, în contextul accelerării trecerii la economia bazată pe cunoştinţe; - formarea şi dezvoltarea de comportamente manageriale raţionale şi eficace la cei ce participă la procesele de management. Volumul este structurat în şapte capitole ce tratează problematica de bază a managementului: procesul, funcţiile şi principiile managementului, tipologia şi caracteristicile organizaţiei, întreprinzătorii şi managerii, mediul ambiant al organizaţiei, strategia şi politica organizaţiei, sistemul managerial şi subsistemele sale - decizional, informaţional, metodologic, structural-organizatoric şi de resurse umane -, cultura organizaţională, creativitatea şi managementul resurselor umane, managerii şi leadershipul. Acest volum reprezintă rezultatul unor importante acumulări şi eforturi realizate de cei doi autori în ultimele trei decenii, atât în ţară, cât şi în străinătate (SUA, Franţa, Japonia, Belgia, Germania, Suedia, Spania, Italia, Canada etc.), fiind conceput prin prisma cerinţelor şi specificităţii întreprinderilor din România. Volumul este editat într-o concepţie şi un design corespunzătoare standardelor occidentale, care sunt de natură să faciliteze înţelegerea şi percepţia complexelor concepte şi abordări prezentate şi să contribuie la familiarizarea cititorilor din România cu modul de abordare şi know-how internaţional în acest domeniu Principalii beneficiari ai lucrării sunt managerii şi întreprinzătorii, economiştii şi inginerii din societăţi comerciale, companii naţionale şi structuri ale administraţiei centrale şi locale. În egală măsură, volumul se adresează studenţilor din învăţământul economic, tehnic, juridic, psihosociologic şi informatic, care studiază ca disciplina de bază sau complementară managementul organizaţiei Fireşte, autorii sunt conştienţi că, în ciuda eforturilor intense depuse, lucrarea este departe de a fi perfectă. În consecinţă, suntem receptivi la sugestiile şi observaţiile constructive ale cititorilor, ce vor fi foarte utile pentru viitoarea ediţie. În final, aducem mulţumirile noastre editurii care a asigurat publicarea acestei lucrări ce corespunde unor stringente necesităţi ale întreprinderilor şi învăţământului universitar din România. Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Cuprins:


Cuvânt înainte 13

CAPITOLUL 1
Elemente introductive privind managementul organizaţiei 15
Principalele aspecte abordate 15
1.1 Obiectul de studiu al managementului 16
1.1.1. Definirea ştiinţei managementului 16
1.1.2. Procesele manageriale 18
1.1.3. Relaţiile de management 20
1.2. Funcţiile manageriale ale organizaţiei 23
1.2.1. Previziunea 23
1.2.2. Organizarea 24
1.2.3. Coordonarea  25
1.2.4. Antrenarea 26
1.2.5. Control – evaluare 28
1.2.6. Interdependenţele si dinamica funcţiilormanagementului 29
1.3. Principiile generale ale managementului organizaţiei 34
1.3.1. Principiul asigurării concordanţei dintre parametrii sistemului de management al organizaţiei şi caracteristicile sale esenţiale si ale mediului ambiant 35
1.3.2. Principiul managementului participativ 35
1.3.3. Principiul motivai tuturor factorilor implicaţij ai stakeholderilor organizaţiei 36
1.3.4. Principiul eficacităţii si eficienţei 37
1.4. Evoluţia managementului pe plan mondial si in Romania 38
1.4.1. Consideraţii generale privind formarea si dezvoltarea ştiinţei managementului 38
1.4.2. Abordări ale managementului pe mapamond 40
1.4.3. Managementul romanesc 43
1.5. Managementul bazat pe cunoştinţe 46
1.5.1. Factori care determină apariţia şi dezvoltarea managementului bazat pe cunoştinţe 46
1.5.2. Definirea managementului bazat pe cunoştinţe 49
1.5.3. Pmcipii şi percepte generale privitoare la managementul bazat pe cunoştinţe 52
1.6. Aporturile dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific 54
1.6.1. Definirea şi conţinutul managementului ştiinţific al finnei 54
1.6.2. Guvernarea corporativă, forma specifica de management ştiinţific 55
1.6.3. Interdependenţele dintre ştiinţa managementului si managementul ştiinţific  56
1.7. Studiu de caz - Exercitarea funcţiilor manageriale la SC Motor SA  58
1.7.1. Prezentarea cazului 58
1.7.2. Subiecte pentru discuţii 59
Bibliografie 60

CAPITOLUL 2
Organizaţia şi mediul ambiant 63
Principalele aspecte abordate 63
2.1. Mediul ambiant al organizaţiei 64
2.1.1. Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizaţiei  64
2.1.2. Definirea mediului ambiant al organizaţiei 65
2.1.3. Factorii de influenţă ai mediului ambiant asupra organizaţiei 67
2.1.3.1. Factori economici 67
2.1.3.2. Factori de management 71
2.1.3.3. Factori tehnici si tehnologici 72
2.1.3.4. Factori demografici 72
2.1.3.5. Factori socio-culturali 73
2.1.3.6. Factori politici 73
2.1.3.7. Factori naturali 74
2.1.3.8. Factori juridici74
2.1.4. Comportamentul organizaţiei si mediul ambiant 75
2.2. Principalele mutaţii economice m mediul ambiant al firmei româneşti 75
2.2.1. Definire si succintă caracterizare a economiei de piaţă75
2.2.2. Trecerea la economia bazată pe cunoştinţe motivaţie determinantă in mediul ambient al organizaţiei 77
2.2.2.1. Definirea si rolul cunoştinţelor 77
2.2.2.2. Revoluţia cunoştinţelor 80
2.2.2.3. Definirea si trăsăturile economiei bazată pe cunoştinţe 85
2.2.2.4. Coordonate si premise ale abordării construcţiei economiei bazate pe cunoştinţe in Romania 91
2.3. Organizaţia ca obiect al managementului 94
2.3.1. Conceptele de organizaţie şi de firmă 94
2.3.2. Tipologia firmelor şi implicaţii asupra managementului 99
2.4. Firma bazată pe cunoştinţe 105
2.4.1. Caracteristici principale 105
2.4.2. Definirea firmei bazate pe cunoştinţe 106
2.5. Întreprinzătorul şi firma 110
2.5.1. Definirea şi importanţa întreprinzătorilor 110
2.5.2. Caracteristici ale întieprinzătomlui roman 112
2.5.3. Privire generală asupra situatiei întreprinderilor mici şi mijlocii din Romania 116
2.6. Studiu de caz - O carieră fulgerătoare 119
2.6.1. Prezentarea cazului 119
2.6.2. Subiectepentru discuţie 125
Bibliografie127

CAPITOLUL 3
Strategia organizaţiei 129
Principalele aspecte abordate 129
3.1. Conceptele de strategie, management strategic si politics a organizaţiei 130
3.1.1 S curta incursiune retrospectivă 130
3.1.2 Gama variată a abordărilor strategiei 131
3.1.3 Strategia si principalele sale caracteristici 132
3.1.4 Delimitarea strategiei de managementul strategic, alianţele strategice si politicile de firma 134
3.2. Componentele strategiei 136
3.2.1. Abordări variate ale anatomiei strategiei 136
3.2.2. Misiunea organizatiei 137
3.2.3. Obiectivele fundamentale 139
3.2.4. Opţiunile strategice 140
3.2.5. Resursele 142
3.2.6. Termenele 143
3.2.7. Avantajul competitiv 143
3.3. Determinanţii strategiei 145
3.3.1. Abordări ale condiţionării strategie 145
3.3.2. Determinanţii endogeni 146
3.3.3. Determinanţii contextuali 152
3.3.4. Relata strategie-ciclu de viaţă al firmei 154
3.4. Tipologia strategiilor 156
3.4.1. Clasificarea lui Hofer şi Schendel 156
3.4.2. Sistematizarea lui Collins 158
3.4.3. Tratarea lui Mintzberg 159
3.4.4. Abordarea lui Porter 160
3.4.5. Tipologia strategiilor de firmă 161
3.5. Rolul strategiilor organizaţiilor 166
3.5.1. La nivel de organizaţie 166
3.5.2. La nivel de macroeconomie 168
3.6. Studiu de caz - Strategia organizaţiei 168
3.6.1. Prezentarea cazului 168
3.6.2. Subiecte pentru discuţie 170
Bibliografie 171

CAPITOLUL 4
Sistemul managerial al organizaţiei 175
Principalele aspecte abordate 175
4.1. Conceptul de sistem managerial al organizaţiei 177
4.2. Subsistemul decizional al firmei 179
4.2.1. Definirea si structura sistemului decizional 179
4.2.2. Decizia managerială - principala componentă a sistemului decizional 183
4.2.3. Eseurile si decizia organizaţională 186
4.2.4. Decidentul - quasifactotum in management189
4.2.5. Funcţiile sistemului decizional 191
4.3. Subsistemul metodologico-managerial al organizatiei 192
4.3.1. Definirea si principalele componente ale sistemului metodologico-managerial  192
4.3.2. Sistemele, metodele si teicile manageriale 194
4.3.3. Caracteristicile subsistemului metodologico-managerial 199
4.3.4. Funcţiile sistemului metodologico-managerial 201
4.3.5. Extinderea utilizării sistemelor, metodelor si tehnicilor manageriale – condiţie a supravieţuirii si dezvoltării firmelor 203
4.4. Subsistemul informaţional 204
4.4.1. Definirea sistemului informaţional al organizaţiei 204
4.4.2. Componentele sistemului informational 206
4.4.2.1. Data si informaţia 206
4.4.2 2. Circuitele si fluxurile informaţionale 211
4.4.2 3. Procedurile informaţionale 213
4.4.2.4. Mijloacele de tratare a informaţiilor 214
4.4.3. Importanţa si funcţiile sistemului informaţional al organizaţiei 216
4.5. Subsistemul organizatoric 218
4.5.1. Definirea si componentele principale ale sistemului organizatoric 218
4.5.2. Definirea si componentele organizării procesuale 218
4.5.3. Funcţiunile firmei 221
4.5.31. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare 221
4.5.3.2. Funcţiunea comercială 222
4.5.3.3. Funcţiunea de producţie  223
4.5.3 4. Funcţiunea financiar contabilă 226
4.5 3.5. Facţiunea de resurse umane 227
4.5.3 6. Interdependenţele foncţiunilor organizaţiei 227
4.5.4. Organizarea structurală 228
4.5.4.1. Definirea si importanţa structurii organizatorice 228
4.5.4.2. Componentele structurii organizatorice 230
4.5.4.3. Clasificarea structurilor organizatorice 235
4.5.4.4. Modalităţi de prezentare a structurii organizatorice a firmei 241
4.5 .5. Interdependenţa dintre organizarea formală şi organizarea informală 244
4.5.5.1. Conceptul de organizare informală 244
4.5.5 2. Interdependenţele între organizarea formală si informală 246
4.5.6. Funcţiile subsistemului organizatoric 246
4.6. Subsistemul managerial al resurselor umane 247
4.6.1. Specificitatea, ascendenţa şi plurivalenţa resurselor umane 247
4.6.2. Mutaţii in abordarea managementului resurselor umane 251
4.6.3. Principalele ipostaze ale managementului resurselor umane 253
4.6.4. Definirea subsistemului de management al resurselor umane si componentele sale 254
4.6.5. Funcţiile subsistemului managementului resurselor umane 257
4.7. Studiu de caz - Subsistemul de management al organizaţiei 257
4.7.1. Prezentarea cazului 257
4.7.2. Subiecte pentru analiză si soluţionare 259
4.8. Studiu de caz - Fisa postului, instrument managerial sau document organizatoric  259
4.8.1. Prezentarea cazului 259
4.8.2. Subiecte pentru analiză si soluţionare 265
Bibliografie 266

CAPITOLUL 5
Managementul resurselor umane şi motivarea 269
Principalele aspecte abordate 269
5.1. Creativitatea resurselor umane si inovarea m chirul organizaţiei 270
5.1.1. Creativitatea 270
5.1.2. Inovarea 271
5.2. Selecta si încadrarea resurselor umane 274
5.2.1. Noţiuni de baza, premise şi criterii de selecţionare si încadrare 274
5.2.2. Metode şi tehnici de selecţie a personalului 274
5.3. Formarea şi perfecţionarea personalului 276
5.3.1. Definirea formării si perfecţionării 276
5.3.2. Modalităţi de formare si perfecţionare 276
5.3.3. Metode didactice utilizate infomiarea si perfecţionarea resurselor umane  277
5.4. Evaluarea şi promovarea resurselor umane 278
5 .4.1. Definirea evaluării şi metode de evaluare 278

5.4.2. Concepte, tendinţe si caracteristici de promovare a personalului organizaţiei 281
5.5. Dezvoltarea carierei 282
5.5.1. Definirea si accepţiunile dezvoltării carierei 282
5.5.2. Planificarea organizaţională si individuală a carierelor 283
5.6. Comunicarea in cadrul organizaţiei 285
5.6.1. Definirea comunicării 285
5.6.2. Principalele abordări ale comuniicaţiei 286
5.6.3. Componentele procesului de comunicare 287
5.6.4 Tipologia comunicaţiilor 288
5.6.5. Deficienţe majore in procesul de comunicare 289
5.6.6. Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicarii 290
5.7. Motivarea complexă a personalului 290
5.7.1. Conceptul de motivare 290
5.7.1.1. Definirea motivării 290
5.7.1.2. Rolurile motivării personalului 291
5.7.2. Principalele teorii motivaţionale 293
5.7.2.1. Tipologii 293
5.7.2.2. Abordarea lui Mc.Gregor 295
5.7.2.3. Teoria lui Maslow 296
5.7.2.4. Teoria lui Herzberg 296
5.7.2.5. Teoria asteptărilor VIE a lui Vroom297
5.7.2.6. Teoriile contingentei 297
5.7.3. Mecraismele motivaţionale 298
5.7.3.1. Categorii de variabile implicate 298
5.13.2. Ciclul motivational 299
5.7.3.3. Motivările salvaţilor organizaţiei 303
5.7.4. Tipurile de motivare 305
5.7.4.1. Definirea tipului (formei) de motivare 305
5.7.4.2. Motivarea pozitivă si negativă 305
5.7.4.3. Motivarea economică şi moral-spirituală 306
5.7.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă 307
5.7.4.5. Motivarea cognitivă si afectivă 307
5.7.5. Motivarea si puterea 308
5.7.5.1. Definirea si surcele puterii in cadrul organizaţiei 308
5.7.52. Condiţionarea motivarii de puterea managerilor 311
5.7.6. Creşterea eficacităţii managerilor in realizarea motivării 312
5.7.6.1. Cerinţe privind motivarea resurselor umane 313
5.7.6 2. Tehnici motivaţionale specifice 314
5.8. Stadiu de caz - Motivarea personalului 316
5.8.1. Prezentarea cazului 316
5.8.2. Subiecte de discuţie 318
Bibliografie 319

CAPITOLUL 6
Cultura organizaţională 321
Principalele aspecte abordate 321
6.1. Conceptul de cultură organizaţională 321
6.1.1. Definirea culturii organizaţionale a firmei 321
6.1.2. Raporturile dintre cultura si climatul-organizaţional 323
6.1.3. Nivelele culturii organizaţionale si subculturile componente 324
7.3.2. Utilizarea judicioasă a timpului de lucru, fundamentul creşterii eficacităţii managerului 390
7.3.3. Eficient şi eficacitatea muncii managerului 391
7.3.4. Modalităţi  şi tehnicide amplificarea a eficacităţii şi eficienţei muncii managerilor 392
7.3.4.1. Programarea şi organizarea ştiinţifică a muncii managerilor 392
7.3.4.2. Organizarea ergonomică a muncii managerului 394
7.3.4 3. Perfecţionarearaporturilor manageri – subordonaţi 395
7.3.4.4. Utilizarea eficace a secretariatului 396
7.3.4 5. îmbogăţea şi modernizarea instrumentarului managerial 398
7.3.4.6. Lista de priorităţi 400
7.3.4.7. Graficul de muncă 401
7.3.4.8. Agenda anuală 402
7.3.4.9. Lista de probleme 403
7.3.4.10. Agenda electronică 404
7.3.4.11.Folosirea colaboratorilor moderni ai managerului 405
7.4. Stadiu de caz - Bugetul de timp al directorului 408
7.4.1. Prezentarea studiului 408
7.4.2. Subiecte pentru discuţii 413
Bibliografie 414

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu