sâmbătă, 20 aprilie 2013

MASURAREA IN STIINTELE EDUCATIEIAutor : Elisabeta Voiculescu,Florea Voiculescu                
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie :2007
ISBN  978-973-611-458-8
Nr pagini :445
Pret : 45 lei la Editura, 40,50 lei la elefant ,36 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:

Asimilarea pe scara tot mai larga a tehnicilor de masurare si analiza statistica a devenit treptat una din tendintele caracteristice ale evolutiei, din acest secol, ale pedagogiei si psihologiei ca stiinte. Daca initial s-a procedat prin preluarea directa a unor tehnici din statistica generala si calculul matematic, ulterior preocuparile s-au indreptat spre construirea unor tehnici specifice, deseori deosebit de sofisticate, dar mai bine adaptate complexitatii fenomenelor studiate de pedagogie si psihologie. Aceste preocupari au depasit stadiul aplicatiilor de statistica, dobandind caracterul unor directii fundamentale de cercetare. S-a putut vorbi astfel despre o pedagogie cantitativa, despre psihometrie, precum si despre o statistica pedagogica sau o statistica psihologica.

Abordarea cantitativa a fenomenelor din sfera psihologiei si pedagogiei si folosirea instrumentului statistic in studierea acestor fenomene au constituit, din punct de vedere istoric, una din caile principale prin care atat pedagogia, cat si psihologia au incercat sa demonstreze si sa-si impuna statutul de discipline stiintifice, sa se desprinda de filosofie si de speculatie si sa se intemeieze, asemenea altor stiinte "pozitive", pe observatie si experiment.
Cuprins:

Preambul: Măsurarea - spre o complementaritate a cantitativului şi calitativului / 13

Capitolul 1.FUNDAMENTELE CONCEPTUALE Sl METODOLOGICE ALE MĂSURĂRII ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI  
1.1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA MĂSURĂRII ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE/18
1.1.1. Conceptele de cuantificare, măsurare şi evaluare / 18
1.1.1.1. Cuantificare şi măsurare /20
1.1.1.2. Măsurare şi evaluare /24
1.1.1.3. Structura actului de măsurare / 26
1.1.2. Nivelurile măsurării / 29
1.1.2.1. Nivelul nominal sau categorial /31
1.1.2.2. Nivelul ordinal / 32
1.1.2.3. Nivelul de interval (cardinal) / 33
1.1.2.4. Nivelul de raport (de proporţii)/ 35
1.1.3. Măsurarea - între exigenţe formale şi limite experimentale / 36
1.2. DEFINIREA OBIECTULUI MĂSURĂRII /38
1.2.1. Ce înseamnă a defini obiectul măsurării? / 39
1.2.2. Natura obiectului măsurării în ştiinţele educaţiei / 40
1.2.3. Domeniul real şi obiectul măsurării / 42
1.2.3.1. Obiectul măsurării ca obiect epistemic /43
1.2.3.2. Consecinţe pe plan metodologic/45
1.3. ANALIZA CONCEPTUALĂ SI OPERAŢIONALIZAREA CONCEPTELOR/ 45
1.3.1. Limbaj, concept şi fapt empiric / 46
1.3.2. Analiză conceptuală şi operaţionalizare / 51
1.3.3. Semnificaţia şi demersul operaţionalizării conceptelor/ 52
1.3.3.1. Ce înseamnă a operaţionaliza un concept?/53
1.3.3.2. Evoluţii în teoria şi practica operaţionalizării/55
1.3.3.3. Algoritmul minimal ai operaţionalizării /56
1.4. DIMENSIUNILE Şl VARIABILELE OPERAŢIONALE/ 60
1.4.1. Dimensiunile conceptuale operaţionale / 61
1.4.1.1. Modalităţi de stabilire a dimensiunilor /62
1.4.1.2. Operaţiilogiceîn determinarea dimensiunilor/63
1.4.2. Variabilele operaţionale/67
1.4.2.1. Variabilele operaţionale şi caracteristicile statistice / 68
1.4.2.2. Variabilele şi dimensiunile conceptuale/70
1.4.3. Tipologia variabilelor / 71
1.4.3.1. Variabile simple şi variabile compuse / 71
1.4.3.2. Variabile manifeste şi variabile latente/ 73
1.4.3.3. Variabileindependente şivariabiledependente/75
1.4.3.4. Sistemul variabilelor care acţionează în cîmpul cercetării / 77

Capitolul 2. ALEGEREA Şl ANALIZA INDICATORILOR
2.1. TERMENUL DE INDICATOR: SEMNIFICAŢIE Şl TIPOLOGIE/ 84
2.1.1. Indicator şi indicat/84
2.1.2. Pentru o tipologie a indicatorilor / 86
2.2. INDICATORI OPERAŢIONALI GENERALI / 89
2.2.1. Indicatorii observaţionali / 89
2.2.2. Indicatorii de date factuale /95
2.2.3. Indicatorii de opinie / 99
2.3. INDICATORI PSIHOPEDAGOGICI/104
2.3.1. Indicatorii privind nivelul de cunoştinţe / 104
2.3.2. Indicatori privind randamentul proceselor educaţionale /107
2.3.3. Indicatori de eficienţă a proceselor/sistemelor educaţionale /118
2.4. INDICATORI SOCIALI CU RELEVANTĂ PEDAGOGICĂ/130
2.4.1. Indicatorii sociometrici /130
2.4.2. Indicatori sociali şi sociologici cu relevanţă pedagogică /143
2.5. ANALIZA INDICATORILOR /149
2.5.1. Analiza puterii de indicare /152
2.5.2. Analiza puterii de semnificare /155
2.5.2.1. Indicatorii definiţionali/ 155
2.5.2.2. Indicatorii de inferenţă/ 157
2.5.3. Indicatori şi indici /161

Capitolul 3. MĂSURAREA Şl CONSTRUIREA INDICATORILOR STATISTICI
3.1. DE LA INDICATORII OPERAŢIONALI LA INDICATORII STATISTICI /164
3.1.1. Ce sînt indicatorii statistici? /165
3.1.2. Indicatori primari şi indicatori derivaţi/167
3.1.3. Indicatori absoluţi şi indicatori relativi /169
3.1.3.1. Mărimile relative de structură/ 170
3.1.3.2. Mărimile relative ale dinamicii/ 172
3.1.3.3. Mărimile relative de coordonare /173
3.1.3.4. Mărimile relative de intensitate /173
3.1.3.5. Exprimarea indicatorilor relativi / 175
3.2. INDICATORII TENDINŢEI CENTRALE/ 176
3.2.1. Mărimi medii de calcul /176
3.2.1.1. Media aritmetică /177
3.2.1.2. Media geometrică/182
3.2.1.3. Media pătratică/ 184
3.2.1.4. Media cronologică/185
3.2.2.Mărimi medii de poziţie /187
3.2.2.1 Median a/187
2.2.2.2. Modul sau dominantă/ 188
3.2.3. Relaţiile între medie, mediană şi dominantă / 189
3.3. INDICATORII DE DISPERSIE/ 189
3.3.1. Indicatori ai dispersiei din sistemul mediei aritmetice / 191
3.3.1.1. Amplitudinea intervalului de variaţie / 191
3.3.1.2. Abaterea fiecărei variabile de la medie /192
3.3.1.3. Abaterea medie liniară/ 192
3.3.1.4. Dispersia sau varianta / 193
3.3.1.5. Abaterea standard /195
3.3.1.6. Coeficientul de variaţie / 195
3.3.2. Indicatori din sistemul medianei /196
3.3.2.1. Cuartilele şi întercuartilele /196
3.3.2.2. Centileie şi deciiele/198
3.4. INDICATORI Al CORELAŢIEI Şl ASOCIERII / 200
3.4.1. Procedee analitice de studiere a corelaţiei şi asocierii / 201
3.4.2. Determinarea coeficienţilor de corelaţie / 204
3.4.2.1. Metoda produselor / 204
3.4.2.2. Metoda corelaţiei rangurilor/206
3.4.2.3. Corelaţia cîştigurilorde rang/208
3.4.2.4. Coeficientul de asociaţie/209
3.4.2.5. Metoda contingenţei / 211

Capitolul 4.APROXIMAREA MĂSURĂRII INDICATORILOR NOMINALI Şl A INDICATORILOR ORDINALI
4.1. INDICATORII NOMINALI Şl CONSTRUIREA SERIILOR NOMINALE / 216
4.1.1. Indicatorii nominali şi nivelul măsurării lor/217
4.1.2. Construirea spaţiilor de atribute/218
4.1.3. Analiza grupărilor simple / 222
4.1.4. Analiza grupărilor multiple / 229
4.2. SCALAREA INDICATORILOR SI CONSTRUIREA SERIILOR ORDINALE/ 231
4.2.1. Seriile ordinale şi nivelurile de măsurare / 233
4.2.1.1. Seriile ordinale de ranguri /234
4.2.1.2. Seriile ordinale de interval /236
4.2.1.3. Seriile ordinale de proporţii /237
4.2.1.4. Relaţii între tipurile de serii /239
4.2.2. Scalarea indicatorilor / 243
4.2.2.1. Structura actului de scalare/244
4.2.2.2. Tipologia scalelor/245
4.2.3. Principalele tipuri şi tehnici de scalare / 248
4.2.3.1. Scalele itemizate/ 248
4.2.3.2. Scalele de ordonare/249
4.2.3.3. Scalele grafice / 251
4.2.3.4. Scale de evaluare a persoanelor/252
4.2.3.5. Scalarea prin tehnica scorurilor/ 255
4.2.3.6. Tehnica rangurilor standardizate /265
4.2.3.7. Tehnica comparaţiei în perechi/272
4.2.4. Analiza comparativă a tehnicilor de scalare / 280

Capitolul 5. ETALONAREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURĂ Şl EVALUAREA MĂSURĂRII
5.1. ETALONAREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURĂ/284
5.1.1. Cote brute şi scoruri derivate / 284
5.1.2. Unităţi de mărime şi unităţi de variaţie / 285
5.1.3. Tehnici de etalonare / 291
5.1.3.1. Decilele şi centilele / 291
5.1.3.2. Cotele normalizate/ 294
5.2. EVALUAREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURARE / 301
5.2.1. Validitatea / 302
5.2.1.1. Validitatea de conţinut/304
5.2.1.2. Validitatea conceptuală / 305
5.2.1.3. Validitatea de criteriu (predictivă)/306
5.2.2. Fidelitatea / 307
5.2.2.1. Fidelitatea şi erorile de măsură / 308
5.2.2.2. Evaluarea fidelităţii instrumentului de măsură/310
5.2.3. Sensibilitatea / 313
5.2.3.1 Pragurile absolute / 313
5.2.3.2. Pragurile relative (diferenţiale) / 313
5.2.3.3. Evaluarea sensibilităţii instrumentului de măsură/314
5.3. EVALUAREAŞI INTERPRETAREA STATISTICĂ A DATELOR/318
5.3.1. Evaluarea datelor prin estimarea statistică / 319
5.3.1. I Estimarea statistică şi proprietăţile distribuţiei normale / 320
5.3.1.2. Semnificaţia unei medii/322
5.3.1.3. Semnificaţia relaţiei dintre medie şi abaterea standard/ 323
5.3.1.4. Semnificaţia unei frecvenţe sau a unui procent/326
5.3.1.5. Semnificaţia unui coeficient de corelaţie /327
5.3.2. Evaluarea prin tehnicile comparaţiei statistice / 328
5.3.2.1. Semnificaţia diferenţei între două medii în cazul eşanUoanelor independente /330
5.3.2.2. Semnificaţia diferenţei între două medii în cazul eşantioanelor corelate/333
5.3.2.3. Semnificaţia diferenţei între frecvente. Criteriul (testul)/335

Capitolul 6. NOTAREA ŞCOLARĂ CA ACT DE MĂSURARE
6.1 . NOTAREA ŞCOLARĂ - DE LA EVALUARE LA MĂSURARE / 340
6.1.1. Structura actului de notare/342
6.1.2. Condiţiile de corectitudine a notării / 346
6.1.2.1. Validitatea notării/ 346
6.1.2.2. Fidelitatea notării/349
6.1.2.3. Sensibilitatea notării/351
6.2. PROBLEMA OBIECTIVITĂŢII ÎN EVALUARE ŞI NOTARE/356
6.2.1. Factorii obiectivi ai evaluării şi notării / 356
6.2.1.1. Standardizare şi obiectivitate - o relaţie încă incertă / 357
6.2.1.2. Atributul de „obiectiv”- noi abordări conceptuale/359
6.2.1.3. Factorii obiectivi ca factori exteriori controlului subiectiv / 363
6.2.2. Factorii subiectivi şi acţiunea lor în actul evaluării / 365
6.2.2. 1. Valori şi limite ale intervenţiei subiective în evaluare / 366
6.2.2.2. Subiectivitate şi subiectivism sau între relevanţă şi eroare/ 369
6.2.2.3. Ipostaze ale influenţei factorilor subiectivi în evaluare / 374
6.3. ERORILE DE EVALUARE Ş! NOTARE. CUNOAŞTERE Şl CONTROL/376
6.3.1 . Efectul halou şi stereotipiile/ 377
6.3.2. Efectul de contrast şi eroarea proximităţii / 386
6.3.3. Ecuaţia personală şi efectul de similaritate / 390
6.3.4. Eroarea tendinţei centrale şi a restrîngerii de rang / 395

APLICAŢII
Aplicaţia 1: CONSTRUIREA, ANALIZA Sl INTERPRETAREA UNUf ’ SET DE PROBE DE CUNOŞTINŢE GENERALE / 398
1.1. Construirea probelor şi analiza itemilor / 399
1.2. Eşantionarea şi aplicarea probelor / 402
1.3. Analiza datelor / 404
1.4. Valorificarea probelor/ 410
Aplicaţia 2: CONSTRUIREA, ANALIZA Şl INTERPRETAREA UNEI ’ PROBE DE CUNOŞTINŢE ECONOMICE EMPIRICE / 411
2.1. Construirea şi evaluarea itemilor / 412
2.2. Aplicarea probei şi analiza datelor / 417
2.3. Valorificarea probei / 418

ANEXE STATISTICE
Anexa nr. 1 - Cuantilele Z ale variabilei N / 432
Anexa nr. 2 - Tabelul semnificaţiei vaiorilor lui r/434
Anexa nr. 3 - Tabelul semnificaţiei valorilor lui t (Tabeiul Student) /435
Anexa nr. 4 - Tabelul semnificaţiei valorilor lui χ₂ / 437

BIBLIOGRAFIE/439


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu