marți, 30 aprilie 2013

PREGATIREA PSIHOPEDAGOGICA. Manual pentru definitivat si gradul didactic IIAutor : (coord) Dan Potolea, Ioan Neacsu, Romita B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânisoara Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2008
ISBN  978-973-46-1159-1
Nr pagini :544
Format 160 x 235
Pret : 49 lei la Editura,39,69 lei la elefant , 39,20 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Volumul reuneste contributiile unui colectiv national format din cadre didactice universitare din Bucuresti, Cluj, Craiova, Brasov, Pitesti, Ploiesti, Constanta, Galati, pornind de la un nucleu format din autorii programelor nationale pentru definitivarea in invatamint si gradul didactic II. Contributorii sint specialisti cu o arie de expertiza recunoscuta ca atare prin volumele publicate anterior acestui manual si prin functiile academice detinute: directori ai Departamentelor pentru Pregatirea Personalului Didactic, prodecani si decani ai Facultatilor de Psihologie si Stiintele Educatiei etc. In sens restrins, volumul este un experiment: pentru prima data, reprezentantii atitor scoli de pedagogie isi unesc eforturile intr-o lucrare pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice aflate in fata unor examene importante ca definitivarea in invatamint sau gradele didactice. In sens larg, este vorba despre o opera de colaborare nationala, pentru a le oferi cadrelor didactice un ghid pedagogic util indiferent de centrul universitar in care vor sustine examenele.
Cuprins:


Notă asupra ediţiei. 11

Capitolul 1 - Educaţia, învăţământul şi societatea cunoaşterii in secolul XXI: context, orientări, tendinţe, inovaţii şi experienţe reformatoare. Dimensiunea europeana a educaţiei. Documente si strategii ale UE şi CE
(Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin ş.a.) (conf. univ. dr. Roxana Chivu). 13
1.1. Documente si strategii ale UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin ş.a.) 19

Capitolul 2 - Proiectarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie şi de învăţământ din Romania. Aspecte legislative, structura, reţea, dezvoltări instituţionale si conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei
(prof, univ. dr. Sorin Cristea, lect, univ. drd. Laura Şerbănescu) 26
2.1. Sistemul de educaţie. 27
2.2. Sistemul de invatamant 28
2.3. Aspecte legislative, structura, reţea, dezvoltări instituţionale şi conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei 39

Capitolul 3 - Calitatea in educaţie şi învăţământ (prof. univ, dr. loan Neacşu) .47
3.1. Context, politici, principii, indicatori, legislaţie 47
3.2. Cadrul conceptual al calităţii 50
3.3. Calitatea educaţiei - perspectiva modelelor mentale 54
3.4. Cultura calităţii gi calitate in sistemul educational 55
3.5. Politica, strategiile şi programele de evaluare şi autoevaluare a calităţii in educaţie  59
3.6. Calitatea gi managementul calitatii totale in educaţie/învăţământ 62
3.7. Metode, tehnici si instrumente in managementul calităţii 64
3.8. Documente de referinţă in asigurarea calitatii  65
3.9. Concluzii  68

Capitolul 4 - Domenii educaţionale reprezentative. Noile educaţii. Formal, nonformal si informal in educaţie. Alternative educaţionale. Interdependenţe (prof. univ. dr. Emil P5un, lect. univ. drd. Laura Şerbănescu) 78
4.1. Domenii educaţionale reprezentative  78
4.2. Noile educaţii 80
4.3. Formal, nonformal gi informal in educaţie 85
4.4. Alternative educationale 88

Capitolul 5 - Educabilitatea. Mediile educaţionale si factorii dezvoltării personalităţii umane (ereditatea, mediul, educaţia) (prof. univ. dr. Emil Păun, lect. univ. drd. Laura Şerbănescu) .97
5.1. Repere teoretice 97
5.2. Factorii dezvoltării psihoindividuale 100

Capitolul 6 - Structura, evoluţia şi dinamica personalităţii umane (prof. univ, dr. Gabriel Albu, conf. univ. dr. Valeria Negovan)   108
6.1. Conceptul de personalitate   108
6.2. Structura personal itâţîi   110
6.3. Personalitatea si învăţarea   119

Capitolul 7 - Teoria şi metodologia curriculumului: statut epistemologie şi dezvoltări actuale (prof. univ. dr. Dan Potolea, prof. univ. dr. Ion Negreţ-Dobridor)   128
7.1. Statutul epistemologic, legitimitatea şi oportunitatea conceptualizării curriculumului   128
7.2. Clarificări etimologice   131
7.3. Perspective şi tendinţe in analiza conceptuala a curriculumului   132
7.4. Praxiologia curriculumului : tipuri şi modele de dezvoltare a curriculumului   138
7.5. Conceptualizarea curriculumului. O abordare comprehensivă   148
7.6. Orientări şi tendinţe moderne şi postmoderne in teoria si metodologia curriculumului   154

Capitolul 8 - Elementele structurale ale curriculumului şcolar, semnificaţii si interacţiuni. Aplicaţii (prof. univ. dr. Marin Manolescu)   178
8.1. Perspectiva structurală de analiză a curriculumului   178
8.2. Abordarea globala, omogenă şi coerenta a curriculumului şcolar   179
8.3. Finalităţile procesului de învăţământ     180
8.4. Conţinuturile învăţământului   1 87
8.5. Timpul de instruire/Timpul şcolar   192
8.6. Strategiile de instruire   193
8.7. Strategiile de evaluare   195
8.8. Aplicaţii si teme de reflecţie   196

Capitolul 9 - Procesul de învăţământ - analiza conceptuală, abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. Aplicaţii (prof. univ. dr. Miron lonescu, prof. univ. dr. Muşata Bocoş)   198
9.1. Conceptul de proces de învăţământ - analiza psihopedagogica   198
9.2. Caracterizarea procesului de învăţământ   199
9.3. Abordarea sistemica a procesului de invatamant   200
9.4. Predarea, învăţarea şi evaluarea - componente fundamentale ale procesului de învăţământ. Paradigma triangulara predare-învăţare-evaluare   205
9.5. Variabilele informativ-formative ale procesului de învăţământ   208
9.6. Dinamica procesului de invaiamant   212
9.7. Aplicaţii practice   213

Capitolul 10 - Predarea (prof. univ. dr. Romiţâ B. Iucu)   215
10.1. Predarea - cadre istorice şi evolutive   215
10.2. Conceptul de predare. Relaţia predare-învăţare-evaluare   217
10.3. Predarea - act de comunicare pedagogica eficientă   220

Capitolul 11 - Învăţare. învăţarea şcolară (prof. univ. dr. loan Neacşu)   227
11.1. Context: percepţia noilor schimbări şi provocari   227
11.2. Natura învăţării, definiţii şi concepte   229
11.3. Principiile, legităţile şi mecanismele funcţionaie   233
11.4. Structura şi procesualitatea in învăţarea şcolară   237
11.5. Tipurile şi formele de învăţare   240
11.6. Teoriile învăţării - o sinteză taxonomica   241
11.7. Condiţiile învăţării: taxonomie si descriptori   244
11.8. Repere in managementul învăţării eficiente   246
11 ?   

Capitolul 12 - Metodologia procesului de învăţământ (prof. univ. dr. loan Cerghit, prof. univ. dr. Sorin Cristea, conf. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară). 249
12.1. Delimitările conceptuale 249
12.2. Metoda, procedeul si metodologia didactică. 254
12.3. Importanta metodelor interactive intr-un proces de învăţământ eficient 259

Capitolul 13 - Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii in instruirea şcolară
(lect. dr. Elisabeta Georgescu) 274
13.1. Instruirea şcolară - abordare curriculara 274
13.2. Determinările, diferenţierile şi particularizarile relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii in instruirea şcolară 275
13.3. Orientările si modelele de analiză 277

Capitolul 14 - Comunicarea şi relaţiile de comunicare pedagogică. Structură, mecanisme, forme, stiluri, eficacitate. Aplicaţii (prof. univ. dr. Liliana Ezechil, prof. univ. dr. Gabriel Albu, conf. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară). 285
14.1. Conceptul de comunicare 285
14.2. Postulatele comunicării interpersonale eficiente transferabile in context şcolar (aplicaţii). 288
14.3. Formele şi stilurile de comunicare 290
14.4. Barierele şi eficacitatea in comunicarea didactică. 299

Capitolul 15 - Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, rezultate) formale şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relatii, mecanisme, disfunctii. Strategii şi metode de evaluare şi autoevaluare. Orientări noi. Aplicaţii (prof. univ. dr. Marin Manolescu, prof. univ. dr. Stan Panţuru) 305
15.1. Obiective 305
15.2. Evaluarea şcolară; repere conceptuale, tendinţe de modernizare 305
15.3. Functiile evaluării 311
15.4. Strategiile/tipurile de evaluare 312
15.5. „Obiectul” evaluării şcolare 320
15.6. Operaţiile evaluării 323
15.7. Criteriile de evaluare 327
15.8. Metodele de evaluare 331
15.9. Tehnici şi instrumente de evaluare 340
15.10. Aplicaţii 349

Capitolul 16 - Interactiunea/Interrelatiile proiectare-predare-învăţare-evaluare in didactica domeniului. Semnificaţii şi interpretări actuale. Aplicatii (prof. univ. dr. Liliana Ezechil, prof. univ. dr. Rodica Niculescu, prof. univ. dr. Virgil Frunză). 352
16.1. Introducere 352
16.2. Predarea, învăţarea, evaluarea - semnificaţii şi interpretări actuale. 353
16.3. Aplicaţii 362

Capitolul 17 - Proiectarea instruirii (prof. univ. dr. Sorin Cristea, prof. univ. dr. Musata Bocos) 363
17.1. Conceptul de proiectare a instruirii 363
17.2. Funcţiile şi structura de bază a instruirii 364
17.3. Nivelurile proiectării instruirii 366
17.4. Metodologia proiectarii instruirii la micronivel pedagogic. Alternative metodologice. Instrumente de lucru orientative 370
17.5. Indicatori de eficacitate 377
17.6. Aplicaţii  378

Capitolul 18 - Succesul si insucccsul şcolar: cauze si mecanisme explicative. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare şcolară. Programe de intervenţie personalizată. Aplicaţii (prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş, prof. univ. dr. Traian Vrăşmaş). 380
18.1. Precizarea conceptelor. 380
18.2. Formele si dinamica insuccesutui scolar. 381
18.3. Factorii care influenţează reuşita sau nereusita şcolară 381
18.4. Abordarea diferenţelor individuale de învăţare la copii 383
18.5. Strategii de abordare a dificultăţilor de învăţare la clasă 386
18.6. Programe de intervenţie personalizate pentru elevii cu dificultăti de învăţare 397
18.7. Concluzie .401

Capitolul 19 - Managementul clasei de elevi: fundamente tcoretico-metodologice (prof. univ. dr. Romiţă B. Iucu, prof. univ. dr. Liliana Ezechil, conf. univ. dr. Roxana Chivu). .404
19.1. Problemele generale ale clasei de elevi 404
19.2. Relaţiile educaţionale in managementul clasei. Caracteristicile grupului şcolar .413
19.3. Managementul relaţiilor dc comunicare In clasa de elevi .418
19.4. Managementul situaţiilor dc criză educaţională .421

Capitolul 20 - Statutul profesional al cadrului didactic; statut-roluri, competenţe, standarde, personalitate, formare continuă, evaluare, autoevaluare (prof. univ. dr. Emil Păun, prof. univ. dr. Romiţă B. Iucu, fect. univ. dr. Laura Şerbănescu) .426
20.1. Statut-rolurile .426
20.2. Competentele. .430
20.3. Standardele .432
20.4. Personalitatea .433
20.5. Formarea continuă .435
20.6. Evaluarea, autoevaluarea .444

Capitolul 21 - Asistenta psihopedagogica in şcoală. Metode şi tehnici de cunoaştere si caracterizare psihopedagogica a elevilor (prof. univ. dr. Gheorghe Toinşa). .450
21.1. Conceptul de asistenţă şi implicatiilc sale. .450
21.2. Asistenţa psihopedagogica in şcoală .451
21.3. Metodele şi tehnicile de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor. 453
21.4. Model de test sociometric .463

Capitolul 22 - Consilierea şi orientarea personală, socială şi in carieră. Strategii şi programe (prof. dr. Gheorghe Tomşa, conf. dr. Ionel Viorel, asist, dr. Mihaela Popescu). .466
22.1. Conceptul de consiliere si dimensiunile sale .466
22.2. Relaţia dintre consiliere, psihoterapie si educaţie .467
22.3. Consilierea şcolari .472

Capitolul 23 - Creativitate, inovaţie si educaţia pentru excelenta (prof. univ. dr. Ioan Ncacşu) .484
23.1. Contextul provocărilor. .484
23.2. Creativitatea si logica definiţiilor complementare .486
23.3. Creativitatea umană : conexiuni intrapsihice 488
23.4. Structura compoziţională a potenţialului creator. .490
23.5. Fazele procesului inovativ-crcaliv. 494
23.6. Niveluri in evoluţia manifestărilor creativităţii .495
23.7. Dotarea superioară : teorii, modele explicative şi indici/caracteristici .496
23.8. Factorii inhibitori şi barierele conduitei creative 497
23.9. Profesorul creativ. Predarea creativă. .498
23.10. învăţarea creativa : un profil generativ 500
23.11. Aplicaţie/Temă de reflecţie : „Standarde pentru educaţia copiilor dotaţi” (studiu de caz - o experienţă din SUA) 502

Capitolul 24 - Managementul proiectelor de cercetare in ştiinţele educaţiei, Cercetarea-acţiune in educaţie. Aplicaţii (prof. univ. dr. Florea Voiculescu, conf. univ. dr. Mihai Mircescu, lect. univ. dr. Simona Alecu) 507
24.1. Metodă, metodologie - delimitări conceptuale 507
24.2. Sistemul metodelor de cercetare 508
24.3. Tipurile fundamentale de cercetare 509
24.4. Managementul proiectelor de cercetare 512
24.5. Metode de colectare a datelor - prezentare seleetiva 521

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu