duminică, 5 mai 2013

PSIHOLOGIE SCOLARAAutor : Filimon Turcu                 
Editura ASE
Colectia Stiintele educatiei
An aparitie :2008
Editia a  III-a     
ISBN   978-606-505-007-5
Nr pagini :208
Format ?
Anticariat. De incercat pe okazii
Disponibilitate BCU

Cuprins:

Prefaţa 5

CAPITOLUL 1 - OBIECTUL PSIHOLOGIEI ŞCOLARE  13

CAPITOLUL 2 - METODE DE CUNOAŞTERE A ELEVULUI 17
2.1 Metoda observaţiei  17
2.2 Metoda chestionarului  19
2.3 Metoda biografică  20
2.4 Metoda testelor  21
2.5 Fişa de caracterizare psihopedagogică  25

CAPITOLUL 3 - CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A VÂRSTELOR ŞCOLARE  31
3.1 Vârsta şcolară mică 31
3.1.1 Pregătirea pentru şcoală 31
3.1.2 Dezvoltarea proceselor cognitiv-raţionale 33
3.1.3 Evoluţia motivaţională şi afectivă, procesul învăţării, personalitatea 35
3.2 Vârsta mijlocie, pubertatea 37
3.2.1 Caracterizare generală 37
3.2.2 Evoluţia anatomofiziologică  38
3.2.3 Dezvoltarea cognitivă 40
3.2.4 Motivaţia şi trebuinţa de afecţiune 41
3.3 Vârsta şcolară mare, adolescenţa 43
3.3.1 Ce este adolescenţa 43
3.3.2 Evoluţia anatomofiziologică 44
3.3.3 Dezvoltarea proceselor psihice 45
3.3.4 Cristalizarea personalităţii şi a comportamentului 46
Referinţe bibliografice 47

CAPITOLUL 4 - INCURSIUNE ÎN TEORIILE ÎNVĂŢĂRII 49
4.1 Teorii de tip asociaţionist – behaviorist 49
4.1.1 Condiţionarea pavloviană  49
4.1.2 Condiţionarea prin încercare şi eroare 50
4.1.3 Condiţionarea skinneriană 50
4.2 Teorii cognitive 51
4.2.1 Învăţarea prin insight (intuiţie) 51
4.2.2 Învăţarea latentă 51
4.3 Teorii constructiviste 52
4.3.1 Constmctivismul psihologic 52
4.3.2 Constructivismul social şi cultural 55
4.4 Psihologia cognitivă 56
Referinţe bibliografice 59

CAPITOLUL 5 - ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ  61
5.1 Conceptul de învăţare 61
5.2 învăţarea în lumea animală 62
5.3 Tipuri şi forme aîe învăţării umane 65
5.3.1 învăţarea perceptivă 65
5.3.2 învăţarea motorie 66
5.3.3 învăţarea verbală 66
5.3.4 învăţarea socială 67
5.3.5 Alte tipuri de învăţare 68
5.4 Particularităţile învăţării şcolare 68
5.4.1 Se realizează în condiţii speciale 68
5.4.2 Este necesitate socială 68
5.4.3 Semnifică descoperirea şi redescoperirea adevărului 69
5.4.4 Este activitate conştientă 69
5.4.5 Este activitate planificată 69
5.4.6 Este proces gradual 69
5.4.7 Este activitate controlată, dirijată 69
5.4.8 Se desfăşoară în prima parte a vieţii 70
5.4.9 Are un caracter individual şi unul grupai 70
5.5 Mecanismele neurodinamice ale învăţării 70
Referinţe bibliografice73

CAPITOLUL 6 - REUŞITA ŞI EŞECUL ŞCOLAR 77
6.1 Obiectivele învăţării - condiţie esenţială a reuşitei şcolare a elevilor 77
6.2 Evaluarea corectă ca factor al reuşitei şcolare 78
6.3 Metoda de predare şi reuşita şcolară 80
6.4 Inteligenţa - principala condiţie internă a reuşitei şcolare 81
6.5 Tipurile de eşec şcolar 83
6.6 Cauzele eşecului şcolar 84
6.7 Măsuri de prevenire a eşecului şcolar 85
Referinţe bibliografice 85

CAPITOLUL 7 - ASPECTE PSIHOLOGICE ALE DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 87
7.1 Oboseala elevilor 87
7.2 Starea de neatenţie 88
7.3 Stresul psihic 89
7.4 Memorarea dificilă 91
7.5 Slaba dezvoltare a deprinderilor de activitate intelectuală 91
7.6 Deficienţe în utilizarea bugetului de timp 92
Referinţe bibliografice 92

CAPITOLUL 8 - MOTIVAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE  93
8.1 Prezentare generală 93
8.2 Motivaţie şi performanţă 95
8.2.1 Nivelul de aspiraţie 96
8.2.2 Optimumul motivaţional 97
8.2.3 Formele motivaţiei 99
8.2.4 Motivele performanţei şcolare 100
8.3 Motivaţia cognitivă 101
8.4 Cultivarea motivaţiei la elevi 103
8.4.1 Dezvoltarea unui punct de vedere realist 103
8.4.2 Evaluarea trebuinţelor celui care învaţă 103
8.4.3 Dezvoltarea impulsului cognitiv 103
8.4.4 Captarea interesului 103
8.4.5 Utilizarea competiţiei 104
8.4.6 Predarea în absenţa motivaţiei 104
8.4.7 Utilizarea nivelului adecvat al impulsului 104
8.4.8 Analiza şi remodelarea programului de recompense şi pedepse a celui care învaţă 104
8.4.9 Stimularea pasiunii pentru activitatea de învăţare 104
8.4.10 Dezvoltarea intereselor cognitive 105
8.4.11 Dezvoltarea intereselor profesionale 105
Referinţe bibliografice 105

CAPITOLUL 9 – AFECTIVITATEA 107
9.1 Probleme generale 107
9.2 Proprietăţile proceselor afective 108
9.3 Clasificarea proceselor afective 109
Referinţe bibliografice 110

CAPITOLUL 10 - ROLUL GÂNDIRII ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 111
10.1 Probleme introductive 111
10.2 Modalităţi de procesare abstractă a informaţiilor 114
10.2.1 Gândirea ştiinţifică 114
10.2.2 Gândirea economică 115
10.2.3 Gândirea divergentă 115
10.2.4 Gândirea euristică 116
10.2.5 Gândirea productivă 116
10.3 Procesarea informaţiilor prin activităţile gândirii 117
10.3.1 Înţelegerea  117
10.3.2 Conceptele şi conceptualizarea 118
10.3.3 Rezolvarea problemelor 121
10.4 Dezvoltarea gândirii în condiţiile învăţământului 123
10.4.1 Şcoala activă 123
10.4.2 învăţarea prin descoperire 124
10.4.3 învăţarea problematizată 124
10.4.4 Cooperarea 125
Referinţe bibliografice 126

CAPITOLUL 11 - MEMORIA ŞI ÎNVĂŢAREA  131
11.1 Introducere 131
11.2 Procesarea informaţiilor în memorie 132
11.2.1 Encodarea 132
11.2.2 Stocarea (păstrarea) 134
11.2.3 Recuperarea 135
11.3 Sistemele mnezice 136
11.3.1 Sistemul mnezic procedural 136
11.3.2 Sistemul mnezic perceptual-reprezentativ 137
11.3.3 Sistemul mnezic semantic 137
11.3.4 Sistemul mnezic primar 138
11.3.5 Memoria de scurtă durată (MSD) 138
11.3.6. Memoria de lungă durată (MLD) 139
11.4 Organizarea cunoştinţelor în memorie 139
11.4.1 Aserţiuni şi reţele 140
11.4.2 Reţele semantice 140
11.4.3 Schemele cognitive 141
11 .4.4 Scenariul cognitiv 142
11.5 Uitarea şi rolul ei 142
11.6 Condiţiile unei bune memorii 144
Referinţe bibliografice  147

CAPITOLUL 12 - CREATIVITATEA ELEVILOR  149
12.1 Conceptul de creativitate  149
12.2 Procesul de creaţie  149
12.2.1 Pregătirea 149
12.2.2 Incubaţia 150
12.2.3 Inspiraţia 150
12.2.4 Verificarea 151
12.3 Personalitatea creatoare 152
12.4 Produsul creativ 153
12.5 Contextul în care se realizează creaţia 153
12.6 Blocajele creativităţii 153
12.6.1 Blocajele perceptive 154
12.6.2 Blocajele intelectuale 154
12.6.3 Blocajele emoţionale 154
12.6.4 Blocajele culturale şi sociale 155
12.7 Rezolvare de probleme şi activitate creatoare 155
12.8 Creativitatea şi inteligenţa 156
12.9 Metode şi tehnici de utilizare, antrenare şi cultivare a creativităţii 157
12.9.1 Brainstormingul 157
12.9.2 Sinectica 158
12.9.3 Metoda Phillips 6-6 159
12.9.4 Metoda 6-3-5  160
12.9.5 Discuţia-panel  160
12.9.6 Metoda de rezolvare creativă a problemelor 160
12.10 Dezvoltarea creativităţii la elevi 161
Referinţe bibliografice 163

CAPITOLUL 13 - COMUNICAREA DIDACTICĂ 167
13.1 Probleme introductive 167
13.2 Formele comunicării 170
13.2.1 Comunicarea verbală (CV) 170
13.2.2 Comunicarea paraverbală (CPV) 171
13.2.3 Comunicarea nonverbală (CNV) 171
13.2.4 Comunicarea intrapersonală 171
13.2.5 Comunicarea interpersonală 171
13.2.6 Comunicarea în grup 171
13.2.7 Comunicarea publică 171
13.2.8 Comunicarea de masă 171
13.3 Specificul comunicării didactice 172
13.4 Perturbări în comunicarea didactică 174
13.4.1 Perturbări psihologice 174
13.4.2 Perturbări de natură social-valorică 175
13.4.3 Perturbări la nivelul canalelor de transmisie 176
13.4.4 Perturbări determinate de natura domeniului cognitiv 176
Referinţe bibliografice  177

CAPITOLUL 14 - PERSONALITATE ŞI EDUCAŢIE   179
14.1 Aptitudinile şi importanţa lor pentru activitatea şcolară 179
14.1.1 Ce sunt aptitudinile 179
14.1.2 Inteligenţa 180
14.1.3 Cum evaluăm inteligenţa elevilor 182
14.1.4 Instruirea şi educarea elevilor supradotaţi 183
14.2 Caracterul 185
14.2.1 Conceptul de caracter 185
14.2.2 Cunoaşterea principalelor trăsături de caracter 186
14.2.3 Sugestii educaţionale 187
Referinţe bibliografice 189

CAPITOLUL 15- COMPETENŢA DIDACTICĂ 191
15.1 Conceptul de competenţă didactică 191
15.2 Competenţa profesional-ştiinţifică 192
15.3 Competenţa psihopedagogică 194
15.3.1 Educaţionalizarea fenomenelor şi proceselor psihice 194
15.3.2 Măiestria pedagogică 197
15.4 Competenţa psihosocială 200
15.4.1 Relaţiile interpersonale 200
15.4.2 Importanţa reprezentărilor sociale 200
15.4.3 Capacitatea de a conduce grupul de elevi 202
15.4.4 Capacitatea de a cunoaşte elevii 203
15.4.5 Capacitatea de a evalua corect performanţele şcolare 204

Referinţe bibliografice 205


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu