vineri, 31 mai 2013

PSIHOPEDAGOGIE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE SI GRADE DIDACTICEAutor :  Constantin Cucos (coord)               
Editura Polirom
Colectia Stiintele educatiei
An aparitie :2009
Editia a  III-a     
Editii anterioare:?, 2005
ISBN 978-973-46-1403-5 
Nr pagini :768
Format 160x235
Pret : 54,95 lei la Editura, 46,71 lei la elefant,44 lei la librarie.net
Download pdf  pe scribd editia 2005

 
Descrierea editurii:
Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate. 

 Autorii:Bogdan Balan, Stefan Boncu, Simona Butnaru, Ciprian Ceobanu, Teodor Cozma, Carmen Cretu, Ion Dafinoiu, Georgeta Diac, Florin Frumos, Ovidiu Gavrilovici, Alois Ghergut, Luminita Iacob, Adrian Vicentiu Labar, Gianina Ana Masari, Constantin Moise, Mariana Momanu, Nicoleta Laura Popa, Dorina Salavastru, Elena Seghedin, Liliana Stan.

Cuprins:
Prezentarea autorilor 9
Cuvânt înainte (Constantin Cucoş) 13

Sistemul de învăţământ. Structură, normativitate, funcţionalitate (Constantin Cucoş) 15
I. Instituţionalizarea educaţiei - o necesitate?   17
II. Educaţia - o acţiune predeterminată şi programată  22
III. Transferabilitatea competenţelor între sistemele naţionale de învăţământ 24
IV. Reforma sistemului educativ - un ţel şi un demers fără sfârşii  26
V. Educaţia - raţionalistă sau umanistă?   28
Bibliografie   29

Educaţia în societatea cunoaşterii: globalizare, internaţionalizare, informatizare (Constantin Cucoş, Nicoleta Laura Popa) 31
I. Mondializare şi globalizare  33
II. Globalizarea - un concepi multidimensional  34
III. Educaţia - vector şi rezultat al globalizării  36
IV. Caracteristici ale educaţiei în era globalizării 39
V. Un caz de „globalizare" secvenţială: integrarea europeană  42
VI. Globalizarea şi dinamica diferenţierii  43
VII. Economia cunoaşterii în era informatizării 44
VIII. Virtualizarea educaţiei  48
IX. Un nou referenţial al învăţării: cybercultura 52
X. Niveluri şi ipostaze ale virtualizării şcolii   55
XI. Societatea cunoaşterii şi „piaţa" formării  57
XII. Educaţia globală  60
Bibliografie  63

Managementul calităţii în educaţie: repere teoretice şi consideraţii asupra abordărilor româneşti (Nicoleta Laura Popa)   65
I. Calitatea în educaţie  67
II. Repere în evoluţia managementului calităţii. Managementul calităţii în educaţie 70
III. Asigurarea calităţii procesului şi sistemului de învăţământ din România  77
Bibliografie  87

Statutul epistemologic al pedagogiei şi al ştiinţelor educaţiei (Mariana Momanu)   89
I. Conceptul de pedagogie 91
II. Ambiguităţi epistemologice în sfera pedagogiei 92
III. Pedagogie sau ştiinţe ale educaţiei?  94
IV. Relaţiile pedagogiei cu filosofia şi domeniile ştiinţei  95
V. încercări de clasificare a ştiinţelor educaţiei  96
VI. Statutul epistemologic al ştiinţelor educaţiei. De la pluri* la interdisciplinaritate 99
Bibliografie 101

Educatia: caracteristici, ipostaze, dimensiuni (Mariana Momanu, Teodor Cozma)   103
I. Conceptul, geneza şi esenţa educaţiei  105
II. Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele  106
III. Dimensiuni ale formării personalităţii: intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică şi profesională, fizică şi sportivă 110
Bibliografie  125

Educatia şi provocările lumii contemporane (Teodor Cozma, Mariana Momanu)  127
I. „Noile educaţii" şi problematica lumii contemporane 129
II. Rolul şcolii în contextul permanentizării educaţiei 136
III. Afirmarea gândirii pedagogice şi a sistemelor educaţionale alternative  140
Bibliografie  147

Educabilitatea. Factori şi paradigme ale dezvoltării psihoindividuale (Luminiţa Iacob)  149
I. Educabilitatea  151
II. Factorii dezvoltării psihoindividuale  153
III. Paradigme ale dezvoltării psihoindividuale  166
Bibliografie  171

Personalitatea elevului (Ion Dafinoiu, Bogdan Balan, Ovidiu Gavrilovicl) 173
I. Conceptul de personalitate  175
II. Temperamentul 178
III. Caracterul   181
IV. Modificarea comportamentului prin sistemul de întăriri şi pedepse 185
V. Aptitudinile  186
VI. Rolul expectanţelor în dezvoltarea personalităţii 192
Bibliografie  195

Finalităţile educaţiei (Florin Frumos)  197
Introducere 199
I. Perspectiva didacticii asupra finalităţilor educaţiei 200
II. Noile ipostaze ale finalităţilor educaţiei în România 219
Bibliografie 225

Teoria şi metodologia curriculumului (Carmen Creţu) 227
A. Perspective teoretice, modele, tipologii ale curriculumului 227
I. Statutul epistemologic al disciplinei 229
II. Curriculum. Delimitări conceptuale 231
III. Curriculumul ca domeniu al politicii educaţionale în organizaţii internaţionale  235
IV. Definiţii operaţionale 237
V. Teorii/modele ale curriculumului. Relevanţa unor modele contemporane (constructivismul, cognitivismul, curriculumul diferenţiat, curriculumul personalizat) .... 238
VI. Tipuri de curriculum 244
Bibliografie 246
B. Conţinuturile educaţionale 249
I. Conceptualizarea conţinuturilor învăţământului 251
II. Selecţia conţinuturilor 252
III. Organizarea conţinuturilor 255
Bibliografie 264

Procesul de învăţământ. Predarea. Concept şi stiluri de predare. Aplicaţii (Liliana Stan, Florin Frumos) 267
I. Procesul de învăţământ 269
II. Predarea. Concept şi stiluri de predare. Aplicaţii  277
Bibliografie 295

Învăţarea (Dorina Sălăvăstru) 299
I. Conceptul de învăţare  301
II. Forme ale învăţării 302
III. Condiţii ale învăţării 305
IV. Teorii ale învăţării 306
V. Stilul de învăţare 333
Bibliografie 339

Metodele de învăţământ (Constantin Molse, Elena Seghedin) 341
I. Definiţii şi cadre de referinţă necesare 343
II. Sistemul metodelor de învăţământ: configuraţie actuală 343
III. Comentariu necesar asupra criteriilor de clasificare 344
IV. Metode tradiţionale şi metode de dată mai recentă. Prezentarea analitică 348
V. Metode de ultimi generaţie (sau ale „ultimului val") 369
Bibliografie 387

Comunicarea didactică (Luminiţa lacob) 391
Introducere 393
I. Forme ale comunicării umane 395
II. Comunicarea didactică 405
III. Retroacţiuni ale comunicării didactice  409
Bibliografie 415

Evaluarea şcolară. Intenţionalitate, procesualitate, strategii (Constantin Cucoş) 417
I. Evaluarea randamentului şcolar - componentă a demersului didactic 419
II. Procesualitatea evaluării. Ipostaze, funcţii, caracteristici 428
III. Strategiile de evaluare şi notare  435
IV. Factori ai variabilităţii aprecierii şi notării 459
Bibliografie 465

Forme de organizare a instruirii. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice
(Mariana Momanu) 469
I. Modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice 471
II. Lecţia ca microsistem pedagogic 476
III. Proiectarea activităţii didacticc 483
Bibliografie 494

Succesul şi insuccesul şcolar: forme de manifestare şi cauze (Liliana Stan) 497
I. Succesul - valoare general umană 499
II. Ipostazele succesului şi eşecului 499
IU. Probleme actuale ale succesului şi insuccesului in educaţie 502
IV. Definirea succesului şi insuccesului şcolar 503
V. Termeni corelativi ai succesului şi insuccesului şcolar 505
VI. Formele eşecului şcolar 507
VII. Contextul determinativ al instituirii succesului şi eşecului şcolar 509
Bibliografie 514

Perspective psihosociale in educaţie (Ştefan Boncu) 517
I. Psihologia socială şcolară 519
II. Clasa şcolară ca grup 520
III. Omogenitate şi eterogenitate în alcătuirea clasei 523
IV. Cooperare şi competiţie 525
V. Reprezentările - factor determinant al acţiunii educative 529
VI. Atribuirea succesului şi eşecului şcolar 533
VII. Efectele expectanţelor profesorului 535
Bibliografie 538

Managementul clasei de elevi (Ciprian Ceobanu) 539
I. Ce este managementul clasei de elevi? 541
II. Suluri şi roluri ale cadrului didactic in clasa de elevi 541
III. Managementul spaţiului şi timpului educaţional 545
IV. Managementul climatului educaţional 549
V. Managementul situaţiilor de criză educaţională. Problemele disciplinare  557
VI. Managementul strategiilor instrucţionale 561
Bibliografie 567

Educaţia pentru diversitate culturală (Simona Butnaru) 569
I. Ipostaze şi implicaţii ale diversităţii culturale în educaţie 571
II. Abordări ale diversităţii culiurale în educaţie  573
III. Obiectivele educaţiei pentru diversitate 579
IV. Strategii de realizare a educaţiei pentru diversitate culturală 586
Bibliografie 588

Educaţia copiilor cu nevoi/cerinţe speciale (Alois Gherguţ) 591
I. Educaţia specială  593
II. Principalele categorii de deficienţe întâlnite la persoane cu cerinţe speciale  609
Bibliografie 615

Creativitate şi talente (Carmen Creţu) 617
I. Conceptele dc creativitate şi talent 619
II. Teorii şi modele ale creativităţii şi ale talentelor 624
III. Categorii speciale de elevi cu aptitudini înalte (subrealizaţi şcolar, cu statut socioeconomic şi cultural coborât, cu dificultăţi de personalitate, cu disfuncţii senzoriomotorii, fetele) 633
IV. Profiluri psihocomportamentale  634
V. Strategii de identificare 635
VI. Strategii de cultivare a creativităţii şi a talentelor 636
Concluzii şi sugestii  639
Bibliografie 639

Personalitatea cadrului didactic (Georgeta Diac) 643
Introducere 645
I. De la meserie la profesie. Profesionalizarea carierei didactice 646
II. Personalitatea cadrului didactic 647
III. Statusul şi rolurile profesorului 651
IV. Stilurile educaţionale 655
V. Profesionalizarea carierei didactice prin sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice 658
Bibliografie 662

Asistenţa psihopedagogică în şcoală (Slmona Butnaru)  663
I. Delimitări in aria conceptuală a asistenţei psihopedagogice 665
II. Principii ale asistenţei psihopedagogice 667
III. Obiectivele asistenţei psihopedagogice 669
IV. Conţinuturi ale activităţii de asistenţă psihopedagogică 670
V. Fazele procesului de consiliere psihopcdagogică 671
VI. Strategii aplicate în asistenţa psihopedagogică  674
VII. Cadrul instituţional şi legislativ al asistenţei psihopedagogice 687
Bibliografie 689

Managementul Instituţiei şcolare (AIols Gherguţ, Ciprian Ceobanu) 691
I. Serviciile educaţionale şi managementul educaţional  693
II. Descentralizarea - condiţia succesului şi eficienţei serviciilor educaţionale. Parteneriatele unităţilor educaţionale cu alte entităţi 700
III. Tipuri de conducere/leadership 706
IV. Managementul schimbării in instituţiile şcolarc 713
Bibliografie 723

Educaţia şcolară şi parteneriatele şcoală - familie - comunitate (Gianina Ana Masari) 725
I. Parteneriatele şcolare 727
II. Parteneriatul cu familia 732
III. Parteneriatul cu comunitatea şi autorităţile 735
IV. Structura şi condiţiile programelor de paneneriat 736
Bibliografie 740

Managementul proiectelor de cercetare pedagogică (Adrian Vicenţlu Labăr) 741
I. Sistemul metodelor de ccrcetare pedagogică 743
II. Tipuri fundamentale de cercetare pcdagogicâ 743
III. Elaborarea proiectului dc ccrcetare 746
IV. Metode de ccrcetare 748
Bibliografie 765


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu