miercuri, 13 ianuarie 2016

TERAPIA LIMBAJULUI. O abordare interdisciplinara

Autor : Maria Anca, Carolina Hategan                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie : 2008
ISBN 978-973-610-686-6 
Nr pagini :175
Format 130 x 200
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Psihopedagogie specială - se adresează specialiştilor în terapia limbajului: logopezi, profesori de limba română, profesori de sprijin şi itineranţi, educatori.

Cuprins:

CAPITOLUL 1
METODE SI PROCEDEE UTILIZATE IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI CORECTAREA TULBURARILOR DE  PRONUNTIE  11
1.1. Metodele şi procedeele, didactice. Definitie, functii şi clasificare  11
     1.1.1. Definitia metodologiei şi a metodei didactice  11
     1.1.2. Functiile metodelor şi procedeelor didactice  11
     1.1.3. Sistemul metodelor de învătamant. Clasificare  12
1.2. Descrierea principalelor metode didactice folosite in procesul de terapia limbajului  15
     1.2.1. Metode didactice intuitive  15
          1.2.1.1. Observaţia  15
          1.2.1.2. Demonstraţia  16
     1.2.2. Metode didactice verbale  19
          1.2.2.1. Povestirea  19
          1.2.2.2. Explicatia  21
          1.2.2.3. Conversatia  21
     1.2.3. Metode didactice activizante 22
          1.2.3.1. Exercitiile  22
               1.2.3.1.1. Etapele exercitiilor  23
               1.2.3.1.2. Cerinte metodice  23
          1.2.3.2. Jocul de rol  25
     1.2.4. Metode creative şi interactive 27
          1.2.4.1. Sinectica sau Gordon  27
          1.2.4.2. Metoda cubului  28
          1.2.4.3. Brainstorming-ul  28

CAPITOLUL 2
ELEMENTELE SEGMENTALE – PERSPECTIVĂ LINGVISTICA ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ  31
2.1. Delimitări conceptuale  31
     2.1.1. Sunet  31
     2.1.2. Fonem, alofon, arhifonem  32
2.2. Fonemele - componente ale sistemului lingvistic cu implicaţii asupra competentei de comunicare  34
     2.2.1. Dubla articulare a sistemului lingvistic  34
     2.2.2. Unitati segmentale  36
          2.2.2.1. Vocalele  37

CAPITOLUL 3
ELEMENTE SEGMENTALE CONSONANTICE  45
3.1. Perspective ale foneticii articulaitorii şi acustice asupra contrastelor consoanei  45
     3.1.1. Nivelul sonorizării  45
     3.1.2. Modul de articulare  49
     3.1.3. Locul de articulare  51
     3.1.4. Nazalizarea  53
3.2. Delimitari segmentale la nivelul silabei  54

CAPITOLUL 4
ELEMENTUL SUPRASEGMENTAL  INTENSIV –ACCENTUL  57
4.1. Accentul - perspectivă lingvistică  57
     4.1.1. Accentul fix şi mobil  61
     4.1.2. Accentul in rădăcinile cuvintelor  62
4.2. Accentul – perspetiva  psiholingvistică cu aplicatii metodice  66
     4.2.1. Metode de utilizare şi predare a accentului in vederea fatcilitării coarticulării  67

CAPITOLUL 5
PREDAREA PROPOZITIILOR ŞI FRAZELOR CU AJUTORUL ACCENTULUI ŞI RITMULUI  71
5.1. Introducerea mijloacelor prozodice 71
     5.1.1. Precizarea conceptelor 71
     5.1.2. Educarea pronuntiei propozitiei şi frazei pentru unele categorii de persoane 72
5.2. Valorizarea metodica a accentului  74
     5.2.1. Tipuri de accent şi valentele lor psihopedagogice  74
     5.2.2. Metode şi procedee utilizate pentru formarea deprinderilor de utilizare a accentului 76
          5.2.2.1. Procedeul indicării grafice
a accentului intr-un numar de silabe 76
          5.2.2.2. Procedeul modificării intensitatii vocii 77
          5.2.2.3. Fenomenul duratei in antrenarea utilizării accentului 78
          5.2.2.4. Intensitate şi  durata in antrenarea accentului 79
          5.2.2.5. Etapa de formare a deprinderilor de utilizare corecta a accentului in cadrul cuvintelor, sintagmelor şi propoziţiilor 79
     5.2.3. Implicatii psihopedagogice ale ritmului vorbirii  81

CAPITOLUL 6
ELEMENTUL SUPRASEGMENTAL EXTENSIV –INTONAŢIA  87
6.1. Delimitări conceptuale  87
6.2. Melodia  88
6.3. Functiile intonatiei   90
6.4. Contururile intonationale - o abordare lingvistică cu implicatii psihopedagogice 92
6.5. Patternu-urile intonatorii - aspecte patologice  101

CAPITOLUL 7
PREDAREA PROPOZIŢIEI ŞI FRAZEI CU AJUTORUL PAUZELOR  105
7.1. Predarea sintagmelor şi a pauzelor  105
     7.1.1. Impărtirea in sintagme  105
     7.1.2. Pauzele  106
7.2. Obiectivele predarii propozitiilor si frazelor cu ajutorul pauzelor  106
     7.2.1. Dezvoltarea respiratiei  verbale  106
     7.2.2. Formarea deprinderilor de distribuire a pauzelor  107
7.3. Activitatea de distribuire a pauzelor desfăşurată in cadrul orelor de citire  108
7.4. Predarea ritmului  108
7.5. Elemente metodice pentru formarea ritmului si tempoului vorbirii  112
7.6. Metode şi modalităţi de introducere a intonatiei in antrenamentul auditiv al copilului cu deficientă de auz  114
     7.6.1. Analiza fonematica  115

CAPITOLUL 8
PROCESUL COARTICULATORIU --
ASIBÎILAREA 119
8.1. Introducere 119
8.2. Cauzele coarticularii  120
8.3. Contexte coarticulatorii  - analiză şi detaliere  122
     8.3.1. Asimilarea 124
          8.3.1.1. Tipuri de asimilari  125
               8.3.1.1.1. Palatalizarea 125
               8.3.1.1.2. Labia1izarea 127
               8.3.1.1.3. Nazalizarea 130
               8.3.1.1.4. Fricativizarea 130
               8.3.1 1.5. Velarizarea  132
               8.3.1.1.6. Bilabializarea 133

CAPITOLUL 9
ALTE CONTEXTE COARTICULATORII ŞI IMPLICAŢIILE  ACESTORA IN PROCESUL DE COMUNICARE   135
9.1. Desonorizarea  135
9.2. Aspirarea  136
9.3. Neutralizarea  137
9.4. Asilabizarea sau semivocalizarea  139
     9.4.1. Diftongii 139
          9.4.1.1. Diftongii ascendenti  140
          9.4.1.2. Diftongii descendenti  142
     9.4.2. Triftongii  143
9.5. Anularea stopului glotal  145
9.6. Scurtarea vocalică postconsonantică  148
     9.6.1. Perspective şi controverse asupra statutului fonological lui „i 150
9.7. Abordare conclusiva  151

CAPITOLUL 10
IMPACTUL COARTICULAŢIEI ASUPRA INTELIGIBILITĂŢII PRONUNŢIEI LA DEFICIENTII DE AUZ  153
10.1. Consideraţii introductive  153
10.2. Interpretarea rezultatelor notate in fişele  de evaluare a pronuntiei elevilor deficienti de auz şi stabilirea gradului de inteligibilitate globala  155
10.3. Surprinderea variatiei procentului de inteligibilitate in functie de materialul verbal folosit la evaluare  157
10.4. Evaluarea variatiei inteligibilitatii pronuntiei elevilor hipoacuzici in functie de grupele de auditori  158
10.5. Evaluarea greşelilor de coarticulatie in cadrul fiecărei forme de coarticulatie cat şi in functie de tipurile de coarticulatie  159
10.6. Consideraţii finale

BIBLIOGRAFIE  169


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu