STUDII SI CERCETARI DE PSIHOLOGIE (pdf)

ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA CLUJ‑NAPOCA, INSTITUTUL DE ISTORIE "GEORGE BARIŢ"
DEPARTAMENTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

Editura Argonaut, 2008, ISBN 978–973–109–065-8 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 17 
Cuprins Psihologie

AUTONOMIE PERSONALĂ ŞI PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ LA ADOLESCENŢI 9
Monica Albu

ROLUL CONSILIERII ÎN PROFILAXIA BOLILOR CARDIOVASCULARE LA FEMEI 19
Adriana Băban, Kállay Éva, Catrinel Crăciun

DOTARE SUPERIOARĂ ŞI TALENT ÎN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE 36
Ioan Berar

COMPORTAMENTUL ASERTIV 51
Aurelia Coaşan

ASPECTE ALE SOCIETǍŢII INFORMAŢIONALE, RELEVANTE PENTRU DEZVOLTAREA COGNITIVǍ 62
Lucia Faiciuc

AUTOCONTROL, RESPONSABILITATE ŞI MATURITATE SOCIALĂ LA ADOLESCENŢII DELINCVENŢI 74
Marius Florea

EFFECTS OF EXPRESSIVE WRITING ON THE AFFECTIVE STATE OF ROMANIAN CANCER PATIENTS 81
Kállay Éva, Adriana Băban, Irina Adelina Mureşan

INTERVENŢIE ÎN CAZUL TULBURĂRII DE PERSONALITATE BORDERLINE. STUDIU DE CAZ 89
Minodora Manea, Gabriela Martin

INTERVENŢIE PSIHOTERAPEUTICĂ COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ LA UN ADOLESCENT CU TULBURARE DE PERSONALITATE SCHIZOIDĂ. STUDIU DE CAZ 99
Gabriela Martin

RELAŢIA DINTRE CONŞTIINCIOZITATE, CA TRĂSĂTURĂ DE PERSONALITATE, ŞI INTERESELE VOCAŢIONALE 106
Adrian V. Rus

FACTORI DE INFLUENŢARE A GRADULUI DE PARTICIPARE SOCIALĂ ÎN CAZUL STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI DE LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ 114
Dan Octavian Rusu

INVESTIGAREA EFICACITĂŢII PE TERMEN SCURT A UNUI PROGRAM DE PREVENŢIE PRIMARĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR SOCIAL-EMOŢIONALE ALE COPIILOR PREŞCOLARI 123
Catrinel A. Ştefan

DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE PREVENŢIE PRIMARĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR EMOŢIONALE ŞI SOCIALE ALE PREŞCOLARILOR: CONSIDERAŢII CONCEPTUALE ŞI PRACTICE 135
Catrinel A. Ştefan, Kállay Éva, Mircea Miclea

CHESTIONARUL DE INTERESE PENTRU ELEVI „INTERTEST” 144
Ruxandra Ana Vasilescu

Editura Argonaut, 2009, ISBN 978–973–109–150-1, pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 18 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

CONCORDANŢE ŞI NECONCORDANŢE ÎNTRE ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE ÎN PRIVINŢA COPIATULUI ÎN ŞCOALĂ 7
Monica Albu

ANALIZA UNOR FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ADAPTAREA ŞCOLARĂ A ELEVULUI CU INTELECT DE LIMITĂ 19
Bócsa Éva

STUDIUL DEPRESIEI LA ADOLESCENŢI DIN PERSPECTIVA DE GEN  27
Zinaida Bolea, Carolina Platon

PERCEPŢII DESPRE CORP ŞI FEMINITATE ÎN RÂNDUL CITITOARELOR DE REVISTE PENTRU FEMEI DIN ROMÂNIA 35
Diana Dămean

ROLUL PARENTAL ÎN REUŞITA ŞCOLARĂ A COPILULUI 46
Ágnes Dávid-Kacsó

DEZVOLTAREA REPREZENTĂRILOR MINTALE CA FACTOR EXPLICATIV PENTRU RELAŢIA DINTRE DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CEA AFECTIVĂ 59
Lucia Faiciuc

INSULTELE – FORME DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂŢII VERBALE DIRECTE 65
Marius Florea

CONEXIUNI EXISTENTE ÎNTRE EMOŢII ŞI ARTĂ 73
Marinela Grigore Rusu

ABORDĂRI TEORETICE ALE SPIRITUALITĂŢII DIN PERSPECTIVA SCOPURILOR PERSONALE ŞI A TRANSDISCIPLINARITĂŢII 81
Kállay Éva, Anca Mustea, Oana Negru

DINAMICA PROCESULUI DE SOCIALIZARE POLITICĂ LA COPII ÎN CULTURA POLITICĂ TOTALITARĂ ŞI ÎN CEA DEMOCRATICĂ 89
Dan Octavian Rusu

BARIERE PSIHOLOGICE ÎN INTEGRAREA ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MENTALĂ 100
Imola Antal, Andrea Fabian, Maria Roth, Dan Rusu

IMPACTUL STRESULUI ASUPRA MANAGERILOR 115
Mihaela Stoica

STRATEGII DE CREŞTERE A SATISFACŢIEI PROFESIONALE A ANGAJAŢILOR ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE ROMÂNEŞTI 124
Mihaela Stoica

ASPECTE EDUCAŢIONALE ALE INTEGRĂRII TINERILOR CU SINDROM DOWN 131
Florentina Blândul

ORIENTĂRI MODERNE ÎN DIDACTICA UNIVERSITARĂ 37
Valentin Cosmin Blândul


Editura Argonaut, 2010, ISBN 978-973-109-216-4 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 19 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

DOTARE SUPERIOARĂ, TALENT ŞI CREATIVITATE (STC): MODALITĂŢI DE DEFINIRE ŞI RELAŢIONĂRI STRUCTURALE  147
Ioan Berar

ASPECTE ALE INTEGRĂRII ŞCOLARE A ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI 159
Valentin Cosmin Blândul

EFECTE ALE VIZIONĂRII PROGRAMELOR TV ASUPRA PERCEPŢIILOR DESPRE CORP ALE TELESPECTATOARELOR 168
Diana Damean

RELAŢIA DINTRE NIVELUL DEZVOLTĂRII MORALE ŞI PERFORMANŢA ÎN SARCINI SILOGISTICE CU CONŢINUT CONCRET NEFAMILIAR 176
Lucia Faiciuc

RELAŢIA ÎNTRE FACTORI DE PERSONALITATE ŞI PERFORMANŢĂ PROFESIONALĂ LA INGINERII TOPOGRAFI 187
Carina Herbei

VULNERABILITATEA COGNITIVĂ PENTRU DEPRESIE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 197
Viorel Lupu, Izabela Ramona Todiriţă

STIMA DE SINE ŞI INDICATORII ANTROPOMETRICI LA PREADOLESCENŢI ŞI ADOLESCENŢI SPORTIVI 205
Mihaiela Daniela Marian

DIFICULTĂŢI EMOŢIONALE LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI 216
Marinela Rusu

Editura Argonaut, 2010, ISBN 978-973-109-217-1 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 20 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

UNELE ASPECTE PRIVIND PLAGIATUL ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR 127
 Monica Albu, Carina Herbei

PATTERNURI DE RĂSPUNS LA SCALELE DE EVALUARE A ANXIETĂŢII CA TRĂSĂTURĂ DIN EMAS ŞI DIN EMAS-SAS 138
 Ştefania Miclea, Monica Albu

MANIFESTAREA AMBIVALENŢEI ÎN RAPORT CU FIGURILE PARENTALE ÎN FUNCŢIONAREA PSIHICĂ INCONŞTIENTĂ A COPIILOR DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE 149
 Zinaida Bolea, Anatol Nacu, Carolina Platon

CONTRIBUŢIA HIPOTERAPIEI LA RECUPERAREA UNUI LOT DE COPII CU HEMIPAREZĂ SPASTICĂ 156
 Mihai Cucu, Iustin Lupu

MODELE TEORETICE ALE CONSILIERII PSIHOTANATOLOGICE 169
 Aurora Hriţuleac

O ANALIZĂ IERARHICĂ A RELAŢIEI DINTRE COMUNITATEA URBANĂ ŞI ABUZUL PSIHOLOGIC DIN FAMILIE ASUPRA COPILULUI 178
 Mihai-Bogdan Iovu

EVALUAREA MANAGERILOR DINTR-O COMPANIE MULTINAŢIONALĂ 188
 Eugeniu Ladari

METODE DE ACTIVARE A STUDENŢILOR ÎN CADRUL PRELEGERILOR 195
 Mariana Marinescu

DESCOPERIND ALTE CULTURI PRIN INTERMEDIUL LITERATURII LA ELEVII CU DIZABILITĂŢI COGNITIVE 202
 Camelia Mucea, Elena Sebeni, Emilia Morar

PERCEPŢII ŞI ATITUDINI FAŢĂ DE PERSOANELE BOLNAVE PSIHIC. ROLUL ŞI FIABILITATEA REŢELELOR DE SUPORT ÎN INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A BOLNAVULUI PSIHIC 207
 Maria Roth, Dan Octavian Rusu, Andrea Fabian

INTERFERENŢA STRES-SATISFACŢIE ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE  216

 Corina Iulia Voicu

Editura Argonaut, 2011, ISBN 978-973-109-269-0  , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 21 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

O NOUĂ SCALĂ DE VALIDITATE ÎN CHESTIONARUL DE PERSONALITATE CU CINCI FACTORI (CP5F)  143
Monica Albu

POSIBILITĂłI DE ÎMBUNĂTĂłIREA ACTIVITĂłII INSTRUCTIVE UNIVERSITARE PRIN
LUAREA ÎN CONSIDERARE A STILURILOR DE ÎNVĂłARE 157
Bócsa Eva

TESTUL INFORMAłIILOR ASCUNSE ÎN PSIHOFIZIOLOGIA JUDICIARĂ 167
Ioan Buş, George Visu-Petra

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 177
Maria Claudia Cuc

ROLUL DECENTRĂRII ÎN DEZVOLTAREA JUDECĂłII MORALE 186
Lucia Faiciuc

AVANSAREA PRIN COMPETENłE – UN OBIECTIV EUROPEAN AL EDUCAłIEI 199
Ana Gugiuman

PERCEPłII ALE ADULłILOR ÎN DEVENIRE DIN ROMÂNIA ASUPRA TRANZIłIEI LA STADIUL ADULT  215

Eleonora Ioana Pop, Oana Negru

Editura Argonaut, 2011, ISBN 978-973-109-217-1 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 22
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

STATUTUL ŞCOLAR AL ELEVILOR CU DIZABILITĂTI INTEGRATI ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL DE MASĂ DIN TĂRILE UNIUNII EUROPENE 133
Valentin Cosmin Blândul

RELATIA ÎNTRE MOTIVARE ŞI PERFORMANłĂ PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ORGANIZATII CU SPECIFIC TOPOGRAFIE 144
Carina Herbei, Dan Sorin Hoandră

CONSILIEREA ŞCOLARĂ PENTRU CARIERĂ 161
Maria Claudia Cuc

OPTIMISM ŞI AUTONOMIE PERSONALĂ LA MANAGERI  69
Claudia Indreica, Monica Albu

PERCEPTIA CADRELOR DIDACTICE ŞI A ELEVILOR DESPRE CURRICULUM-UL DISCIPLINEI EDUCATIE TEHNOLOGICĂ 183
Mariana Marinescu

INCIDENTA DEFICITELOR DE ATENTIE ŞI EFECTELE LOR LA ELEVII CU DIZABILITĂłI COGNITIVE 196
Camelia Mucea, Emilia Morar

TEORII PSIHOLOGICE DESPRE APARITIA ŞI REGLAREA EMOTIILOR 204

Marinela Rusu

Editura Argonaut, 2012, ISBN 978-973-109-340-6, pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 23 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

PARTICULARITĂTI ALE JUDECĂTII MORALE LA ELEVI ŞI STUDENTI 217
Bócsa Eva

REGULA DE AUR ŞI RATIONAMENTUL PRIN REDUCERE
LA ABSURD ÎN JUDECATA MORALĂ  232
Lucia Faiciuc

VALIDITATEA PREDICTIVĂ A INVENTARULUI TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT
ALIMENTAR – 3 (EDI-3)  248
Ştefania Miclea, Monica Albu

COMUNICAREA, ÎNTRE CONŞTIINTĂ ŞI INCONŞTIENT 261
Doina Mihaela Popa

TESTUL INFORMATIILOR ASCUNSE ŞI DIFERENTELE INDIVIDUALE ÎN DIFICULTĂTILE LA NIVEL DE FUNCTIONARE EXECUTIVĂ  272
George Visu-Petra, Laura Visu-Petra, Ioan Buş

METODA BALINT ÎN ÎNVĂTĂMÂNT, O MODALITATE DE REALIZARE A MUNCII ÎN ECHIPĂ  280
Butyka Enikö-Éva

POLITICI PRIVIND ECHITATEA ÎN EDUCATIE  288
Ana Gugiuman

PARTICULARITĂTI ALE ÎNVĂTĂRII GEOGRAFIEI LA ELEVII CU DIZABILITĂTI COGNITIVE 300

Camelia Mucea

Editura Argonaut, 2012, ISBN 978-973-109-341-3 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 24

Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

CARACTERISTICI ALE OMULUI MORAL INCLUSE ÎN REPREZENTAREA SOCIALĂ A OMULUI MORAL DIN ROMÂNIA DE AZI 215
Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu Todea, Claudia Kubik, Cristina Carpa, Carina Herbei

OBSERVATII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA SCORURILOR VARIANTEI PENTRU PĂRINTI A CHESTIONARULUI DE EVALUARE A COPIILOR − 4 (ECI−4)  227
Claudia Kubik, Monica Albu

ÎMBĂTRÂNIREA ŞI SĂNĂTATEA MENTALĂ – MODELE INTERPRETATIVE ALE PRINCIPALELOR TULBURĂRI MENTALE LA VÂRSTNICI 241
Marinela Rusu

DIAGNOZA STRESULUI PROFESIONAL LA FUNCTIONARII PUBLICI DINTR-O FIRMĂ DE STAT 259
Mihaela Stoica

IMPORTANTA IMPLICĂRII ELEVILOR ÎN PROCESUL EVALUĂRII DIDACTICE  268
Valentin Cosmin Blândul

INCLUZIUNEA ŞCOLARĂ A ELEVILOR DIN ŞCOLILE PROFESIONALE CLUJENE – O ABORDARE CALITATIVĂ 279
Diana Dămean, Julia Todea Várhegyi

PERCEPTIA STUDENTILOR MEDICINIŞTI PRIVIND IMPORTANTA PRACTICII PEDAGOGICE ÎNTR-O VIITOARE CARIERĂ DIDACTICĂ 287
Mariana Marinescu

Editura Argonaut, 2013, ISBN 978-973-726-762-7, ISBN 978-973-109-429-8  , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 25
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

COMPORTAMENTUL CIVILIZAT, ÎNTRE AUTONOMIE PERSONALĂ ŞI AGRESIVITATE  223
Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei

ANALIZA RELAŢIILOR DINTRE CONVINGERILE STUDENŢILOR DESPRE SINE ŞI LUME ŞI REZULTATELE LOR ŞCOLARE 236
Bócsa Eva

PREDICŢIA TULBURĂRILOR PSIHIATRICE PE BAZA SCORURILOR DE SEVERITATE A SIMPTOMELOR ALE SCALELOR DIN CHESTIONARUL DE EVALUARE A SIMPTOMELOR COPILULUI − 4  248
Anca Bălaj, Monica Albu

CĂTRE UN POSIBIL PORTRET PSIHOPEDAGOGIC AL ELEVULUI EXPUS RISCULUI DE ABANDON ŞCOLAR  260
Valentin Cosmin Blândul

JUDECATA MORALĂ ŞI ANTICIPAREA CONSECINŢELOR UNEI ACŢIUNI 270
Lucia Faiciuc

EDUCAŢIA ŞI FORMAREA DE-A LUNGUL VIEŢII – O PARTE A MODELULUI SOCIAL−EUROPEAN 280
Ana Gugiuman

AUTOREGLAREA COMPORTAMENTALĂ ŞI ASUMAREA RISCULUI 291
Marinela Rusu

Editura Argonaut, 2014, ISBN 978-973-726-860-0, ISBN 978-973-109-503-5 pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 26
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei


POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A VALIDITĂŢII PREDICTIVE A UNOR SCALE DIN CHESTIONARUL DE EVALUARE A SIMPTOMELOR ADOLESCENTULUI-4 (ASI-4)  128
Monica Albu

ANALIZA RELAŢIILOR DINTRE STRATEGIILE DE COPING ŞI ACTIVITATEA ŞCOLARĂ A STUDENŢILOR  142
Bócsa Eva

COMPETENŢĂ MORALĂ ŞI PERFORMANŢĂ DEDUCTIVĂ  157
Lucia Faiciuc

ASPECTE PRIVIND AGRESIVITATEA LA MINORI INTERNAŢI ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE 176
Carina Herbei, Eugeniu Ladari

EVALUAREA INFLUENŢEI EXTRACTELOR DIN MUGURI DE TEI ARGINTIU ŞI SEMINŢE DE MESTEACĂN ASUPRA FRECVENŢEI CARDIACE ŞI ANXIETĂŢII, ÎN STRESUL DE EXAMEN  191
Ramona Jurcău, Ioana Jurcău

PRINCIPALELE ORIENTĂRI, RESPECTIV DIRECŢII DE STUDIU (CERCETARE) ŞI ACŢIUNE ÎN DIDACTICA MODERNĂ 200
Mariana Marinescu

FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN ADOLESCENŢĂ: O ABORDARE PROCESUALĂ  213
Eleonora Ioana Pop, Ionel Blaga, Oana Negru

Editura Argonaut, 2014, ISBN 978-973-726-861-7, ISBN 978-973-109-504-2 , pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 27 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

ASPECTE ALE FORMĂRII PERSONALULUI DIDACTIC ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI NON-FORMALE  120
Valentin Cosmin Blândul

IMPORTANŢA ORIENTĂRII PROFESIONALE ÎN ALEGEREA CARIEREI PENTRU ELEVII DE LICEU  131
Codruţa Curta

O RADIOGRAFIE A FENOMENULUI „VIOLENŢA ŞCOLARĂ”  144
Ana Gugiuman

INTERESELE: PROBLEMA CONCEPERII LOR ÎN PSIHOLOGIE  158
Petru Jelescu, Elvira Ciobanu

UTILIZAREA CHESTIONARULUI DE EVALUARE A AGRESIVITĂŢII (A) LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ A PERSONALULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE 167
Ioana Daniela Oros, Monica Albu

FORMELE SOCIALIZĂRII POLITICE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI CA O REACŢIE LA INFLUENŢA MEDIULUI. O ABORDARE BEHAVIORISTĂ  176
Dan Octavian Rusu

REGLAREA CULTURALĂ A EMOŢIILOR  185
Marinela Rusu

PROFILUL PSIHOLOGIC ŞI COMPORTAMENTAL AL MANAGERULUI DIN PERSPECTIVA ANGAJAŢILOR DINTR-O ÎNTREPRINDERE DE CONFECŢII 198
Mihaela Stoica

PROCEDURI DE AUDIERE A COPIILOR ÎN CAUZELE CIVILE  209
George Visu-Petra, Ioan Buş, Camelia Borlean

Editura Argonaut, 2015, ISBN 978-973-726-925-6, ISBN 978-973-109-574-5pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 28 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei

CLASIFICĂRI ŞI CODIFICĂRI ALE OCUPAŢIILOR UTILIZATE DE CHESTIONARELE DE EVALUARE A INTERESELOR  148
Monica Albu

MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A COMUNICĂRII SPONTANE LA COPIII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST  164
Cristina Bălaş-Baconschi

IMPORTANŢA JOCULUI ÎN VIAŢA COPILULUI  179
Angela Bîrdea-Stefan, Cynthia Bukovszki, Florica Chirvăsuţă, Olivia Florena Nemeş

COPILUL ŞI SOCIETATEA  189
Angela Bîrdea-Ştefan, Monica Coste, Olivia Florena Nemeş

FORMAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE LA ELEVI PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  194
Valentin Cosmin Blândul

ROLUL UNOR FACTORI PSIHOLOGICI ÎN CONTINUAREA /ÎNTRERUPEREA STUDIILOR UNIVERSITARE  205
Bócsa Eva

VALORI EDUCATIVE ÎN LITERATURA PENTRU COPII. CĂRŢI ALE FORMĂRII DIN GENUL “KINDERBILDUNGSROMAN”  219
Mircea Breaz

INTERESELE ŞI PARTICULARITĂŢILEDEZVOLTĂRII LOR LA ADOLESCENŢI 240
Elvira Ciobanu, Petru Jelescu

COPILUL ÎN CONTEXT JUDICIAR: SUGESTIBILITATE ŞI IMAGINAŢIE  248
Oana Ciornei, Cristina Fizeşan, GeorgeVisu-Petra, Ioan Buş, Laura Visu-Petra

CONFIGURAŢIA SISTEMULUI FAMILIAL ÎN FUNCŢIE DE DISTANŢELE EMOŢIONALE DINTRE MEMBRII FAMILIEI ÎNAINTE ŞI DUPĂ NAŞTEREA UNUI COPIL: ROLUL STILULUI DE ATAŞAMENT  257
Carmen Costea-Bărluţiu

INTERESE ŞI VALORI LA ADOLESCENŢII DIN ROMÂNIA  287
Monica Crişan, Mahmud Manasra, Manuela-Lucia Nedelcu, Monica Albu

COMPETENŢE-CHEIE PENTRU ÎNVĂŢAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE  304
Nora Codruţa Curta

ROLURILE PROFESORULUI ÎN DIDACTICA MODERNĂ  314
Nora Codruţa Curta

INFLUENŢA PE TERMEN SCURT A LECTURII UNEI POVEŞTI CU CONŢINUT MORAL ASUPRA ORIENTĂRII JUDECĂŢII MORALE  319
Lucia Faiciuc

EFECTUL MUZICII ASUPRA INTELIGENŢEI ŞI A REALIZĂRILOR ACADEMICE,
LA COPII ŞI ADOLESCENŢI   334
Ramona Jurcău, Ioana Jurcău

SCURTĂ ANALIZĂ RETROSPECTIVĂ A RELAŢIEI COMPLEXE DINTRE STRES, CHIRURGIE ŞI PSIHOLOGIE  344
Ramona-Niculina Jurcău

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI DEMOCRATICE ÎN ŞCOALĂ  352
Mariana Marinescu

SOCIALIZAREA RASIALĂ ŞI STIMA DE SINE LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII RROMI DIN PATA RÂT  361
Roxana Mureşan Bartoş

INTERVENŢII PSIHO-SOCIALE SI PSIHO-PEDAGOGICE PENTRU PREVENIREA ŞI DIMINUAREA VIOLENŢEI ŞCOLARE  368
Oana Preda

FACTORI DEMOGRAFICI ŞI PSIHOSOCIALI AI MIGRAŢIEI  377
Vasile Liviu Preda, Iulian Pah

OBIECTIVE, FUNCŢII ŞI APLICAŢII ALE TERAPIEI OCUPAŢIONALE  385
Vasile Radu Preda

ELEMENTE CONTEMPORANE ÎN CONSILEREA VOCAŢIONALĂ  395
Marinela Rusu

O PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTULUI DE FRUMOS  412
Marinela Rusu


Editura Argonaut, 2016, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 29
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei


METODE STATISTICE UTILIZATE ÎN PSIHOLOGIE. O ANALIZĂ A ARTICOLELOR DE PSIHOLOGIE APĂRUTE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2011-2015  81
Monica Albu

APLICAREA TESTULUI MMSE LA PERSOANELE CU DEMENŢĂ ALZHEIMER DIN CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CLUJ-NAPOCA  87
Roxana Bartoş

PROIECTUL „ŞCOALA ALTFEL – CAMPIONII!” – UN MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN IMPLEMENTAREA EDUCAŢIEI NON-FORMALE –  92
Valentin Cosmin Blândul

SIMPTOME DEPRESIVE LA STUDENŢI ŞI RELAŢIILE ACESTORA CU CONCEPŢIA LOR DESPRE SINE  103
Bócsa Eva

INFLUENŢA SPIRITULUI LUDIC ASUPRA VÂRSTELOR  115
Monica Coste

EDUCAŢIA DE CALITATE ÎN GRĂDINIŢĂ – PREMISA REUŞITEI ŞCOLARE  120
Monica Coste

CALITATEA ŞI EDUCAŢIA  125
Nora Codruţa Curta

PERFECŢIONISMUL LA ELEVI: CAUZE ŞI CONSECINŢE  134
Lavinia E. Damian, Ioana Petruţ, Oana Negru-Subţirică, Ioana Pop

UN STUDIU DE CAZ (D.L.)  147
Andra Diaconu, George Mosoia

EVALUAREA JUDECĂŢII MORALE DIN PERSPECTIVA CONDIŢIILOR ÎN CARE O ACŢIUNE IMORALĂ ESTE CONSIDERATĂ JUSTIFICATĂ  162
Lucia Faiciuc

UTILIZAREA QIGONG-ULUI ÎN DEPRESIE ŞI ANXIETATE  177
Ramona-Niculina Jurcău, Ioana-Marieta Jurcău

VALIDAREA CHESTIONARULUI DE EVALUARE A OPTIMISMULUI OPT ÎNTR-O ORGANIZAŢIE DIN ROMÂNIA  184
Ioana-Daniela Oros, Diana-Emilia Skolka, Monica Albu

IEPURELE, INSTRUMENT DE LUCRU ÎN TERAPIA ASISTATĂ DE ANIMALE  195
Ionel Papuc, Codruţa Petriu, Corina Drocaş, Natalia Trif, Carmen Morar, Vioara Mireşan, Loredana Olar, Teodora Feldeorean, Pop Denisa, Vasilica Cismaşu, Sebastiana Norica Moise

CONCEPTUL DE NEBUNIE, DIN PERSPECTIVE PSIHO-PASTORALE  207
Maria Dorina Paşca

INTERACŢIUNEA LONGITUDINALĂ DINTRE PERSONALITATE ŞI IDENTITATE ÎN ADOLESCENŢĂ: EVIDENŢE TEORETICE ŞI EMPIRICE  213
Eleonora Ioana Pop, Oana Negru-Subţirică, Lavinia Damian

ANALIZA PSIHOLINGVISTICĂ A TRAGEDIEI „BRITANNICUS” DE J. RACINE (O RADIOGRAFIE PSIHOLOGICĂ A TIRANIEI)  223
Vasile Liviu Preda

ASPECTE PRIVIND CONDIŢIA ARTEI ÎN EPOCA MASS-MEDIEI  232
Marinela Rusu

MOARTEA CLINICĂ, ABORDĂRI MEDICALE, TEOLOGICE, PSIHOLOGICE  242
Mihai Lucian Gregoriu Rusu, Teofil Tia, Dan Gheban, Lucian Daniel Rusu, Persida Rugu Măruţoiu

PSIHOTERAPIA MEDICALĂ ŞI RELIGIOASĂ, ÎN CONTEMPORANEITATE  264
Mihai Lucian Gregoriu Rusu, Teofil Tia, Lucian Daniel Rusu, Olivia Florena Nemeş

BASMELE, O PSIHO-PEDAGOGIE DIN SPECIFICUL ETNIC ANCESTRAL  287
Angela Ştefan Bîrdea, Mariana Aurelia Galoş, Alina Mihaela Pihoc, Antonia Bodea, Persida Rugu Măruţoiu

INIŢIERI ONTOGENETICE PRIN JOC (ACŢIUNE), ARTĂ PLASTICĂ (MODELAJ, IMAGINE, DESEN) ŞI LITERATURĂ (CUVÂNT) 298
Angela Ştefan Bîrdea, Mariana Aurelia Galoş, Alina Pihoc, Antonia Bodea, Persida Rugu Măruţoiu

INFLUENŢA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE ALE STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ASUPRA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE  308
Liana Vac, Andreea Tripon, Ionel Papuc, Viorel Mitre, Monica Albu

Editura Argonaut, 2017, ISBN 978-606-799-146-8, ISBN 978-973-109-730-5pdf 
STUDII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE, Vol 30 
Cuprins Psihologie si Stiintele Educatiei


SCALE DE EVALUARE CU ANCORE COMPORTAMENTALE PENTRU MĂSURAREA FACTORULUI DESCHIDERE  71
Monica Albu

IMPORTANŢA ICT ÎN CADRUL CURRICULUM-ULUI ŞCOLAR ADRESAT ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI  87
Valentin Cosmin Blândul

NIVELUL DE STRES, ANXIETATE ŞI DEPRESIE AL STUDENŢILOR ÎN PERIOADA SESIUNII DE EXAMENE  96
Bócsa Eva

PROBA TIMPULUI PENTRU ORELE DE ISTORIE ALE PROFESORULUI AUREL IOAN BULBUC, ÎN MUZEUL DIN ICLOD  108
Adriana Bulbuc

„ESPERANTO”, CA FENOMEN LINGVISTIC, PSIHO-SOCIAL ŞI CULTURAL 113
Luiza Carol

ABILITĂŢILE SOCIO-EMOŢIONALE LA PREŞCOLARI - INDICATORI AI SUCCESULUI ŞCOLAR   125
Monica Coste

ROLUL HIPOTERAPIEI ÎN AMELIORAREA URMĂRILOR STRESULUI ŞI AFECŢIUNILOR MOTORII  135
Mihai Cucu

INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII APLICATE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI. DIAGRAMA ISHIKAWA  141
Nora Codruţa Curta

ARGUMENTAREA SILOGISTICĂ UZUALĂ ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ŞI ARGUMENTAREA SILOGISTICĂ FORMALĂ  153
Lucia Faiciuc

TEORII PSIHOLOGICE ASUPRA RELAŢIILOR INTERPERSONALE PREFERENŢIALE  165
Marius Florea

UNIVERSITĂȚI MEDIEVALE EUROPENE. NOTA I. SCURTĂ INCURSIUNE SOCIO-ISTORICĂ LA ÎNCEPUTUL SECUNDULUI MILENIU  182
Zeno Gârban, Persida Rugu Măruţoiu

TERAPIA ASISTATĂ DE ANIMALE ÎN CAZUL TULBURĂRILOR DE SPECTRU AUTIST  191
Alexandra Gecea, Camelia Mosoia, George Mosoia

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE LA COPIII CU DIZABILITĂŢI MULTIPLE  199
Andrea Hathazi

PARTICULARITĂŢI ALE DOMENIULUI CHIRURGICAL ŞI ALE PROFESIEI DE CHIRURG, DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ  209
Ramona-Niculina Jurcău

STRESUL ȘI ZGOMOTUL, SINTEZĂ DE IDEI  215
Ramona-Niculina Jurcău

IMPORTANȚA REMEDIULUI HOMEOPATIC ARNICA MONTANA ÎN DUREREA MUSCULO-SCHELETALĂ. O SCURTĂ ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ  220
Ramona-Niculina Jurcău

EFECTUL CEAIULUI VERDE ÎN MODULAREA PSIHO-FUNCŢIONALĂ A STRESULUI DIN EFORTUL FIZIC INTENS  227
Ramona-Niculina Jurcău, Ioana-Marieta Jurcău

MODULAREA FITOTERAPICĂ A IMPACTULUI EXPRESIILOR FACIALE, ÎN STRESUL DE EFORT FIZIC INTENS  234
Ramona-Niculina Jurcău, Ioana-Marieta Jurcău

LOCUL DISCIPLINEI EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC  240
Mariana Marinescu, Mihai-Octavian Botea

RELAŢIILE ÎNTRE ATITUDINILE ECOLOGICE ŞI LOCUL CONTROLULUI („LOCUS OF CONTROL”)  248
Carmen Mihaela Olteanu

CONSILIEREA PSIHO-NUTRIŢIONALĂ – ELEMENTE CONCEPTUALE  257
Maria Dorina Paşca

EDUCAȚIA VREMII SAU VREMEA EDUCAȚIEI, CONOTAȚII STRUCTURALE ALE MANUALULUI ȘCOLAR  266
Maria Dorina Paşca

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI INTELECTUALE SAU CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE  272
Oana Preda, Vasile Radu Preda

PÉDAGOGIE DE LA MÉDIATION ET ÉDUCATION INCLUSIVE  280
Oana Preda, Vasile Radu Preda

SITUAŢII STRESANTE ŞI FACTORI DE STRES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  289
Vasile Radu Preda, Oana Preda

VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ A CHESTIONARULUI ATITUDINILOR FAȚĂ DE ANIMALE (TURNER, 2010): DIMENSIUNI AFECTIVE ȘI INSTRUMENTALE ALE INTERACȚIUNII OM-ANIMAL  295
Alina S. Rusu, Ciprian A. Ober, Andrei D. Mihalca, Dennis C. Turner

CREATIVITATEA – O SINTEZĂ MULTIFACTORIALĂ ÎN ANSAMBLUL PERSONALITĂŢII  309
Marinela Rusu

DROGURILE, O ALTERNATIVĂ SUICIDARĂ. PROFILAXIE, MANIFESTĂRI PSIHO-MEDICALE ŞI TERAPIE 317
Mihai Lucian Gregoriu Rusu, Teofil Tia, Lucian Daniel Rusu, Olivia Florena Nemeş, Mihaela Lidia Gheban

TRATAREA PSIHO-SOCIO-MEDICALĂ, ÎN STĂRILE DE CRIZĂ, A PACIENȚILOR CU SIDA 328
Mihai Lucian Gregoriu Rusu, Teofil Tia, Lucian Daniel Rusu, Olivia Florena Nemeş, Bogdan Alexandru Gheban

ACCESIBILITATE PRIN CULTURĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI VIZUALE. BUNE PRACTICI EUROPENE ÎN PROIECTUL BAGMIVI  344
Ioana-Letiția Șerban

IUBIREA, CA SANOGENEZĂ EDUCAŢIONALĂ 353
Teofil Tia, Liviu Vidican Manci, Roxana Maria Câlea, Antonia Bodea, Persida Rugu Măruţoiu

SĂ ÎNVĂŢĂM COMUNICAREA ÎN TĂCERE! 372
Vasilica-Daniela Toader, Laura Troşan, Daniela Şerdan-Orga

LEARNING TO BECOME A PSYCHOTHERAPIST 377

Loredana – Ileana Vîşcu, Oana – Maria Popescu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu