PSIHOLOHIE SCOLARA,PSIHOLOGIA EDUCATIEI , METODICA PREDARII PSIHOLOGIEI

PSIHOLOGIE SCOLARA

Bibliografie conform programei analitice 2011 - 2012 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Băban, A. (2003). Consiliere educaţională. Psinet, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Byrnes, J. P. (2001). Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts. Allyn & Bacon, MA. (accesibil la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Duckworth, A.L. & Seligman, M.E.P. (2006). Self-discipline gives girls the edge: Gender in self-discipline, grades, and achievement test scores. Journal of Educational Psychology, 98, 198-208.
Mayer R, (2001). What Good Is Educational Psychology? The Case of Cognition and Instruction. Educational Psychologist, 36 (1).
Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. Annual Review of Psychology, 57, 487-503.
Miclea, M. Lemeni, G. (1999). Aplicaţiile ştiinţelor cognitive în educaţie. (I) Inteligenţa şi modificabilitatea ei. Cogniţie. Creier. Comportament, III, (1-2).
Mih, V. (2010). Psihologie educaţională. Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
Paris, S. & Paris, A. (2001). Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 36 (2).
Pomerantz, E., Moorman, E., & Litwack, S. (2007). The how, whom, and why of parents’ involvement in children’s academic lives: More is not always better. Review of Educational Research, 77, 373-410.
Programul internaţional OECD pentru evaluarea elevilor PISA - Raport naţional 2002.
Rawsthorne, L., & Elliot, A. (1999). Achievement goals and intrinsic motivation: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 3(4), 326-344.
Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Polirom, Iaşi. (accesibil la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Schunk, D.H, Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation. San Diego: Academic Press.
Skuy, M. (coord.) (2002). Experienţa învăţării mediate în clasă şi în afara acesteia. ASCR, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)

Bibliografie optionala:

1. Bernat, S.E. (2003). Tehnica învăţării eficiente. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
2. Hirsch, G. (2001). Helping College Students Succeed. A Model for Effective Intervention. Brunner-Routledge, MI.
3. Boekaerts, M., Pintrich, P. & Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press.
4. McGregor, H. A., & Elliot, A. J. (2002). Achievement goals as predictors of achievement-relevant processes prior to task engagement. Journal of Educational Psychology, 94, 381-395.


PSIHOLOGIA ÎNVATARII
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Cerghit, Ioan. (2002). Sisteme de instruire alternative si complementare. Bucuresti: Editura Aramis
2. Cosmovici, Andrei si Iacob, Luminita. (1999). Psihologie scolara. Iasi: Editura Polirom.
3. Golu, Pantelimon si Golu, Ioana. (2003). Psihologia educatiei. Bucuresti: Editura Miron.
4. Negovan, Valeria. (2007). Psihologia învatarii. Bucuresti: Editura Universitara.

Bibliografie facultativa:
1. Mara D., - Educatie pentru educatie, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2005
2. Sion. G., - Psihologia dezvoltarii, Ed. Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti 2003
3. Neacsu I., - Metode si tehnici de învatare eficienta, Ed. Academiei, Bucuresti, 1990


FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

Cristea, S. (2003), Fundamentele stiintelor educatiei. Teoria generală a educatiei. Bucuresti: Editura Litera International.
Florea, Nadia; Tăranu, Mihaela, coord. (2007), Pedagogie. Curs de formare initială pentru cariera didactică. Bucuresti: Ed. Fundatiei România de Mâine.
Lisievici, P. (1998), Teoria si practica consilierii. Bucuresti: Editura Universitătii.
Lisievici, P. (coord.), łăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte, metode si tehnici esentiale. Bucuresti: Editura Fundatiei România de Mâine.
Potolea, D., Neacsu, I., Iucu, R. B., Pânisoară I.-O. coord, (2008), Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat si gradul didactic II. Iasi: Editura Polirom.
Cristea, S., (2000), Dictionar de pedagogie, Editura Litera, Chisinau.
Cucos, C., (2005), Pedagogie, Editura Polirom, Iasi.
Bocos,M., Jucan,d.,(2008), Fundamentele pedagogiei.Teoria si metodologia curricum-ului,Editura Paralela 45,Bucuresti
Paun, E., (2002), Scoala. O abordare sociopedagogica, Editura Polirom, Iasi.
Vaideanu, G., (1996), U.N.E.S.C.O.-50. Educatie, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti.

Bibliografie facultativă:
Lisievici, P. (1997), Calitatea învătământului. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică R.A.
Stanciu, M., (1999), Reforma continuturilor învătământului. Cadru metodologic. Iasi: Editura Polirom
Cummings, W. K. (2007), Institutii de învătământ: un studiu comparativ asupra dezvoltării învătământului. Bucuresti: Comunicare.ro
Palos,R.,Sava,S.,Ungureanu,D., (2007),Educatia adultilor.Baze teoretice si repere practice, Editura Polirom, Iasi.
Nicola, I., (2000), Tratat de pedagogie scolaraa Editura Aramis, Bucuresti.
Vaideanu, G., (1998), Pedagogie. Note de curs, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti.METODICA PREDARII PSIHOLOGIEI
METODICA PREDARII PSIHOLOGIEI=stiinta psiho-pedagogica cu caracter aplicativ;studiaza scopul si obiectivele derivate privind predarea si invatarea acestei discipluine in liceu ,in raport cu idealul educational,continutul disciplinei urmarit din perspectiva criteriilor de selectie,ordonare a cunostintelor,a calitatii programei si manualelor in raport cu cerintele pedagogice,strategiile didactice specifice,proiectare didactica,rolul evaluarii,tipuri,strategii si modalitati de evaluare a rezultatelor scolare la psihologie.

Bibliografie

Ion Albulescu, Mirela Albulescu,”Predarea si invatarea disciplinelor socio-umane”,Polirom,2000
David P.Ausubel, Floyd G.Robinson “Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia Pedagogică” EDP,1981Andrei Cosmovici, Luminita Mihaela Iacob (coord) - ,”Psihologie scolara”,Polirom,1998
Dumitriu,Ghe.,Dumitriu,C.,”Comunicare si invatare”,EDP,1998
Iucu,R.,”Instruirea scolara”,Polirom,2001
Jinga,I.,Negret,I.,”Invatarea eficienta”1994
Joita,E.,”Managementul educational.”,Polirom,2000
Marcus,S.,”Competenta didactica”,All,1999
Monteil,J.M.,”Educatie si formare”,Polirom,1997
Peretti,A.,Legrand,J.A.,Boniface,J.,”Tehnici de comunicare”,Polirom,2001
Salavastru,Dorina,”Didactica psihologiei”,Polirom,1999
Vlasceanu,L.,Jinga,I.,”Structuri,strategii,si performante in invatamant”,Ed.Academiei,1989
Zlate,M.,”Fundamentele psihologiei”,Ed.Pro Humanitate,2000
Ionescu,M.,”Strategii de predare si invatare”,Ed.St.,1992
Vivian de Landsheere,Gilbert de Landsheere,”Definirea obiectivelor educatiei”,EDP,1979
Nicola,Ioan ,”Tratat de pedagogie scolara”,EDP,1996
Cucos,C.,”Pedagogie”,Polirom
Zlate,M.,”Empiric si stiintific in invatare”
Marcus ,S. &colab.,”Competenta didactica”,All,1999
Albulescu, Mirela, Albulescu, I., ”Studiul disciplinelor socio-umane”, Dacia, Cluj-Napoca, 2002
Bârzea, C., ”Arta şi ştiinţa educaţiei”, EDP, Bucureşti, 1995
Cerghit, I., „Metode de învăţământ”, Polirom, 2006
Cihodaru Patricia-Roxana, Sîrcu Ruxandra-Ileana, Rădulescu Liliana Cristina, Sîrcu Aniela-Oana,
„Proiectarea pedagogică şi evaluarea învăţării Psihologiei”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005
Dragu, Anca, „Personalitatea profesorului”, EDP, Bucureşti, 1997
Dumitriu, Ghe., Dumitriu, C., „Comunicare şi învăţare”, EDP, 1998
Ferreol, G., Flageul, N., ”Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală”, Editura Polirom, Iaşi, 1998
Frunză, V., „Teoria şi metodologia curriculum-lui”, Editura Muntenia, Constanţa, 2003
Frunză, V., „Teoria comunicării didactice”, Ovidius University Press, Constanţa, 2003
Frunză,V., „Factori favorizanţi şi perturbatori ai activităţii didactice”, Ovidius University Press, Constanţa, 2003
Frunză, V., „Elemente de metodologie a instruirii”, Editura Muntenia, Constanţa, 2004
Holban, I., ”Testele de cunoştinţe”, EDP., Bucureşti, 1995
Ionescu, M., Radu, I. (coord.), ”Didactica modernă”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995
Ionescu, M., Chiş, V., „Strategii de predare şi învăţare”, Editura Ştiinţifică, 1992
Moise, C., ”Concepte didactice fundamentale”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Neacşu, I., ”Instruire şi învăţare”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990
Neacşu, I., ”Metode şi tehnici de învăţare eficientă”, Editura Militară, Bucureşti, 1990
Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I. O., „Ştiinţa învăţării”, Polirom, 2005
Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, „Pedagogia. Alternative metodologice interactive”
Radu, I., (coord.), ”Psihologia educaţiei şi dezvoltării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1983
Radu, I. T., ”Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului”, EDP., Bucureşti, 1981
Sălăvăstru, Dorina, ”Didactica psihologiei”, Editura Polirom, 1999
Cerghit, I., Vlăsceanu, L. (coord.), ”Curs de pedagogie”, Univ. Bucureşti, 1988


DIDACTICA PSIHOLOGIEI
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Sălăvăstru, D., Didactica psihologiei, Polirom, Iaşi, 2006;
Sălăvăstru, D., Psihologia invatarii, Polirom, Iaşi, 2009
Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Polirom, Iaşi, 2000;
Cucoş, C., Pedagogie, Polirom, Iaşi, 2002;
Cerghit, I. et al., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iaşi, 2002

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu