vineri, 19 aprilie 2013

COPILARIA SI CONSTRUCTIA PARENTALITATIIAutor : Daniela Cojocaru               
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Asistenta sociala
An aparitie :2008
ISBN 978-973-46-1167-6 
Nr pagini :248
Format 130 x 200
Pret : 19,95 lei la Editura,22,91 lei la elefant , 21,60 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Rolul asistentei maternale ca forma de protectie a copilului a dobindit o importanta din ce in ce mai mare in Romania ultimelor decenii, de unde si necesitatea unor lucrari de specialitate care sa stabileasca nevoile copilului si practicile prin care acestea sa fie intimpinate de institutiile de profil. Sustinuta de o bibliografie adusa la zi, abordarea teoretica a raporturilor dintre copii si familia de ingrijire e concretizata, in a doua parte a cartii, de un studiu de caz realizat cu ajutorul asistentilor sociali, pe baza caruia sint discutate politicile sociale din domeniu. Concluziile pun in evidenta atit beneficiile, cit si neajunsurile acestei forme de protectie, precum si punctul de vedere al celor direct implicati – copiii. Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de profil si profesionistilor in asistenta sociala si protectia copilului.

Daniela Cojocaru este lector universitar doctor in cadrul Departamentului de Sociologie si Asistenta Sociala al Facultatii de Filosofie si Stiinte Social‑Politice, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iasi, unde preda Sociologia familiei, Metodologia cercetarii sociologice si Metode calitative de cercetare a copilariei si parentalitatii. Este licentiata in sociologie si politologie si a urmat cursurile de masterat in Management social si dezvoltare comunitara. A participat la numeroase evaluari ale programelor sociale realizate in Romania de diverse organizatii guvernamentale si nonguvernamentale reprezentative in domeniul bunastarii copilului si familiei, a publicat articole si cercetari in domeniul sociologiei familiei, epistemologiei si metodologiei cercetarii sociale. La Editura Polirom a mai publicat, in calitate de coautor, Managementul de caz in protectia copilului. Evaluarea serviciilor si practicilor din Romania (2008).
 
Cuprins:

Lista figurilor şi graficelor 11
Lista tabelelor 13
Abrevieri 15
Mulţumiri 17
Introducere 19

Capitolul 1 - Familia şi regularizarea copilăriei 23
Abordări teoretice ale familiei in postmodemitate 24
Familia ca sfera expericnţiala distinctă 25
Familia ca diversitate de forme şi aranjamente de viaţă 21
Familia ca practică interpretativă 33
Familializarea şi regularizarea copilariei in societatea contemporană 34
           Copilăria - concept al modernităţii 35
Construcţia sociala a copilului in postmodernitate. Perspectiva sociologiei copilăriei 36
           Dimensiuni ale regularizării copilăriei 39
           Vizibilitatea copilăriei in politicile sociale 40
(In)vizibilitatea copilului in cercetarea socială 43
Paradoxul centralităţii periferice a copilului in cercetarea socială 46
           Validitatea relatărilor copiilor. Tehnica ignorării vârstei 46

Capitolul 2 - Copilărie si parentalitata 49
Parentalitatea - construcţie sociaia 49
Parentalitatea şi diversitatea familială 50
           Structura familiei, calitatea parentală si bunăstarea copilului 51
           Parentalitate si căsătorie 54
Competenţe si responsabilităţi parentale 56
           Valori si practici parentale 58
           Interacţiuni si stiluri parentale 60
           Modelul stadial al parentalităţii 62
Modele teoretice ale dinamicii relaţiilor părinţi-copii 63
           Modelul unilateral 63
           Modelul bilateral 64
           Cauzalitatea in raporturile dintre părinţi si copii 65
           Capacitatea copiilor de a acţiona 65
           Raporturile de putere dintre parinti si copii 67
           Modelul sistemic. Evaluarea sistemica a competentelor parentale 69
Alternative la parentalitatea biologică. Parentalitatea substitutivă 74
           Substitutia permanentă a parentalităţii biologice. Adopţia 75
           Substitufia temporară a parentalităţii. Asistenţa maternaiă 75
           Mituri şi legende despre sistemul de asistenţă maternală76
           Asistenţa maternaiă versus adopţie 79

Capitolul 3 - Deprivatizarea vieţii familiale 83
Semnificaţii ale termenilor privat şi public 83
Privatul familial din perspectiva construcţionista 84
Deprivatizarea mediului familial 87
Copilul - vector al deprivatizării vieţii familiale 89

Capitolul 4 - Metodologia cercetării 95
Strategia cercetării. Designul şi metodele 95
Abordarea intensivă 96
           Subiecţii cercetării intensive 97
           Interviul comprehensiv cu adulţii 97
           Interviul comprehensiv cu copiii 97
           Construirea eşantionului analitic 97
           Axele tematice 98
           Strategii pentru creşterea accesibilităţii la sursele de informaţie 98
Abordarea extensivă 99
           Tehnicilefolosite pentru culegerea datelor 99
           Harta familială 100
           Caracteristicile eşantionului statistic 101
           Interpretarea datelor 104
           Limitele cercetării 105
           Triangularea metodelor fi a surselor de date 106

Capitolul 5 - Dimensiuni ale familializării ingrijirii copiilor din sistemul de protecţie. Asistenţa maternaiă fn România 107
Evoluţia numărului de copii plasaţi in asistenţă maternaiă in România 108
Revenirea copiilor din serviciul de asistenţă maternaiă in familiile biologice 111
Evoluţia sistemului de asistenţă matemaia in judetul Iaşi 113
           Evoluţia numărului de asistenţi maternali 113
           Genul ingrijirii în sistemul de asistenţă maternaiă 116
           Vârsta persoanelor de ingrijire in sistemul de asistenţă maternală 117
           Mediul de rezidenţă ai familiilorde asistenţi maternali 118
           Evoluţia numărului de copii plasaţi în familii de asistenţi maternali 120
           Media numărului de copii per asistent maternal 122
           Plasamentele consecutive in familiile de asistenţi maternali 123
           Provenienţa copiilor protejaţi in asistenţă maternală 125
           Revocarile plasamentelor din asistenţă maternaiă 126
           Varsta copiilor îngrijiţi in sistemul de asistenţă maternaiă 126
           Vârsta copiilor la părăsirea sistemului de asistenţă maternală 128
           Perioada de sedere a copiilor in asistenţămaternală in momentul revocării plasamentelor 129
           Starea de sănătate a copiilor din asistenţă maternaiă 130
           Copiii cu dizabilităţi in familiile de asistenţi maternali 131
           Plasamentele succesive ale copiilor în familii de asistenţi maternali 132

Capitolul 6 - întemeierea instituţională a familiei de ingrijire substitutivă 135
Profesionalizarea parentalităţii 135
           Profesionist in loco parentis ?138
           Familia de asistenţă maternală - formă familială creat& de cultura instituţiei de protecţie a copilului 140
           Promovarea culturii instituţionale in familia substitutivă 143
           Problema responsabilităţii- ,,Este o răspundere mult mai mare decât fata de copiii noştri" 145
           Dezangajarea programata, element structural al angajamentului parental substitutiv - „Faţă de copilul ăsta am obligaţii doar cat stă la mine" 148
           Demisia din parentalitaiea substitutivă - „Dacă n-om fi şi n-om fi compatibili unul cu altul, renunţam şi cu asta basta" 150
           Posibilitatea demisiei selective -,, Mă gândeam ca o sa ajungem la Socola şi-i zic femeii […] ca nu se mai poate aşa. Hai să-l dăm ! "151
           Ataşamentul fata de copil - sursă a puterii copilului ? - ,,Daca ar fl să ma despart de el, mi-ar fi extraordinar de greu "153
           Egalitarism şi diferenţieri in funcţionarea parentala - „Nu fac diferenţe dar …copiii mei sunt ai mei" 154
           Exprimarea voalată a dezangajdrii - „Totul depinde de comportamentul lui" 155
           Subordonarea optiunii de ingrijire a unui copil faţă de proiectele personale si familiale - ,, Eu, făcând şi tratamente, […] am optat pentru un băieţel mai mare " 155
           Condiţionarea angajamentului parental de continuarea plasamentului - ,,Dar, in cazul in care mi l-ar lua pe el, nu as mai lua altul"156
           Suspendarea temporară a parentalităţii-substitut  ,,Ar trebui sa-i ducem pe copiii ăştia într-o casa de copii, ca sa ne facemşi noi concediul"156
           Evaluarea muncii domestice in logica raportului cost-beneficiu  „Faţă de cum depunem noi efort, salariul este mic"158
           Copilul din ingrijire, intre alfa- şi beta-management - ,,Ne-a dat un fond şi fuga,fuga cheltuiţi-l, va dati seama ca ăsta trebuie cheltuit tn timp”  158
Ambiguitatea rolului: părinte sau profesionist? 160
           Adeziunea la rolul de părinte al asistentului maternal  „în primul rand sunt părinte”  160
           Adeziunea la rolul clinic al asistentului maternal - ,,Nici nu-mi place sa mi se spuna ca sunt mama lui si nu-mi place nici sa mi se spuna ca fac o pomană "161
           Ambiguitatea discursului instituţional  „Câteodată, nu mai înţeleg ce vor şi nici ei nu ştiu ce sa ne ceară " 164
Parentalitate substitutiva sau coparentalitate ? 165
           Consolidarea identităţi fragmentate a copilului din asistenţă maternală - „Despre părinţi ştiu foarte puţine lucruri"167
           Comportamentul evazionist al parintilor biologici - „Mama lui nici nu ne-a primit in casa, nici nu aveam nevoie “ 168
           Atractivitatea neutralităţii spatiilor de întâlnire - ,,Sa nu-i caute la mine, e mai bine la Centru sa se întâlnească acolo ”169
           Poveşti reparatorii despre mama biologică - „Ar fi fost mai rau pentru copil dacă-l ţinea"170
           Ostilitatea copilului faţă de parintele biologic - argument pentru consolidarea proximităţii afective - ,,El nici nu a vrut sa vada pozele alea”172
           Competiţia pentru identitatea parentală - „Mamă, cred ca ne-ai făcu tu si ne-ai dat la mama aceea "174
           Volatilitatea altuia semnificativ- „Din prima zi mi-a zis mamă”175
           Construirea semnificatiilor atasate „bunului părinte"- „Eu de-aici nu vreau să plec, voi sunteţi părinţii mei ”175
           Strategii de gestionare a competiţiei cu soluţiile familiale permanente -„Dacă vrei să-l iei, ia-l! Eu îmi găsesc altul!  176

Capitolul 7 - Rolul copilului in resemnificarea domesticităţii 179
Dimensiunea spaţială a deprivatizării 179
           Reconstrucţia frontierei dintre public şi privat in familia de asistenţă maternaiă - „ Vedeţi, lui i-am dat camera de curat" 180
           Schimbarea mediului domestic - „Am pus pătuţul lângă patul meu" 181
           Teama invaziei instituţiilor in spaţiui domestic - „Soţul nu vrea televiziune şi poliţie în jurul casei mele " 181
            (Re)alocarea spatiului domestic - ,,Cel mai mare, primul luat, doarme cu soţul, iar ceilalţi, ultimii, dorm cu mine intr-o altă cameră “ 183
           Gestionarea spaţiului în condiţiile deprivatizării familiale - „în afară de camera lui, eu incut peste tot" 183
Dimensiunea temporală a interacţiunii copilului cu familia de asistenţă maternaiă 184
           Reconstruirea trecutului copilului în familia de asistenţă maternaiă-„Mă întreabă şi-mi spune să-i povestesc de când era el mic, şi-I povestesc cum l-am luat şi l-am adus la noi" 186
           Predominanţa incertitudinilor in construirea viitorului copiilor din plasament - „Nu ştiu cum se vor descurca in viitor"188
           Planuri pe termen lung ? - „Dacă fata se va căsători, noi o ajutăm, ii cumpărăm pământ să-i facem casă" 189
           Condiţionarea investiţiilor parentale pe termen lung- „El o sa rămână în familie. I-am spus ca asta depinde foarte mult şi de el" 191
Aproprierea prescripţiilor instituţionale in practicile familiale. Renunţarea la pedepsele fizice 191
           Respectarea individualităţii membrilor familiei - „Nu trebuie să ne îmbrăcăm toţi la fel" 193

Capitolul 8 - Locul copilului in ecuaţia ingrijirii familiale substitutive 195
Valoarea copilului din familia de asistenţă maternaiă 196
Dimensiunea instrumentală a valorii copilului 196
           Copilul - soluţie pentru rezolvarea problemelor financiare ale familiei de îngrijire - „Avem rate şi copii la şcoală greutăţi" 197
           Copilul - asigurarea viitorului asistentului maternal ? - „Poate o sa trăiesc un an, doi, ies la pensie şi-am sa mănânc şi eu o bucăţică de pensie, cât de mică" 199
           O strategie de optimizare a activităţilor domestice - „E un avantaj că am un statut, lucrez acasa si am grijă şi de ai mei" 199
           O evoluţie in biografia profesională - „Este o muncă si nu mai umbli prin frig, prin ger" 200
Costul copilului pentru familia de asistentă maternaia 202
           Costurile materiale ale îngrijirii copilului - „ Punându-ie pe hârtie, depăşesc cu mult ceea ce primesc ".203
           Beneficii materiale vs costuri simbolice „ lei un copil sanatos, cu care să poţi merge pe stradă 204
Dimensiunea afectivă a valorii copilului luat in ingrijire 204
           Satisfactia angajamentului parental de substituţie - „Copilul are nevoie de mine şi eu sum mama lui "204
           Satisfactia exclusivităţii increderii copilului - „Să nu ma dai la altă mamă" 206
           Repopularea temporară a „cuibului gol" - „Fiind singuri, e mai bine sa avem grija de copii  “207
           Copiiul, resursa a identităţii de parinte - „ O consider ca pe primul meu copil"208
Dimensiunea socială şi morală a valorii copilului 209
           Îmbunătăţirea statutului social - „ Stau acasa si nu mai merg pe deal la prăşit, că am făcut bătături in palmă"209
           Mila creştină - „ Mai fac o pomana in faţa lui Dumnezeu" 210
           Activismul social - ,,Daca-i de la Casa de Copii, asta nu înseamnă ca trebuie marginalizat si neintegrat in societate”211
Dimensiunea profesională a valorii copilului din asistenţă maternală 212
           Povestea vechiului status al copilului - „ Când l-am adus prima dată, parcă era Mowgli"212
           Poveştile despre o noud identitate - ,,A asimilat cei şapte ani in doi ani"  215

Concluzii 217
Concluzii la nivel macro 217
Concluzii la nivel mezo 218
Concluzii la nivel micro 279

Anexa : Lista subiecţilor intervievaţi 223
Bibliografie 231
Index  243

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu