marți, 14 ianuarie 2014

DIDACTICA PSIHOLOGIEIAutor :  Elena Cocorada               
Editura Universitatii Transilvania
An aparitie :2006, 2012
Editia a II-a      
ISBN 978-606-19-0045-9
Nr pagini :254
Format ?

Disponibilitate BCU

Cuprins:

Prefaţă la ediţia 1  10
Prefaţă la ediţia a Il-a  12

1. Problematica didacticii psihologiei      13
1.  Etape ale evoluţiei didacticii  13
     1.1.  Didactica generală specială versus didactica specială  14
     1.2.  Didactica specială versus metodica predării  14
     1.3.  Caracteristici ale didacticii actuale  15
2.  Didactica psihologiei şi funcţiile ei  16
     2.1.  Obiectul de studiu al didacticii psihologiei  16
     2.2.  Necesitatea unei didactici a psihologiei  17
     2.3.  Funcţii ale didacticii psihologiei  19
3.  Relaţii cu alte ştiinţe  19
4.  Roluri ale profesorilor în învăţământul contemporan  20
     4.1.  Pentagrama rolurilor profesorului de psihologie  21
     4.2.  Alte obligaţii profesionale  24

2.  Obiectivele predării-învăţarii psihologiei  25
1.  Finalităţile educaţiei şi societatea  25
2.  Competenţe şi obiective  26
     2.1.  Componente ale competenţei  27
     2.2.  Competenţe vizate de studiul psihologiei  27
3.  Tipuri de obiective ale predării-învăţării psihologie  28
     3.1.  Obiectivele cognitive  31
     3.2.  Obiective socio-afective  32
     3.3.  Obiective psihomotorii  34
4.  Obiectivele operaţionale  36
     4.1.  Modele ale obiectivelor în domeniul cognitiv  36
     4.2.  Aplicarea modelului ABCD  38
5.  Efecte ale operaţionalizării asupra predării-învăţării psihologiei  40

3.  Criterii de selectare şi organizare a conţinuturiior      42
1.  Niveluri de selectare a conţinutului  42
2.  Criterii de selectare  43
     2.1  Criterii logico-ştiinţifice  43
     2.2.  Criteriile psiho-pedagogice  44
     2.3.  Criterii filosofice  46
     2.4.  Restricţii şi oportunităţi ale selectării conţinuturiior  47
3.  Normativitate didactică şi creativitate  48
4.  Transpunerea didactică  49
     4.1.  Etape ale transpunerii didactice  49
     4.2.  Logica elevului  51
     4.3.  Amestecul dintre empiric-ştiinţific  51
     4.4.  Limbajul psihologic şi dificultăţile lui  52
     4.5.  Dificultăţi rezultate din diferenţele de abordare  54

4.  Evaluarea rezultatelor învăţării      55
1.  Integrarea evaluării în actul didactic  55
2.  Strategii de evaluare  56
     2.1.  Evaluarea iniţială  57
     2.2.  Evaluarea dinamică  60
     2.3.  Evaluarea sumativă pe parcurs  62 2.4. Evaluarea finală  63
3.  Construcţia fişelor criteriate  64
     3.1.  Demersul inductiv  64
     3.2.  Demersul deductiv  64
     3.3.  Demersul anticipativ  65
     3.4.  Experiment privind utilizarea fişelor criteriate  66
4.  Metode şi instrumente de evaluare  69
     4.1.  Evaluarea orală şi scrisă  69
     4.2.  Proiectele  70
     4.3.  Portofoliul   71
5.  Normele evaluării şi violarea lor  72
     5.1.  Validitatea didactică  72
     5.2.  Norme ale evaluării  73
     5.3.  Standardele de evaluare în domeniul psihologiei  74
     5.4.  Microviolenţa conexă evaluării  75

5.  Condiţii de construcţie a cunoştinţelor  76
1.  Dezvoltarea cognitivă în adolescenţă şi formarea conceptelor  76
     1.1.  Caracteristici ale gândirii formale  76
     1.2.  Zona proximei dezvoltări  78
     1.3.  Nivelul conceptual  78
     1.4.  Formarea conceptelor  80
2.  Interesele specifice adolescenţei  82
3.  Căutarea identităţii   84
4.  Subcultura adolescenţilor  84
5.  Reprezentarea psihologie ca obiect de studiu de către adolescenţi  85
6.  Normativitatea relaţiei profesor - adolescent  87

6.  Psihologia ca resursă metacognitivă şi de autoformare  89
1.  Metacogniţia -concept şi componente  89
     1.1.  Cunoştinţele metacognitive  90
     1.2.  Strategiile metacognitive  90
2.  Componenta metacognitivă a cunoştinţelor de psihologie  92
     2.1.  Metacogniţia şi gândirea  93
     2.2.  Metacogniţie şi memorie  94
     2.3.  Metacogniţie şi atenţie  96
     2.4.  Metacogniţia şi procesele afectiv-motivaţionaJe  97
3.  Mijloace de creare a unui mediu metacognitiv de învăţare  97
     3.1.  Mediul metacognitiv de învăţare  97
     3.2.  Tehnici de dezvoltare a conduitei metacognitive la elevi  98
4.  Rolul metacogniţiei în învăţarea psihologiei  101

7.  Metode privilegiate în predarea psihologiei   103
1.  Metode bazate pe grupul-clasă  103
     1.1.  Prelegerea şcolară  103
     1.2.  Tehnici auxiliare ale prelegerii  104
     1.3.  Conversaţia  107
     1.4.  Demonstraţia didactică  110
     1.5.  Modelarea  111
     1.6.  Exerciţiul  114
     1.7.  Problematizarea  115
2.  învăţarea în grupuri mici  116
     2.1.  Tehnica 1,2,4,8  116
     2.2.  Tehnica triadelor sau tetradelor  116
     2.3.  Tehnica mesagerului  116
     2.4.  Phillips 6.6  117
3.  Metode care combină activitatea în grupuri mici cu activitatea în grupul reunit  117
     3.1.  Turul de clasă  118
     3.2.  Panelul  118
     3.3.  Dezbaterea  119
     3.4.  Procesul  121
4.  învăţarea individuală  122
     4.1.  Activitatea cu manualul  122
     4.2.  Observaţia  125
     4.3.  Experimentul  126
     4.4.  Reflecţia   126
5.  Combinarea metodelor  127
     5.1.  Metoda fabulei şi povestirii  128
     5.2.  Metoda metaforei  128
     5.3.  Metoda fotografiilor  129
     5.4.  Posterul şi colajul  130
     5.5.  Metode de argumentare  130
     5.6.  Jocul de rol  132
     5.7.  Studiul de caz  133
     5.8.  Analiza unor secvenţe de film  134
     5.9.  Analiza antecedente-consecinţe  135
     5.10.  Analiza incidentelor  135
6.  Coerenţa metode-obiective-conţinuturi  136

8.  Strategii de predare-învăţare  139
1.  Conceperea unei strategii didactice  139
2.  Tipuri de strategii  140
3.  Strategia didactică deductivă  141
     3.1.  Ilustrarea strategiei expozitive în Psihologie  141
     3.2.  Disfuncţii ale strategiilor deductiv-expozitive  142
     3.3.  Normativitatea şi optimizarea strategiilor deductive  143
4.  Strategia didactică inductiv-exploratorie  145
     4.1.  Demersul inductiv  145
     4.2.  Erori de conceptualizare în demersul inductiv  147
5.  Strategia didactică analogică  148
6.  Construcţia conceptelor  150
     6.1.  Etape ale elaborării conceptelor  150
     6.2.  Ruptura epistemologică  151
7.  Alegerea strategiilor  152
     7.1.  Factori ai alegerii strategiei didactice  152
     7.2.  Instrumente pentru evaluarea strategiei  153

9.  Situaţii de învăţare   155
1.  Definirea situaţiei de învăţare  155
2.  Mediul social al învăţării  156
     2.1.  învăţare în grupuri mici şi în diade  157
     2.2. Activitatea individuală de învăţare  158
     2.3.  Învăţarea în grupul clasă  158
3.  Dirijarea activităţii elevilor   159
4.  Situaţii formale şi informale de învăţare  160
     4.1.  Situaţii formale de învăţare  161
     4.2.  Situaţii informale de învăţare  162
     4.3.  Combinarea situaţiilor de învăţare  164
5.  Mediul tehnic  165
     5.1.  Norme de organizare şi utilizare a mediului tehnic  166
     5.2.  Valenţe psiho-pedagogice ale mediului tehnic  166
6.  Gestiunea situaţiilor de învăţare  167
     6.1.  Crearea climatului favorabil învăţării  167
     6.2.  Salvarea aparenţelor  168

10.  Diferenţierea activitatii didactice  171
1.  Diferenţierea predării-învăţării - o provocare actuală    171
2.  Diferenţierea obiectivelor şi conţinuturiior  172
3.  Căi de diferenţiere  173
     3.1.  Diferenţierea succesivă şi simultană  173
     3.2  Diferenţierea retrospectivă  174
     3.3.  Stilurile de învăţare - factor al diferenţierii   175
     3.4.  Diferenţiere centrată pe activitatea de predare  177
     3.5.  Diferenţierea activităţii pe grupuri de nivel  181
     3.6.  O secvenţă de predare-învăţare diferenţiată  181
4.  Analiza eterogenităţii clasei de elevi  182
     4.1.  Cadrele de viaţă  183
     4.2.  Procesele de învăţare  183
     4.3.  Pedagogia contractului  185
5.  Personalizarea învăţării  186

11.  Activităţi şi instrumente utilizabile în predare-învăţare  188
1.  Bune practici  188
     1.1.  Rolul expectanţelor în percepţie  189
     1.2.  Personalitatea şi cunoaşterea ei  190
2.  Activităţi propuse  191
     2.1.  Imaginea de sine, imaginea ideală, imagini sociale percepute 191
     2.2.  Fixitatea funcţională  193
     2.3.  Caracterul constructiv al memoriei şi producerea zvonurilor  194
     2.4.  Comportamentul prosocial  194
3.  Tema pentru acasă  196
     3.1.  Tipologia temelor pentru acasă  197
     3.2.  Rolul profesorului  198
     3.3.  Rolul elevului  200
     3.4.  Rolul părinţilor  201
4.  Implicaţii ale temei de casă asupra învăţării  201

12.  Manualul de psihologie   203
1.  Manualele alternative ca instrumente de lucru  203
2.  Evaluarea manualului de psihologie  204
     2.1.  Evaluarea formativă a manualelor  205
     2.2.  Evaluarea sumativă expertă  206
     2.3.  Evaluarea manualului de către profesorul clasei   209
3.  Metode de evaluare sumativă a manualelor  210
     3.1.  Metoda Flesh  210
     3.2.  Metoda “textul cu lacune”  211
     3.3.  Metoda categoriilor de conţinuturi   211
     3.4.  Evaluarea notei de interes uman  211
     3.3.  Evaluarea stilului conversaţional  212
4.  Aspecte ale utilizării manualului   212

13.  Instrumente de lucru ale profesorului     214
1.  Locul Psihologiei In curriculum din România   209
     1.1.  Planul cadru  215
     1.2.  Principii de elaborare a planului cadru  216
2.  Programele auriculare  217
     2.1.  Structura programei pentru Psihologie  217
     2.2.  Competenţe generale şi specifice  218
     2.3.  Valori şi atitudini  219
     2.4.  Sugestii metodologice  219
3.  Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii  220
4.  Elaborarea programelor  221
     4.1.  Algoritmul de elaborare a unei programe  222
     4.2.  Testarea  experimentală a programelor  223
5.  Evaluarea programelor  224
     5.1.  Forme de evaluare  224
     5.2.  Evaluare succintă a programei de Psihologie  224
6.  Niveluri ale proiectării didactice  226
     6.1.  Planificarea anuală  226
     6.2.  Proiectarea unităţii de învăţare  227
     6.3.  Proiectarea evaluării  228
     6.4.  Proiectarea lecţiei  229

14.  Prietenul critic ca resursă de dezvoltare profesională  232
1.  Formarea competenţei de evaluator al activităţii didactice  232
2.  Prietenul critic în practica pedagogică  233
3.  Instrumente pentru interevaluarea studenţilor  235
     3.1.  Managementul clasei  236
     3.2.  Utilizarea spaţiului fizic şi social al clasei  237
     3.3.  Gesturi şi posturi în activitatea de învăţare  238
     3.4.  Mediul tehnic în situaţia de învăţare  239
     3.5.  Dificultăţi în utilizarea mijloacelor tehnice  240
     3.6.  Tipuri de întrebări  241
     3.7.  Interacţiuni profesor-eiev în timpul lecţiei  242
     3.8.  Utilizarea timpului didactic  243
     3.9.  Folosirea manualului în lecţie  244
     3.10.  Evaluarea proiectului de lecţie  245
     3.11.  Evaluarea globală a lecţiei  246
4.  Utilizarea fişelor de interevaluare în alte contexte      247

BIBLIOGRAFIE  248


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu